AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
piknik-przyjaciol  

W sobotę 30 września, zapraszamy na Piknik Przyjaciół

26 września on Aktualne  

30 wrze­śnia (so­bota) o g.14.00 spo­ty­kamy się na Pik­niku Przy­ja­ciół. W Ośrodku MOSiR Borki go­ścić bę­dziemy nasz wo­lon­ta­riat, spon­sorów, współ­or­ga­ni­za­torów. Za­pra­szamy oczy­wi­ście członków Sto­wa­rzy­szenia, gdyż pełnić bę­dziemy ho­nory go­spo­darza. Prze­wi­dziane jest trochę do­brej mu­zyki, grill, nieco oko­licz­no­ścio­wych wy­róż­nień. No to do so­boty — po­zdra­wiam i za­pra­szam w imieniu Za­rządu SBR! — Ta­deusz Kraska

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)