AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
policz się z cukrzycą  

WOŚP - policz się z cukrzycą

22 grudnia on Aktualne, WOŚP  

Tak jak wspo­mi­na­liśmy wcze­śniej, w roku 2018 zmie­niamy lo­ka­li­zację oraz cha­rakter biegu w ra­mach Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Tym razem pro­po­nu­jemy Wam bieg w ra­mach akcji „Po­licz się z cu­krzycą i ucz się pierw­szej po­mocy”. Włą­czamy się do tego pro­jektu po raz pierwszy, dla­tego li­czymy na szybkie za­peł­nienie listy star­towej. Za­pew­niamy Wam bieg w prze­pięknej sce­nerii — po­bie­gniemy m.in. przez ra­domski tunel świetlny. Zgodnie z re­gu­la­minem ca­łość opłat prze­ka­zu­jemy na konto WOŚP.
Po­nieważ nie mamy środków bu­dże­to­wych, które mo­głyby nam pomóc w or­ga­ni­zacji im­prezy, dla­tego li­czymy na Waszą pomoc w kwe­stii po­szu­ki­wania spon­sorów :D
Nie czekaj do ostat­niej chwili — za­pisz się już dziś, kli­kając na link: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-wosp—policz-sie-z-cukrzyca-i-ucz-sie-pierwszej-pomocy
Limit uczest­ników wy­nosi 300 osób.
Szcze­gó­łowy re­gu­lamin:
RE­GU­LAMIN
Bieg WOŚP „Po­licz się z cu­krzycą i ucz się pierw­szej po­mocy”
I. OR­GA­NI­ZATOR
1.Organizatorem Biegu WOŚP jest Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”
II. CEL
1. Pro­pa­go­wanie akcji „Po­licz się z cu­krzycą i ucz się pierw­szej po­mocy”
2. Po­pu­la­ry­zacja wiedzy na temat cu­krzycy i nauki pierw­szej po­mocy.
3. Pro­pa­go­wanie zdro­wego i ak­tyw­nego stylu życia.
4. Zbiórka opłat star­to­wych na zakup pomp in­su­li­no­wych dla ko­biet w ciąży i wsparcie na­uczania pierw­szej po­mocy.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg od­bę­dzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. alej­kami par­ko­wymi i uli­cami Ra­domia.
2. Start biegu na­stąpi o go­dzinie 16.00, a za­koń­czenie biegu o go­dzinie 17.00.
3. Start i meta biegu zlo­ka­li­zo­wane będą w Alei bi­skupa Chrapka Parku im. T. Ko­ściuszki.
4. Szcze­gó­łowa trasa biegu znaj­duje się na stronie www​.bie​giem​radom​.pl.
5.Długość trasy ; 5km ( 3 okrą­żenia).
6. Trasa bę­dzie ozna­czona ta­śmami, ba­rier­kami ochron­nymi oraz za­bez­pie­czona przez wo­lon­ta­riuszy.
IV. ZA­SADY UCZEST­NICTWA
1. W Biegu WOŚP mogą wziąć udział za­wod­nicy ma­jący ukoń­czone 12 lat.
2. Każdy uczestnik bio­rący udział w Biegu WOŚP musi zo­stać zwe­ry­fi­ko­wany w Biurze Za­wodów.
3. Za­wod­nicy nie­peł­no­letni muszą po­siadać pi­semną zgodę ro­dzica lub opie­kuna praw­nego na udział w biegu.
4. Wszyscy uczest­nicy Biegu WOŚP są zo­bo­wią­zani do sto­so­wania się do po­leceń osób od­po­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo, służb po­rząd­ko­wych oraz ob­sługi z ra­mienia Or­ga­ni­za­tora.
5. De­cyzje ob­sługi me­dycznej co do kon­ty­nu­owania biegu są osta­teczne i nie­zmienne.
V. ZGŁO­SZENIA I OPŁATA STAR­TOWA
1. Zgło­szenia do Biegu WOŚP będą przyj­mo­wane po­przez for­mu­larz zgło­sze­niowy do­stępny na stronie in­ter­ne­towej www​.bie​giem​radom​.pl
2. Zgło­szenia on-​line będą przyj­mo­wane do dnia 10 stycznia 2018r. . Po tym ter­minie , je­żeli limit pa­kietów nie zo­stanie wy­czer­pany, do­dat­kowe zgło­szenia będą przyj­mo­wane w go­dzi­nach pracy Biura Za­wodów.
3. Za zgło­szenie uważa się łączne do­peł­nienie wszyst­kich po­niż­szych czyn­ności :
– pra­wi­dłowe wy­peł­nienie for­mu­larza zgło­sze­nio­wego,
– ure­gu­lo­wanie opłaty star­towej,
4. Limit uczest­ników w Biegu WOŚP wy­nosi 300 osób. Or­ga­ni­zator za­strzega sobie prawo wcze­śniej­szego za­mknięcia za­pisów w przy­padku wy­peł­nienia li­mitu zgło­szeń.
5. Opłata star­towa za udział w Biegu WOŚP wy­nosi 30 zło­tych i jest w ca­łości prze­zna­czona na zakup pomp in­su­li­no­wych dla ko­biet w ciąży.
6. Or­ga­ni­za­torzy nie wy­sta­wiają faktur VAT.
7. Do­wodem sku­tecznej re­je­stracji jest email z po­twier­dze­niem re­je­stracji.
8. Opłata raz uisz­czona nie pod­lega zwro­towi. Nie ma moż­li­wości prze­nie­sienia raz wnie­sionej opłaty na in­nego uczest­nika.
9. W ra­mach opłaty star­towej każdy uczestnik biegu otrzy­muje :
a. numer star­towy z czte­rema agraf­kami,
b. pa­miąt­kową ko­szulkę Biegu WOŚP,
c. medal na mecie,
VI. BIURO ZA­WODÓW – od­biór pa­kietów star­to­wych
1. Od­biór pa­kietów star­to­wych :
Biuro Za­wodów bę­dzie zlo­ka­li­zo­wane w lo­kalu Pie­karni „Czas na chleb” , ul.Curie-Skłodowskiej 4 i bę­dzie czynne w na­stę­pu­ją­cych dniach i go­dzi­nach :
13 stycznia 2018 (so­bota) w go­dzi­nach 12:0017:00
14 stycznia (nie­dziela) w go­dzi­nach 12:0015:00
Pod­czas od­bioru pa­kietu za­wod­nicy muszą po­siadać do­ku­ment ze zdję­ciem celem we­ry­fi­kacji da­nych oso­bo­wych.
VII. KLA­SY­FI­KACJE I NA­GRODY
Z uwagi na cha­ry­ta­tywny cha­rakter Biegu WOŚP Or­ga­ni­zator ogra­ni­czył zwy­cza­jowy po­dział na ka­te­gorie wie­kowe, oraz przy­znał sym­bo­liczne wy­róż­nienia w po­staci pu­charów dla każ­dych pierw­szych 3 za­wod­ników (za­wod­ni­czek) w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach.
Za­wod­nicy wy­róż­nieni w ka­te­gorii ge­ne­ralnej nie będą uwzględ­niani przy wy­róż­nie­niach w po­zo­sta­łych ka­te­go­riach.
Ka­te­gorie wie­kowe :
– Ka­te­goria ge­ne­ralna ko­biet, Ka­te­goria ge­ne­ralna męż­czyzn,
– Ka­te­goria ju­nior – dziew­częta , Ka­te­goria ju­nior – chłopcy — za­wod­nicy w wieku 1218 lat,
– Ka­te­goria se­nior – ko­biety, Ka­te­goria Se­nior męż­czyźni – za­wod­nicy w wieku 1949 lat,
– Ka­te­goria we­teran – ko­biety , Ka­te­goria we­teran męż­czyźni – 50 i więcej lat.
Wy­róż­nienie do­dat­kowe – pu­char dla naj­star­szego uczest­nika i naj­star­szej uczest­niczki.
Ka­te­goria do­dat­kowa: Mega dru­żyna – pu­chary dla 3 naj­licz­niej re­pre­zen­to­wa­nych drużyn (li­czymy osoby
zgło­szone pod tą samą nazwą dru­żyny).
VIII. PO­STA­NO­WIENIA KOŃ­COWE
1. Wszyst­kich uczest­ników Biegu WOŚP obo­wią­zuje ni­niejszy re­gu­lamin.
2. Każdy uczestnik zo­bo­wią­zany jest wy­star­tować w otrzy­manej pa­miąt­kowej ko­szulce WOŚP., oraz do umiesz­czenia nu­meru star­to­wego z przodu na wy­so­kości klatki pier­siowej.
3. Or­ga­ni­zator za­pewnia opiekę me­dyczną na trasie i mecie biegu.
4. Or­ga­ni­zator za­pewnia szatnie bez na­try­sków oraz de­pozyt w po­bliżu startu i mety biegu.
5. Or­ga­ni­zator nie od­po­wiada za rzeczy zgu­bione w trakcie im­prezy.
6. Bieg od­bę­dzie się bez względu na wa­runki at­mos­fe­ryczne.
7. Uczest­nicy biegu biorą udział w za­wo­dach na własną od­po­wie­dzial­ność i wska­zane jest ubez­pie­czenie na
własny koszt od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­padków.
8. W spra­wach nie­ob­ję­tych re­gu­la­minem roz­strzyga Organizator.

wosp

wosp

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)