AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Zapisy  

VI Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - uruchomiliśmy zapisy

18 stycznia on Aktualne, polmaratonradom  

W dniu dzi­siej­szym uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku od­bę­dzie się 24 czerwca.
Jako im­prezy to­wa­rzy­szące 23 czerwca (so­bota) ro­ze­grane zo­staną biegi dzieci i mło­dzieży oraz cha­ry­ta­tywny Bieg War­chołów — szcze­góły tych biegów po­damy nie­bawem. A tym­czasem za­pra­szamy do za­pisów na bieg główny czyli pół­ma­raton — wcze­śniejszy zapis, to niższa opłata star­towa. Zapraszamy!

ZA­PISY PÓŁ­MA­RATON
RE­GU­LAMIN PÓŁMARATON

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)