AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
pielgrzymka-biegowa-radom-zgols-sie3  

Pielgrzymka Biegowa 11-13.sierpnia - jeszcze tylko kilka dni do zamknięcia zgłoszeń!

05 lipca on Aktualne  

PIEL­GRZYMKA BIE­GOWA RADOMJASNA GÓRA 1113 SIERPNIA.
Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało, kiedy już 6-​ty raz wy­ru­szymy na swo­iste bie­gowe re­ko­lekcje.
Te­go­roczny termin jest wy­jąt­kowo do­godny – wy­ru­szamy w piątek, aby w nie­dzielę po­wrócić z tej nie­zwy­kłej pąt­ni­czej piel­grzymki.
Trasa, noc­legi, pro­gram – wszystko wg do­tych­cza­so­wego spraw­dzo­nego sce­na­riusza.
Za­kła­damy 85-​cioosobowych ze­społów szta­fe­to­wych. Trans­port – to kilka oso­bówek uczest­ników piel­grzymki, z nie­za­wodnym so­lidnym wspar­ciem De­alera Peu­geot M i R Prasek.
Opieka du­chowa – ks. To­masz Ka­bała, który był już z nami dwu­krotnie. Spo­dzie­wamy się w trakcie po­szcze­gól­nych etapów od­wie­dzin bie­ga­ją­cych księży z na­szej die­cezji — ks.Artura Chru­ślaka – dusz­pa­sterza aka­de­mic­kiego, ks.dr Pawła Go­gacza – pre­fekta WSD. Być może zjawi się rów­nież ks.misjonarz Piotr Popis – współ­or­ga­ni­zator i ini­cjator pierw­szej piel­grzymki.
Chcąc so­lidnie do­pra­cować szcze­góły or­ga­ni­za­cyjne – głównie w kwe­stii za­bez­pie­czenia trans­portu – pro­simy o nie­od­kła­danie de­cyzji do ostat­niej chwili i zgła­szanie swo­jego udziału w 6. Die­ce­zjalnej Piel­grzymce Bie­gowej na www​.bie​giem​radom​.pl. Na tej stronie in­ter­ne­towej znaj­dziecie rów­nież re­gu­lamin piel­grzymki.
W imieniu or­ga­ni­za­torów ser­decznie ZA­PRA­SZAMY – Ta­deusz Kraska, Piotr Gra­bowski.
ZGŁO­SZENIA: http://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​6​d​i​e​c​e​z​j​a​l​n​e​j​-​p​i​e​l​g​r​z​y​m​k​i​-​b​i​e​gowej
RE­GU­LAMIN: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2016​/​12​/​V​I​-​D​P​B​-​R​e​g​u​l​a​m​i​n​1.pdf

pielgrzymka-biegowa-radom-zgols-siepielgrzymka-biegowa-radom-zgols-sie (1)

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)