AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Maraton  

Wyjazd na Volkswagen 23rd Ljubljana Marathon

20 lipca on Aktualne, wyjazdy  

Tra­dy­cyjnie już na je­sień pla­nu­jemy ko­lejny wy­jazd na za­gra­niczny ma­raton. Tym razem wybór padł na Volks­wagen 23rd Lju­bl­jana Ma­ra­thon, który od­bę­dzie się 28 paź­dzier­nika 2018 roku. Poza dy­stansem ma­ra­toń­skim do wy­boru jest rów­nież pół­ma­raton oraz 10 km. Każdy znaj­dzie więc coś dla siebie. Sza­cu­jemy, że koszt wy­jazdu wy­niesie około 500600 zł + opłata star­towa 30 EUR (opłata star­towa dla każ­dego dy­stansu jest taka sama, za­wiera już zniżkę dla grup). Oczy­wi­ście koń­cowy koszt wy­jazdu uza­leż­niony jest od ilości osób, które się zgłoszą, bo do­piero wtedy bę­dziemy wy­bierać od­po­wiedni trans­port.
Zgło­szenia pro­simy prze­syłać ma­ilowo do Jarka Woj­tu­niaka na adres: jwojtuniak@​op.​pl. W zgło­szeniu na­leży podać roz­miar ko­szulki — do­łą­czona jest do pa­kietu star­to­wego oraz wy­brany dy­stans. Jed­no­cze­śnie na­leży wpłacić za­liczkę w wy­so­kości 300 zł.

Na zgło­szenia cze­kamy do 9 sierpnia.


Volks­wagen 23rd Lju­bl­jana Ma­ra­thon

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)