AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
BK_2018_2  

Bieg Konstytucji 3 Maja - pierwszy bieg Tryptyku Radomskiego

06 kwietnia on Aktualne, biegkonstytucji  

Już 3 maja w Ra­domiu od­bę­dzie się ko­lejna im­preza bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! Za oknami po­ja­wiły się pierwsze pro­myki wio­sen­nego słońca. W związku z tym warto za­pla­nować ten ma­jowy dzień i spę­dzić go ak­tywnie na świeżym po­wie­trzu. Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja do tej pory do­bywał się na dy­stansie 5 km. W tym roku oprócz stan­dar­do­wego dy­stansu pro­po­nu­jemy bie­ga­czom al­ter­na­tywny, dłuższy dy­stans 10 km. Atrak­cyjna trasa z ate­stem, start i meta na sta­dionie lek­ko­atle­tycznym, niższa opłata star­towa obo­wią­zu­jąca do 27 kwietnia, piękny, pa­miąt­kowy medal to za­lety, które rów­nież po­winny za­chęcić do udziału w bie­gach. W ra­mach całej im­prezy od­będą się także biegi dzieci – te biegi oczy­wi­ście bez opłaty star­towej. Dla­tego za­pra­szamy całe ro­dziny do udziału i do świę­to­wania razem z nami na bie­gowo ko­lejnej rocz­nicy uchwa­lenia Konstytucji.

Warto dodać, że Bieg Kon­sty­tucji to pierwszy bieg z cyklu Tryptyk Ra­domski, w skład któ­rego wchodzą: Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja, Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 oraz Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Za­sady kla­sy­fi­kacji w Tryp­tyku to tzw. kla­sy­fi­kacja bez­względna spo­rzą­dzana z za­sto­so­wa­niem prze­licz­ników uwzględ­nia­ją­cych wiek i płeć za­wod­nika. Jak to działa? — po­ka­żemy na przy­kła­dzie Biegu Tropem Wil­czym. Wielu z Was bę­dzie z pew­no­ścią mocno za­sko­czo­nych! Do­pi­namy re­gu­lamin oraz spon­so­ring tego pro­jektu. Za­chę­camy — szcze­gólnie ra­do­mian — do startu we wszyst­kich bie­gach Tryp­tyku, al­bo­wiem jest to wa­runek, który trzeba spełnić, aby zo­stać uwzględ­nionym w koń­cowej klasyfikacji.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)