AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
BIEG NIEPODLEGLOSCI 2017-3  

Aktualności Biegu Niepodległości

06 października on Aktualne, biegniepodleglosci  

Nie­wiele ponad mie­siąc po­zo­stał, do waż­nego na na­szej mapie biegów — Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości! Mamy dla was nie­spo­dziankę! Mimo nie­wy­gó­ro­wanej opłaty star­towej, w pa­kiecie otrzy­macie także ko­szulkę! .. o ile w miarę wcze­śnie się za­pi­szecie ;) Ilość ko­szulek ogra­ni­czona dla pierw­szych 250 osób — naj­le­piej ZA­PISZ SIĘ TERAZ! :D Śpie­szymy też po­in­for­mować, że mimo pro­wa­dzo­nych w tej chwili robót dro­go­wych w miej­scach w któ­rych prze­biega bieg, w dniu im­prezy jednak nie bę­dzie żad­nych prze­szkód na trasie. Przy­po­mnijmy trasa „Nie­pod­le­gło­ściowej dy­szki” jest trasą ate­sto­waną, to do­kładne 10KM, oprócz tego każdy może wziąć udział w Biegu Nie­pod­le­głości o cha­rak­terze pa­trio­tycznym (bez nu­merów i za­pisów) dy­stans ok. 2KM. Start Dy­szki o godz. 10.00 start Biegu Nie­pod­le­głości (pa­trio­tycz­nego) po de­ko­ra­cjach „Dy­szki”, ok. 12-​tej. Za­pra­szamy!
ZA­PISY
RE­GU­LAMIN

radomski-bieg-niepodleglosci-2017

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)