AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
12RMT-MARATON-TRZEZWOSCI (1)  

W niedzielę Zapraszamy do Puszczy Kozienieckiej!

31 sierpnia on Aktualne, maratonradom  

XII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – za­pra­szamy do Puszczy Kozienickiej

Kilka dni po­zo­stało do ko­lej­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Im­preza ta jest naj­starszą ra­domską cy­kliczną im­prezą bie­gową. Po pierw­szych dzie­sięciu edy­cjach or­ga­ni­zo­wa­nych na za­lewem Borki, w tym roku po raz drugi spo­ty­kamy się w Ko­złowie — bo­wiem tam­tejsza Pu­bliczna Szkoła Pod­sta­wowa sta­nowi bazę im­prezy.
Pro­gram biegów jest iden­tyczny jak w ubie­głym roku, a więc mamy do wy­boru 3 dy­stanse – 10km, pół­ma­raton i ma­raton. Start wszyst­kich biegów –3 wrze­śnia o g.11.00.
Trasa pół­ma­ra­tonu i ma­ra­tonu nie uległa zmianie, poza drob­nymi ko­rek­tami na 5 i 13 ki­lo­me­trze. Zmie­ni­liśmy na­to­miast trasę biegu na dy­stansie 10km – pierwsze 5km ( do­kładnie – 4,67km) bie­gniemy trasą ma­ra­tonu, na­stępnie mamy na­wrót i wra­camy drogą kró­lewską do fi­gurki (fi­gurka jest w odl.1km od par­kingu w Ko­złowie) przy której skrę­camy w lewo i bie­gniemy prosto do mety w Ko­złowie. W miejscu na­wrotu usy­tu­owany bę­dzie punkt od­żywczy , który do­tych­czas był na le­śnym par­kingu.
Znacznie po­pra­wiło się za­plecze im­prezy miesz­czące się w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej.
Trasy w Puszczy Ko­zie­nic­kiej cieszą się ro­snącym po­wo­dze­niem pa­sjo­natów ak­tyw­nego wy­po­czynku – bie­gaczy, ro­we­rzy­stów, „kij­karzy”. Ob­ser­wując na­to­miast te­go­roczne zgło­szenia spo­dzie­wamy się mniej­szej fre­kwencji. Warto jednak za­uważyć, że na li­ście star­towej wid­nieją na­zwiska wielu do­świad­czo­nych bie­gaczy ma­ją­cych za sobą mnó­stwo cięż­kich i pre­sti­żo­wych startów. Kilku z nich star­to­wało przed je­de­nastu laty w pierw­szej edycji Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości.
Warto nie­któ­rych przed­stawić – — Paweł Żuk – ra­do­mianin miesz­ka­jący w War­szawie, ul­tras, były re­kor­dzista Polski w biegu 6 do­bowym po­konał dy­stans 712km,
− Roman Asay­ewicz – głu­cho­niemy bie­gacz z Bia­ło­rusi, po­bie­gnie u nas swój 700-​tny ma­raton!!,
− Ta­deusz Ruta – uk. ponad 200 ma­ra­tonów , zajął 5 miejsce w Spar­ta­th­lonie (248km)
− An­drzej Grzy­bała – uk. blisko 250 ma­ra­tonów
− Prze­my­sław Torłop – uk. 500 ma­ra­tonów, trzeci na pol­skiej li­ście Klubu 100 Ma­ra­tonów.
Na li­ście star­towej wi­dzimy rów­nież za­wod­ników, którzy już zwy­cię­żali w na­szej im­prezie – jak Ka­ro­lina Wa­śniewska – ra­do­mianka 4 za­wod­niczka te­go­rocz­nych MP w ma­ra­tonie, czy Rafał Czar­necki – zwy­ciężca wielu kra­jo­wych ma­ra­tonów, re­kor­dzista trasy nad za­lewem.
Na­leży pod­kre­ślić ro­snące za­an­ga­żo­wanie lo­kal­nego wo­lon­ta­riatu, stra­żaków OSP Ja­strzębia, dyr. PSP w Ko­złowie – Mał­go­rzaty Zych.
Pa­tro­nami Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości zo­stali – wójt Ja­strzębi – Elż­bieta Za­sada, oraz prze­wod­ni­czący Rady Gminy Ja­strzębia – Józef To­malski.
Po­nadto im­preza otrzy­mała wsparcie spo­nor­skie od firm — Au­toGaz– Cen­trum , pro­du­centa na­pojów Zbyszko, a także jest współ­fi­nan­so­wana ze środków otrzy­ma­nych od Za­rządu Wo­je­wództwa Ma­zo­wiec­kiego.
Ser­decznie za­pra­szamy do udziału, ki­bi­co­wania, jak rów­nież chęt­nych do wo­lon­ta­riatu.
Ta­deusz Kraska – prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

ZA­PISY TUTAJ

12RMT-MARATON-TRZEZWOSCI

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)