AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
szlachetna-paczka-lubie-ludzi  

Przyłącz sie do akcji

25 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy  

Mi­ko­łajki już nie­bawem. A w związku z tym, jak in­for­mo­wa­liśmy Was już wcze­śniej, 3 grudnia or­ga­ni­zu­jemy ostatnią w tym roku bie­gową im­prezę, pod­czas której po­dobnie jak w la­tach ubie­głych bę­dziemy wspierać cha­ry­ta­tywną akcję Szla­chetnej Paczki. Za­pra­szamy wszyst­kich do udziału w bie­gach, któ­rych tego dnia bę­dzie aż 14. Poza bie­gami rów­nież kon­kursy, li­cy­tacje, grill oraz wiele in­nych atrakcji — a to wszystko dla Was, aby każdy mógł zna­leźć coś dla siebie. W naj­bliż­szym czasie po­damy więcej szcze­gółów o wszyst­kich atrak­cjach, a już dziś za­pra­szamy do za­po­znania się z po­danym w re­gu­la­minie pro­gramem bie­gowym. Jed­no­cze­śnie za­pra­szamy wszyst­kich do za­pi­sania się na biegi, a tych, którzy nie mogą po­biec, do ki­bi­co­wania na trasie i wsparcia na­szej akcji Szla­chetnej Paczki.
RE­GU­LAMIN: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2017​/​03​/​I​V​-​B​i​e​g​-​M​i​k​o​L​a​j​k​o​w​y.pdf
ZA­PISY: https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​i​v​-​b​i​e​g​-​m​i​k​o​a​jkowy

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)