AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
WOSP2018  

Bieg dla WOŚP – Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy. To był udany debiut!

16 stycznia on Aktualne, WOŚP  

Mimo obaw — ko­lejny (9) nasz bieg dla WOŚP, a jed­no­cze­śnie de­biu­tancki w swojej for­mule mo­żemy śmiało pod­su­mować jako im­prezę udaną.
Or­ga­ni­za­cyjnie – z pew­no­ścią jest kilka ele­mentów do po­prawy, ale do stycznia 2019 roku po­win­niśmy sobie z nimi po­ra­dzić.
At­mos­fera – fan­ta­styczna. Co tutaj się roz­pi­sywać – kto nie był niech ża­łuje!
Widok nie­koń­czą­cego się szpa­leru po­ma­rań­czo­wych ko­szulek na całej trasie – za­równo w parku, jak i na „Że­romie” – nie­za­po­mniany.
A spor­towo — by­liśmy mało go­ścinni. W czo­łówce aż roi się od „na­szych”. Gra­tu­lu­jemy zwy­cięzcom — Ka­ro­linie Wa­śniew­skiej i Ka­ro­lowi Grab­dzie. Ka­role górą! — chcia­łoby się po­wie­dzieć. Bieg ukoń­czyło 289 osób, do­kładnie tylu ilu wy­star­to­wało. Dy­stans — jak za­po­wia­dano 5 ki­lo­me­trów, to mimo braku atestu — piątka była pełna.
Im­preza zre­ali­zo­wana głównie dzięki wo­lon­ta­riu­szom ze Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”, dzięki nie­za­wodnym Pa­niom Jo­anny Ka­li­szew­skiej i Do­roty z grupą dzieci z SP34, a także dzięki wo­lon­ta­riu­szom WOŚP z Ze­społu Szkół Sa­mo­cho­do­wych z opie­kunem Je­rzym Sto­bieckim.
Biuro ra­chun­kowe za­wodów oraz grill, przy którym bie­gacze mogli się ogrzać po biegu, to za­sługa wła­ści­cieli Pie­karni „Czas na chleb” z Se­ba­stianem Do­brzań­skim na czele.
Po­nadto wsparcia udzie­lili nam:

  • ME­GARON S.A. – pro­du­cent chemii budowlanej,
  • Cro­no­chip Paweł Ku­bicz — po­miar czasu ,
  • Wi­koss Mo­nika Ko­so­budzka — kom­plek­sowa ob­sługa im­prez sportowych,
  • Del­taMed – za­bez­pie­czenie medyczne.

Trzej nasi człon­kowie – Da­riusz Or­czy­kowski, Win­centy Kor­czak i Ro­bert Twar­dowski – za­sili im­prezę fi­nan­sowo.
Te­go­roczny wynik fi­nan­sowy bę­dzie re­kor­dowy i ogło­simy go wkrótce – cze­kamy jeszcze na ewen­tu­alne wpłaty na nasze konto.
Dzię­ku­jemy ser­decznie za­wod­nikom, wo­lon­ta­riu­szom, spon­sorom, dar­czyńcom, funk­cjo­na­riu­szom Straży Miej­skiej i Ko­mendy Miej­skiej Po­licji.
Cała im­preza nie od­by­łaby się bez Was! Sie ma! :D

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)