AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Rekord frekwencji_new2  

TROPEM WILCZYM – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rekordowa frekwencja.

24 lutego on Aktualne, tropemwilczym  

Ko­lejna te­go­roczna im­preza bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – Tropem Wil­czym – Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych, no­tuje re­kor­dową fre­kwencję. Po­dobnie jak w Biegu dla WOŚP– jeszcze przed upływem ter­minu re­je­stracji wy­czer­pane zo­stały li­mity zgło­szeń.
Do biegu, który od­bę­dzie się w nie­dzielę 25 lu­tego zgło­siło się 320 osób, oraz do­dat­kowo poza li­mitem przy­ję­liśmy zgło­szenia 30 za­wod­ników.
Trzecia edycja biegu zo­stanie prze­pro­wa­dzona — po­dobnie jak dwie po­przednie – na te­renie Puszczy Ko­zie­nic­kiej.
Pro­gram im­prezy obej­muje dwa biegi. O go­dzinie 12.00 wy­star­tuje bieg na sym­bo­licznym dy­stansie 1963m – to rok w którym zginął ostatni z żoł­nierzy wy­klę­tych. Ten bieg — to wspólny bieg pa­trio­tyczny, bez re­je­stracji, po­miaru czasu, kla­sy­fi­kacji.
Bieg główny ro­ze­grany zo­stanie na dy­stansie 10 ki­lo­me­trów i ma cha­rakter biegu kro­so­wego, po­pro­wa­dzo­nego bardzo atrak­cyj­nymi duk­tami le­śnymi, w części Drogą Kró­lewską — na którą wbie­gamy w odl. ok. 1 ki­lo­metra od par­kingu le­śnego w Ko­złowie. Po­nadto na trasie znaj­duje wy­ma­ga­jący od­cinek pod­biegu na Wielką Górę. Start biegu głów­nego prze­wi­dziano na go­dzinę 12.30, a limit cza­sowy na jego po­ko­nanie wy­nosi 90 minut.
Start i meta obu biegów znaj­dują się tuż obok Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej w Ko­złowie, na te­renie której zlo­ka­li­zo­wane jest biuro za­wodów otwarte w dniu im­prezy od go­dziny 09.00 oraz szatnie.
Po ukoń­czeniu biegów na za­wod­ników czekać bę­dzie tra­dy­cyjnie go­rący po­czę­stunek.
Tropem Wil­czym to ko­lejna im­preza or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” przy znacznym wsparciu i za­an­ga­żo­waniu dy­rekcji Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej w Ko­złowie, oraz go­spo­darzy gminy Ja­strzębia.
Pa­tronat ho­no­rowy nad im­prezą spra­wują: Wójt Gminy Ja­strzębia — Pani Elż­bieta Za­sada i Prze­wod­ni­czący Rady Gminy Ja­strzębia — Pan Józef To­malski.
Za­pra­szamy w naj­bliższą nie­dzielę do Ko­złowa. Jeśli przy­je­dziecie na par­king szkolny w Ko­złowie bę­dziecie do­pin­gować fi­ni­szu­ją­cych za­wod­ników, na­to­miast ko­rzy­stając z par­kingu le­śnego w Ko­złowie — po krótkim spa­cerze Drogą Kró­lewską bę­dziecie mogli ki­bi­cować za­wod­nikom na trasie biegu.
W imieniu or­ga­ni­za­torów za­prasza — Ta­deusz Kraska, prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)