AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
wyjazd-na-luxembourg-marathon-2018  

Wyjazd do Luksemburga — podsumowanie

16 maja on Aktualne  
Już po raz 12 Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! zor­ga­ni­zo­wało wy­jazd na za­gra­niczny ma­raton, w którym udział wzięło 50 osób. Tym razem wybór padł na ING Night Lu­xem­bourg Ma­ra­thon, ale jak się oka­zało na miejscu – nie był to wy­jazd przypadkowy.
Ale po kolei. Wy­je­cha­liśmy z Ra­domia w nocy z czwartku na piątek – noc była długa, a dzień w au­to­karze też nie mijał zbyt szybko, ale wszystkim hu­mory do­pi­sy­wały, by­liśmy opty­mi­stycznie na­sta­wieni do wie­czor­nego startu w ma­ra­tonie i pół­ma­ra­tonie. W piątek ze względu na dość późną porę przy­jazdu do Luk­sem­burga, nie udało się zbyt dużo zwie­dzić, dla­tego ogra­ni­czy­liśmy się do od­wie­dzenia Expo Ma­ra­tonu, od­bioru pa­kietów star­to­wych i wspólnej ko­lacji – oczy­wi­ście makaronowej.
Na­to­miast wszystkie atrakcje zo­stały prze­wi­dziane na so­botę. Po śnia­daniu 10 ki­lo­me­trowy spacer po Luk­sem­burgu, któ­remu prze­wod­ni­czyła Ma­rysia Pa­czos – po­cho­dząca ze Zwie­rzyńca Polka, która zdo­była 10 me­dali w Lek­ko­atle­tycz­nych Mi­strzo­stwach Polski, a ak­tu­alnie jest tre­nerką kadry na­ro­dowej Luk­sem­burga. To dzięki Ma­rysi mo­gliśmy zwie­dzić naj­cie­kawsze i naj­pięk­niejsze za­kątki Luk­sem­burga. Mo­gli­byśmy tak spa­ce­rować cały dzień po ba­jecznym księ­stwie, ale wie­dzie­liśmy, że wie­czorem czeka nas start w ma­ra­tonie i półmaratonie.
Ukształ­to­wanie te­renu Luk­sem­burga nie po­zo­sta­wiało wielu wąt­pli­wości – to nie mogła być łatwa trasa. I nie była – nie była ani prosta ani płaska. Ale ten klimat na trasie, Ci en­tu­zja­styczni ki­bice na ca­łych 42 km (na uli­cach, w ogród­kach ba­ro­wych, w par­kach, bie­sia­du­jący przed do­mami i na bal­ko­nach) spra­wili, że była to jedna z naj­faj­niej­szych im­prez bie­go­wych, w ja­kich bra­liśmy udział. Tak jak wspo­mnie­liśmy wcze­śniej – nie był to wy­jazd przy­pad­kowy – Prezes Ta­deusz Kraska za­wsze wy­biera ma­ra­tony, które za­pa­dają w pa­mięci na długi czas.
Po­mimo trudnej trasy po­sta­ra­liśmy się, żeby Eu­ropa o nas usły­szała. Ka­ro­lina Wa­śniewska za­jęła II miejsce OPEN wśród ko­biet osią­gając czas 3:06:52. W ka­te­go­riach wie­ko­wych czo­łowe miejsca zdo­byli: Jerzy Bor­kowski – I miejsce, Sła­womir Rusak – III miejsce oraz Mał­go­rzata Mi­chalska – III miejsce.
A po­niżej wszystkie wy­niki na­szych reprezentantów:
MA­RATON:
WA­SNIEWSKA, KA­RO­LINA (POL) 03:06:52
RUSAK, SLA­WOMIR (POL) 03:07:27
KRAW­CZYK, GRZE­GORZ (POL) 03:26:06
PO­LONSKI, AN­DRZEJ (POL) 03:26:48
JO­ZWIK, MAREK (POL) 03:35:00
GO­LABEK, HENRYK (POL) 03:36:52
LUTEK, RA­DO­SLAW (POL) 03:44:50
BOR­KOWSKI, JERZY (POL) 03:45:39
KO­WALSKA, KA­TA­RZYNA (POL) 03:55:43
MLOST, TO­MASZ (POL) 03:56:06
FRYCZ­KOWSKI, RA­DO­SLAW (POL) 03:56:33
MO­RAWSKI, MI­RO­SLAW (POL) 03:58:10
KRYZA, RAFAL (POL) 04:04:05
SCI­SLOWSKI, NOR­BERT (POL) 04:17:00
BRZE­ZINSKI, WAL­DEMAR (POL) 04:17:02
MI­CHALSKA, MAL­GO­RZATA (POL) 04:19:29
FAJDEK, STEFAN (POL) 04:22:33
KAR­CZEWSKI, AN­DRZEJ (POL) 04:22:33
KOR­CZAK, WIN­CENTY (POL) 04:23:22
WOJ­TU­NIAK JA­RO­SŁAW (POL) 04:27:59
ORLIK, SE­BA­STIAN (POL) 04:28:02
MA­CIE­JEWSKI, KAROL (POL) 04:29:03
OR­CZY­KOWSKI, DA­RIUSZ (POL) 04:37:23
PUSZKA, JA­RO­SLAW (POL) 04:42:38
BO­BROWSKI, DA­RIUSZ (POL) 04:50:43
GO­LABEK, PIOTR (POL) 04:50:43
ZY­CHO­WICZ, MO­NIKA (POL) 04:55:54
ZYG­MANSKA, MO­NIKA (POL) 04:56:00
KRASKA, TA­DEUSZ (POL) 05:07:36
PÓŁ­MA­RATON:
DABAL, MARCIN (POL) 01:44:43
MO­RAWSKA, BEATA (POL) 02:10:15
SUK­NA­ROWSKA, MAL­GO­RZATA (POL) 02:26:35
LU­GOWSKA, EWA (POL) 02:35:20
TY­MIRSKI, TA­DEUSZ (POL) 02:39:12
5 KM:
MO­RAWSKA, JULIA (POL) 00:27:25
BOR­KOWSKA, HANNA (POL) 00:28:29
MA­JEWSKA, KA­RO­LINA (POL) 00:36:46
GA­LERIA ZDJĘĆ:
Flickr Album Gal­lery Po­wered By: We­blizar
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)