AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
TrasaTropemWilczym4  

Trasa biegu Tropem Wilczym

06 lutego on Aktualne, tropemwilczym  

Ci, którzy zde­cy­do­wali się do nas do­łą­czyć na so­botnim i nie­dzielnym tre­ningu, mogli za­po­znać się z trasą biegu Tropem Wil­czym oso­bi­ście. A dla tych, którzy z róż­nych względów nie mogli się po­jawić, mamy gra­ficzną pre­zen­tację trasy.
Start bę­dzie zlo­ka­li­zo­wany przy szkole w Ko­złowie. Na­stępnie po­bie­gniemy prosto w stronę lasu, prze­ci­nając drogę as­fal­tową. Po około 700 me­trach już w lesie do­bie­gniemy do szu­trowej drogi (na skrzy­żo­waniu jest ka­pliczka), wtedy na­leży skręcić w prawo.Po około 2,3 km droga szu­trowa zmieni się w piasz­czystą — bie­gniemy cały czas prosto. Na­stępnie po 4 km trasa skręca w prawo, jest to naj­lepszy mo­ment na wzięcie głę­bo­kiego od­dechu przed za­ata­ko­wa­niem Wiel­kiej Góry Po zbie­gnięciu z Wiel­kiej Góry na 6 km bę­dzie czekał na Was punkt z wodą. Dalej bie­gniemy szu­trową drogą i po około 7,3 km skrę­camy w lewo na szu­trową drogę, którą już bie­gliśmy. Do­bie­gamy do ka­pliczki, koło której skrę­camy w lewo i mo­żemy się roz­pę­dzić na ostat­niej pro­stej — pod wa­run­kiem, że polne błoto na to po­zwoli ;)

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)