AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Zapisy_BN_s  

VI Radomski Bieg Niepodległości

31 stycznia on Aktualne, biegniepodleglosci  

Bieg Nie­pod­le­głości w tym roku wy­jąt­kowy, po­nieważ po­łą­czony z Na­ro­dowym Bie­giem Stu­lecia Od­zy­skania przez Polskę Nie­pod­le­głości. O tej samej go­dzinie 11.11.2018 w 100 mia­stach po­bie­gnie 100 tyś. bie­gaczy. Po­wstanie rów­nież jedna lista z wy­ni­kami, która bę­dzie za­wie­rała wy­niki wszyst­kich osób, które ukończą swój bieg na dy­stansie 10 km w tym dniu w miej­sco­wości zgło­szonej jako miasto-​organizator.

ZA­PISYVI RA­DOMSKI BIEG NIE­POD­LE­GŁOŚCI
RE­GU­LAMINVI RA­DOMSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)