AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Screen Shot 08-29-17 at 08.57 PM (Kopiowanie)  

W najbliższą niedzielę startuje XII Radomski Maraton Trzeźwości

29 sierpnia on Aktualne, maratonradom  

XII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – Puszcza Ko­zie­nicka za­prasza.
Le­dwie prze­brzmiały echa Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, a już wcho­dzimy w je­sienny sezon bie­gowy. Czy je­sienny? – to się okaże. W ubie­głym roku de­biut ma­ra­tonu na nowej trasie odbył się w wy­bitnie let­nich wa­run­kach. Oj, było sporo na­rze­kania na ciężką trasę, no i ta tem­pe­ra­tura! Trasy nie zmie­niamy – jest płaska, za­cie­niona, o zróż­ni­co­wanej na­wierzchni. Na po­godę – wpływu nie mamy, ale…podobno nic dwa razy się nie zdarza. Wa­runki lo­ka­lowe – po zre­ali­zo­wanej roz­bu­dowie — w go­ścinnej szkole w Ko­złowie, uległy znacznej po­prawie. Czyżby ubie­gło­roczne do­świad­czenia miały wpływ na — nie ma co ukrywać – nie­naj­lepszą fre­kwencję zgło­szeń?
A więc ko­le­żanki i ko­ledzy za­pra­szamy do udziału w tej im­prezie. Pro­gram po­zwala każ­demu do­pa­sować dy­stans do swoich moż­li­wości i je­sien­nych planów star­to­wych.
Przy­pomnę tylko, że mo­żemy po­biec 10km, pół­ma­raton, lub pełny ma­raton. Limit cza­sowy dla ma­ra­tonu wy­no­szący 6 go­dzin po­zwala na po­ko­nanie trasy re­kre­acyjnym mar­szo­bie­giem, po­dzi­wiając rów­no­cze­śnie uroki pięknej puszczy.
Można rów­nież przyjąć opcję spa­ce­rową – z kij­kami lub bez – po­ko­nania jednej pętli trasy ma­ra­tonu, czyli 21 ki­lo­me­trów w czasie nawet 6 go­dzin. To wa­riant z któ­rego mogą sko­rzy­stać całe ro­dziny.
Jednym z celów im­prezy jest in­te­gracja osób pre­fe­ru­ją­cych zdrowy, trzeźwy styl życia i tutaj li­czymy na udział lub do­ping osób, które wpro­wa­dziły w swoim życiu bie­ganie dłu­go­dy­stan­sowe jako jedną z form te­ra­peu­tycz­nych. A gdzie można to le­piej re­ali­zować, jak nie na łonie przy­rody.
Z de­cyzją startu nie ma co zwlekać! To już ostatnia chwila!
ZA­PISY TUTAJ!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)