AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
IIIBieg Tropem Wilczym  

III Bieg Tropem Wilczym za nami

27 lutego on Aktualne, tropemwilczym  

Wspa­niała sło­neczna, acz­kol­wiek bardzo mroźna po­goda nie od­stra­szyła bie­gaczy, którzy 25 lu­tego licznie po­ja­wili się w Ko­złowie by w prze­pięknej zi­mowej sce­nerii Puszczy Ko­zie­nic­kiej uczcić pa­mięć Żoł­nierzy Wy­klę­tych. O go­dzinie 12:00 roz­po­czął się wspólny Bieg Pa­trio­tyczny na sym­bo­licznym dy­stansie 1963 m. W biegu wzięło udział około 200 bie­gaczy ubra­nych w pa­miąt­kowe ko­szulki z wi­ze­run­kami Żoł­nierzy Wy­klę­tych. O godz. 12:30 wy­star­tował bieg główny na dy­stansie 10 km, który miał cha­rakter biegu cros­so­wego i wiódł uro­czymi ścież­kami Puszczy – za­wod­nicy biegli m.in. Kró­lewską Drogą i wbie­gali na Wielką Górę. Pierwszy na mecie po­jawił się Karol Grabda, który ukoń­czył bieg z wy­ni­kiem 37:37, na­to­miast pierwszą ko­bietą była Ka­ro­lina Wa­śniewska, która do­biegła z czasem 41:37 – oby­dwoje ze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! Fre­kwencja re­kor­dowa — bieg główny ukoń­czyło 308 za­wod­ników. At­mos­fera po­mimo mrozu była na­prawdę go­rąca. A to między in­nymi za­sługa ki­biców, któ­rych mimo sro­giego mrozu nie bra­ko­wało. Nie sposób nie wspo­mnieć tu o gru­pach naj­młod­szych wo­lon­ta­riuszy z PSP 34 z Ra­domia na czele z Panią Jo­anną Ka­li­szewską oraz ze Szkoły Pod­sta­wowej w Ko­złowie z Panią Ka­mińską — dzie­ciaki go­rąco za­grze­wały do walki bie­gną­cych za­wod­ników, a także dzielnie pra­co­wały na linii mety m.in. wy­dając wodę i ciepłą her­batę spra­gnionym bie­ga­czom. O bez­pie­czeń­stwo bie­gaczy za­równo na trasie jak i na mecie za­dbała tra­dy­cyjnie firma Delta-​Med, wzmoc­niona qu­adami ko­or­dy­nu­ją­cymi bieg, które je­chały przed pierw­szym i za ostatnim za­wod­ni­kiem. Poza tym wo­lon­ta­riusze z An­to­niówki i Je­dlni Let­nisko zmar­z­niętym bie­ga­czom po­da­wali go­rącą her­batę, a także kie­ro­wali ru­chem na trasie i dbali o to, aby każdy wie­dział, w którą ścieżkę ma wbiec. Dzięki temu nikt nie za­błą­dził i każdy bez­piecznie do­biegł do mety. A na mecie na każ­dego za­wod­nika czekał za­słu­żony medal i pyszna, go­rąca gro­chówka. Ser­deczne po­dzię­ko­wania dla Dy­rekcji Szkoły Pod­sta­wowej w Ko­złowie, która po raz ko­lejny pięknie nas ugo­ściła i udo­stęp­niła teren szkoły, w której mo­gliśmy zor­ga­ni­zować biuro za­wodów, szatnie, de­ko­racje, a bie­gacze mogli się ogrzać w środku za­równo przed jak i po biegu.

Do obej­rzenia ob­szernej fo­to­re­lacji z biegów za­pra­szamy na nasz profil na Facebooku

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)