AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Zapisy - str  

VII Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa - Spotkanie organizacyjne

11 lipca on Aktualne, pielgrzymka  

Za­pisy na VII Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Bie­gową zo­stały za­mknięte. Fre­kwencja mile nas za­sko­czyła – za­pi­sało się 57 osób. Na chwilę obecną dys­po­nu­jemy 3 sa­mo­cho­dami, a do trans­portu 57 osób po­trze­bu­jemy ich dużo więcej. Dla­tego pro­simy o zgła­szanie chęci uży­czenia sa­mo­chodów na czas piel­grzymki (wa­runki do uzgod­nienia) – naj­milej wi­dziane oczy­wi­ście busy oso­bowe, bo te po­mieszczą naj­więcej osób, a cała ko­lumna bę­dzie dużo krótsza niż w przy­padku oso­bówek. In­for­mację o chęci udo­stęp­nienia sa­mo­chodu pro­simy zgła­szać te­le­fo­nicznie: 504 574 021
Jed­no­cze­śnie za­pra­szamy wszystkie sio­stry i wszyst­kich braci na spo­tkanie or­ga­ni­za­cyjne, które od­bę­dzie się 20 lipca 2018 roku o godz. 20:15 w domu pa­ra­fialnym przy ul. Kró­lowej Ja­dwigi 13a w Radomiu.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)