AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
tropem wilczym 2018  

III Bieg Tropem Wilczym

02 stycznia on Aktualne, tropemwilczym  

Spie­szymy z in­for­macją, że już dziś uru­cho­mi­liśmy dla Was za­pisy na ko­lejny te­go­roczny bieg. Tym razem Bieg Wil­czym Tropem od­bę­dzie się u nas ty­dzień wcze­śniej od ogól­no­pol­skiego ter­minu tego biegu – a mia­no­wicie 25 lu­tego 2018. A to dla­tego, że­by­ście mogli po­biec za­równo u nas jak i w in­nych mia­stach. Mamy dla Was rów­nież większą pulę na­gród.
Lo­ka­li­zacja, trasa i dy­stanse po­zo­stają bez zmian – do wy­boru dwa dy­stanse: 10 km oraz sym­bo­liczny bieg na dy­stansie 1963 m. Trasa bę­dzie pro­wa­dziła uro­czymi ścież­kami Puszczy Ko­zie­nic­kiej, a jej szcze­góły po­damy już nie­bawem.
Za­chę­camy do jak naj­szyb­szych za­pisów, po­nieważ mamy limit 320 zgłoszeń.

Bieg Wilczym Tropem2

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)