AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
wzsw2  

29 marca on Aktualne  

Ser­decznie za­pra­szamy na Walne Ze­branie Sprawozdawczo-​Wyborcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!, które od­bę­dzie się 14 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej nr.1 w Ra­domiu — ul. Od­ro­dzenia 37.
2 termin ze­brania: godz. 10:30 — w dniu i miejscu jak po­wyżej w pierw­szym terminie.

Po­rządek Ze­brania:
1. Przy­wi­tanie i otwarcie ze­brania – Prezes Sto­wa­rzy­szenia.
2. Wybór Prze­wod­ni­czą­cego Ze­brania.
3. Wybór Ko­misji Skru­ta­cyjnej.
4. Spra­woz­danie Za­rządu z dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia za 2017 rok i okres sty­czeń – ma­rzec 2018 roku.
5. Ocena dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia przez Ko­misję Re­wi­zyjną.
6. Dys­kusja, uwagi i wnioski do przed­sta­wio­nego spra­woz­dania Za­rządu i oceny Ko­misji Re­wi­zyjnej.
7. Pod­jęcie uchwały do­ty­czącej spra­woz­dania Za­rządu.
8. Przed­sta­wienie in­for­macji na temat bie­żącej dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia oraz pro­gramu działań prze­wi­dzia­nych do re­ali­zacji w 2018 roku.
9. Wybór no­wych władz Sto­wa­rzy­szenia.
10. Dys­kusja, wolne wnioski, pro­po­zycje uchwał.
11. Pod­jęcie uchwał.
12. Za­mknięcie Zebrania.

PS. Tylko człon­kowie z opła­coną składką człon­kowską mają prawo głosu. Dla­tego przed ze­bra­niem upewnij się, czy opła­ciłeś składkę – chyba nie chcesz się po­zbawić prawa głosu Pa­miętaj, to Ty de­cy­du­jesz o wy­borze no­wego Za­rządu, a tym samym o przy­szłości na­szego Sto­wa­rzy­szenia – nie może Cię za­braknąć na zebraniu.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)