AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Radomski Czerwiec 76  

Dochód z Biegu Radości dla Stowarzyszenia "Radomski Czerwiec 76"

19 czerwca on Aktualne, imprezy   Tags: , , ,

Przed nami 41. rocz­nica Ra­dom­skiego Pro­testu Ro­bot­ni­czego Czer­wiec ‘76, a wraz z nią także szereg im­prez to­wa­rzy­szą­cych, upa­mięt­nia­ją­cych bo­ha­terów tam­tych wy­da­rzeń, m.in. w piątek 23 czerwca w hali Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji od­bę­dzie się mecz pię­ściarski po­między re­pre­zen­tacją Ra­domia a dru­żyną zło­żoną z za­wod­ników irlandzkich…

Spor­towcy z Ir­landii bę­dący uczest­ni­kami I Tur­nieju Bok­ser­skiego „CZER­WIEC 76″ za­de­kla­ro­wali swoje uczest­nictwo w biegu DUMNE WAR­CHOŁY! Jest to dla nich tym większa przy­jem­ność gdyż bieg upa­miętnia wy­da­rzenia buntu ra­dom­skich ro­bot­ników. Do gości z za­gra­nicy do­łączą za­wod­nicy z RKB RA­DO­MIAK, BO­XING RADOM oraz BTS BROŃ RADOM.
In­for­mu­jemy, że do­chód biuro ra­chun­kowe z Biegu Ra­dości — Dumne War­choły prze­ka­zu­jemy wła­śnie Sto­wa­rzy­szeniu „Ra­domski Czer­wiec 76″ na wsparcie ro­dzin, uczest­ników tam­tych czerw­co­wych wydarzeń.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)