AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
szlachetna paczka radom  

Włącz się do pomocy!

26 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy  

Szla­chetna Paczka to akcja po­mocy po­trze­bu­jącym ro­dzinom, do której może włą­czyć się każdy z nas. Każdy nawet naj­drob­niejszy gest po­mocy jest mile wi­dziany i bardzo po­trzebny. Jak co roku wy­bra­liśmy dwie ro­dziny, dla któ­rych z Waszą po­mocą przy­go­tu­jemy świą­teczne paczki. W akcję Szla­chetnej Paczki można włą­czyć się na dwa spo­soby. Pierwszy sposób to zakup wy­bra­nych ar­ty­kułów z listy po­trzeb­nych rzeczy, którą za­miesz­czamy po­niżej. W przy­padku za­kupu pro­simy o kon­takt te­le­fo­niczny lub ma­ilowy z in­for­macją o za­kupie danej rzeczy – w ten sposób unik­niemy du­blo­wania za­kupów. Za­ku­pione rzeczy można do­star­czyć w dniu im­prezy do biura za­wodów lub wcze­śniej do sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! Jeśli ktoś jednak z braku czasu lub in­nych po­wodów nie może do­konać za­kupu, może włą­czyć się w pomoc wpła­cając do­wolny datek na konto Sto­wa­rzy­szenia BR! 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250 ze wska­za­niem ro­dziny lub bez jej wska­zy­wania z do­pi­skiem „Szla­chetna Paczka”. Z ze­bra­nych środków po całej im­prezie do­ko­namy za­kupu bra­ku­ją­cych rzeczy i do­star­czymy do ro­dzin. Bez Was ta akcja się nie uda, dla­tego wszyst­kich pro­simy o włą­czenie się w nią w miarę swoich moż­li­wości, a za wszelką oka­zaną pomoc już dziś ser­decznie dzię­ku­jemy.
Jeśli ktoś chciałby się włą­czyć ak­tywnie w przy­go­to­wania całej im­prezy, ma ja­kieś po­mysły lub wąt­pli­wości, to za­pra­szamy serdecznie.

Po­trzeby ro­dzin (pliki pdf)

RODZINA1

RODZINA2

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)