AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
spotkanie-organizacyjne-polmaraton-2017 (1)  

Po spotkaniu organizacyjnym, apelujemy o pomoc

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom  

Po wtor­kowym ze­braniu or­ga­ni­za­cyjnym przed naj­waż­niejszą w roku im­prezą bie­gową przez nas or­ga­ni­zo­waną, na­suwa sie jedno stwierdzenie…

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 sam się nie zrobi!” Dzię­ku­jemy przy­byłym, ale li­czymy na jeszcze, mimo późnej pory, co zresztą nie jest takie złe, bo wiele osób do­piero w ostat­niej chwili wie, czy bę­dzie miało czas móc pomóc.

A w tym roku jest wy­jąt­kowo ciężko, bo wo­lon­ta­riuszy jest mniej, gdyż im­preza od­bywa się już po za­koń­czeniu roku szkol­nego. Dla­tego Drodzy Bie­gacze, ape­lu­jemy o pomoc. Mile wi­dziane osoby (grupy po 68) osób do ob­sady punktów sto­li­ko­wych i kon­tro­l­nych na trasie. Chodzi o na­le­wanie wody do ku­beczków, kro­jenie ba­nanów, i tym po­dobne. Każda para rąk mile wi­dziana. Jak nie mo­żesz Ty, po­myśl o zna­jomym , spróbuj go za­chęcić. Może har­cerze, może Ochot­nicza Straż Po­żarna. Po­móżcie. Zróbmy coś faj­nego dla na­szego miasta i jednej z naja­trak­cyj­niej­szych im­prez w nim. Bę­dziemy wdzięczni.
Zgłoś się ma­ilem biegiemradom@​wp.​pl na­pisz wia­do­mość na fa­ce­booku (szybko czy­tamy) lub za­dzwoń. tel. 508 041 684 do Jarka od­po­wia­da­ją­cego za strefę startu i mety oraz wo­lon­ta­riat do­pin­gu­jący, tel. 609822144 — Jurek, tel. 693103009 — Witek, obaj od­po­wie­dzialni za za­bez­pie­czenie trasy czyli za osoby na trasie, na punk­tach na­wad­niania i sto­jące w waż­nych punk­tach trasy, in­for­mu­jące i pil­nu­jące pie­szych i kie­rowców. Cze­kamy na kon­kretne pro­po­zycje, na po­ga­duszki po prostu nie ma już czasu :O

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)