AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
RUMUNIA-ZDOBYTA-BIEGIEM-RADOM-TYTUL  

Z sukcesami na maratonie w Rumunii

30 maja on Aktualne, wyjazdy  

Ju­bi­le­uszowy dzie­siąty wy­jazd Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na za­gra­niczną im­prezę bie­gową, okazał się wy­jąt­kowo udany, zwie­dzi­liśmy in­te­re­su­jące miasto w Ru­munii, po­zna­liśmy cie­ka­wych ludzi, w końcu od­nie­śliśmy jako grupa bie­gowa wielki sukces na niwie spor­towej i towarzyskiej.

Dość po­wie­dzieć, że otrzy­ma­liśmy spe­cjalne wy­róż­nienie od Dy­rek­tora Ma­ra­tonu w Ara­dzie, dla naj­lep­szej, z pod­kre­śle­niem że wy­jąt­kowej grupy :) Było nas 40 osób, z czego ponad po­łowa bie­gną­cych któryś z wielu biegów, w bar­wach na­ro­do­wych i klu­bo­wych, wy­róż­nia­liśmy się na tle in­nych bie­gaczy, od razu by­liśmy rozpoznawani.

Biegiem-Radom-wyjazd-Rumunia-Maraton-Arad (21)
Na dy­stansie ma­ra­tonu, nasza ko­le­żanka Ka­ro­lina Wa­śniewska bez trudu zdo­była pierwsze miejsce (z czasem 2:52:37), nie­wiele jej zresztą brakło by wy­grała cały ma­raton przed męż­czy­znami, gdyż na mecie za­mel­do­wała się jako wo­góle druga osoba w open, wy­prze­dził ją tylko jeden męż­czyzna :) Druga była także przy­była z nami Na­talia Tejchma. Wśród męż­czyzn na tym dy­stanie na drugim miejscu upla­sował się ko­lega Sła­womir Rusak, trzeci Ma­ciek Dworak, do tego ko­lejne miejsca aż do szó­stego włącznie także za­jęli „nasi” — An­drzej Po­łoński, Piotr War­choł, Zbi­gniew Za­morski. W ul­tra­ma­ra­tonie pierwsze miejsce zajął ko­lega Paweł Żuk. Wszystkim ser­decznie gra­tu­lu­jemy!
Oprócz zwie­dzania, na za­koń­czenie po­bytu mie­liśmy też czas by za­fun­dować grupie nie­spo­dziankę — wy­cieczkę ro­we­rową po mie­ście i oko­li­cach, na spe­cjalnie w tym celu wy­po­ży­czo­nych na miejscu ro­we­rach w liczbie kil­ku­dzie­sięciu sztuk, co zde­cy­do­wanie uświet­niło pro­gram wy­cieczki, stając się miłym ak­centem na za­koń­czenie tej wy­cieczki. Już teraz za­pra­szamy na ko­lejne wy­jazdy, naj­bliższy je­sienią :)


WY­NIKI na­szych ko­le­żanek i kolegów:

- W MARATONIE

1 135 KA­RO­LINA WA­ŚNIEWSKA RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 02:52:37
2 151 SŁA­WOMIR RUSAK RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 02:55:33
3 136 MA­CIEJ DWORAK RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 02:56:42
4 103 AN­DRZEJ PO­LONSKI RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 02:58:31
5 146 PIOTR WAR­CHOL MA­LE­CZYN /​BIE­GIEM RADOM! 03:18:33
6 163 ZBI­GNIEW ZA­MORSKI RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 03:31:25
10 159 TO­MASZ MLOST WA­DO­WICE /​BIE­GIEM RADOM! 03:39:22
11 142 MO­RAWSKI MI­RO­SŁAW RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 03:39:30
12 147 RA­DO­SLAW LUTEK RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 03:40:18
13 134 JERZY BOR­KOWSKI RADOM! 03:42:54
14 148 RO­BERT BO­JARA RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 03:46:36
16 127 GRZE­GORZ GO­MUŁA KO­WALA /​BIE­GIEM RADOM! 03:49:58
17 161 WAL­DEMAR BRZE­ZINSKI NOWE MIASTO /​BIE­GIEM RADOM! 03:54:00
21 138 MI­CHAL NO­WOTNIK RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 04:01:15
22 102 AN­DRZEJ KAR­CZEWSKI RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 04:02:25
30 150 SE­BA­STIAN ORLIK RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 04:44:21
31 156 TA­DEUSZ KRASKA RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 04:44:22
32 133 JA­RO­SLAW WOJ­TU­NIAK MA­LE­CZYN /​BIE­GIEM RADOM! 04:44:22
33 116 DA­RIUSZ DUJKA JE­DLISK /​BIE­GIEM RADOM! 04:51:17

W UL­TRA­MA­RA­TONIE

123 24 PAWEŁ ŻUK WAR­SZAWA /​AZS-​AWF WAR­SZAWA 03:55:06

W PÓŁ­MA­RA­TONIE
10 289 MARCIN DĄBAL RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 01:30:19
33 301 JERZY SPU­TOWSKI RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 01:47:25
40 275 KA­ZAŁA PIOTR WAR­SZAWA 01:54:17

10 202 ANNA RUD­NICKA WARSAW 01:53:43
11 286 MAŁ­GO­RZATA MI­CHALSKA JE­DLNIA LET­NISKO /​BIE­GIEM RADOM! 01:54:18
20 303 MO­RAWSKA BEATA RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 02:04:56
24 337 ROSZKOWSKA-​KAZAŁA MAŁ­GO­RZATA WAR­SZAWA 02:12:25
31 249 EWA LU­GOWSKA RADOM /​BIE­GIEM RADOM! 02:22:55

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)