AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
mikolajkowy2017  

O Biegu Mikołajkowym i nie tylko...

05 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy  

O Biegu Mi­ko­łaj­kowym i nie tylko – słów parę.

Bieg Mi­ko­łaj­kowy za nami. Myślę, że była to jedna z faj­niej­szych te­go­rocz­nych im­prez. Kilka go­dzin za­bawy w do­bo­rowym to­wa­rzy­stwie – bie­gaczy, ki­biców, dzieci, mło­dzieży. Poza ry­wa­li­zacją spor­tową na im­prezie do­mi­no­wała wy­ra­żana na wiele spo­sobów chęć po­mocy lu­dziom, którzy tej po­mocy po­trze­bują.
Spró­bujmy pod­su­mować:
Biegi – działo się bardzo wiele. Biegi dzieci i mło­dzieży – 12 biegów, 81 uczest­ników, elek­tro­niczny po­miar czasu, wy­niki i dy­plomy do po­brania na stronie https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​i​v​-​b​i​e​g​-​m​i​k​o​a​jkowy
Jak zwykle naj­licz­niej re­pre­zen­to­wane były ka­te­gorie naj­młodsze.
Bieg główny – 5 ki­lo­me­trów — ukoń­czyło 221 osób. Bieg ten cha­rak­te­ry­zo­wała bardzo dobra fre­kwencja oraz za­cięta walka. Zwy­cię­żyli – Ka­ro­lina Wa­śniewska wśród Pań, na­to­miast wśród męż­czyzn naj­szyb­szym okazał się Łu­kasz Po­chylski – gra­tu­lu­jemy!
Bieg Mi­ko­łajów – we­soły wspólny bieg koń­czący im­prezę, po­prze­dzony dy­na­miczną roz­grzewką po­pro­wa­dzoną przez Agnieszkę Zie­lińską z Fit­ness Pla­ti­nium oraz wy­borem Mi­ster Mi­ko­łaja.
W trakcie biegów i w prze­rwach między nimi uwi­jali się nasi wo­lon­ta­riusze – jak za­wsze nie­za­wodna i liczna grupa z PSP 34 pod do­wódz­twem Pani Joasi Ka­li­szew­skiej oraz silna grupa wo­lon­ta­riuszy Szla­chetnej Paczki. Efektem wspólnej pracy or­ga­ni­za­torów, wo­lon­ta­riuszy oraz przy wsparciu na­szych dar­czyńców jest gwa­rancja peł­nego za­spo­ko­jenia po­trzeb dwóch ro­dzin, które wy­bra­liśmy z te­go­rocznej listy Szla­chetnej Paczki. Mamy zgro­ma­dzone środki fi­nan­sowe w kwocie blisko 7000 zło­tych, rower po­trzebny w jednej z ro­dzin oraz znaczne ilości pro­duktów spo­żyw­czych, środków czy­stości i hi­gieny oso­bi­stej. Warto nad­mienić o fajnej re­akcji osób wy­róż­nia­nych za zwy­cię­stwa w po­szcze­gól­nych bie­gach, którzy wy­mie­niali swoje na­grody w po­staci toreb ze sło­dy­czami, żyw­no­ścią, ar­ty­ku­łami chemii go­spo­dar­czej– prze­ka­zane nam przez ra­domski su­per­market Piotr i Paweł – na słodkie mi­ko­łaje. W ten sposób prawie cała pula tych na­gród trafi do szy­ko­wa­nych przez nas pa­czek. Ser­decznie dzię­ku­jemy!
Środki, które zgro­ma­dzi­liśmy to efekt wsparcia wielu dar­czyńców – firm, in­sty­tucji, osób fi­zycz­nych.
Wy­mieńmy nie­któ­rych z na­szych dar­czyńców:
• Pie­karnia Wacyn,
• Pro­du­cent na­pojów Zbyszko,
• Su­per­market Piotr i Paweł,
• Del­taMed — ra­tow­nictwo me­dyczne,
• Mul­ti­kino He­lios,
• Piz­zeria To­mato, Karen – pro­du­cent to­rebek i ga­lan­terii skó­rzanej,
• Me­garon — chemia bu­dow­lana.
Bieg Mi­ko­łaj­kowy uzy­skał wsparcie fi­nan­sowe Gminy Miasta Ra­domia, a go­spo­da­rzem i współ­or­ga­ni­za­torem za­wodów był Miejski Ośrodek Sportu i Re­kre­acji z kier. ośrodka Borki – Mar­kiem Kut­kie­wi­czem na czele.
Co dalej? – in­wen­ta­ry­zu­jemy przy­nie­sione dobra, wy­bie­ramy się na za­kupy, ca­łość ła­du­jemy do pa­czek i za­wo­zimy do ma­ga­zynu Szla­chetnej Paczki.
Bieg Mi­ko­łaj­kowy był ostatnią te­go­roczną im­prezą or­ga­ni­zo­waną przez nasze Sto­wa­rzy­szenie, ale nie ostatnią okazją do spo­tkania.
W nie­dzielę 17 grudnia spo­ty­kamy się na tra­dy­cyjnym wi­gi­lijnym opłatku bie­gowym.
Już dzi­siaj za­pra­szamy, a szcze­góły wkrótce.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)