AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Teatr  

Wyjście do teatru - Cafe Sax

05 września on Bez kategorii  

Ko­chani!!! Tak jak za­po­wiadał, tak też zrobił Dzięki uprzej­mości i za­an­ga­żo­waniu na­szego ko­legi Wojtka Łu­gow­skiego or­ga­ni­zu­jemy dla członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! wspólne wyj­ście do Te­atru w Ra­domiu na sztukę „CAFE SAX22 wrze­śnia (so­bota) 2018 r. godz. 19.00. „Cafe Sax” to sztuka z tek­stami Agnieszki Osiec­kiej. Kto z nas nie zna ta­kich pio­senek jak: „Mał­gośka”, „Niech żyje bal”, „Oku­lar­nicy”, „Czy te oczy mogą kłamać”, „Nie ma jak pompa” czy „Uciekaj moje serce”… Mamy przy­go­to­wane bi­lety w ob­ni­żonej cenie 45 zł! Chęt­nych pro­simy o zgła­szanie się ma­ilowo biegiemradom@​wp.​pl i wpłatę za bi­lety na konto SBR! do 10 wrze­śnia W razie pytań, dzwońcie do Jarka Woj­tu­niaka tel. 508041684.
Więcej o sztuce: Cafe Sax

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)