AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
44088721_1912209888899456_2264707161072336896_o  

PODSUMOWANIE XIII RADOMSKIEGO MARATONU TRZEŹWOŚCI

18 października on Bez kategorii, maratonradom  

Warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić wspo­mnie­niami do mi­nio­nego week­endu, po­nieważ dużo się wtedy działo w wy­miarze spor­towym w na­szym mie­ście i jego oko­licy. W so­botę, wzorem naj­więk­szych ma­ra­tonów na świecie, zor­ga­ni­zo­wany zo­stał Bieg Śnia­da­niowy, który miał po­prze­dzać nie­dzielny XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Bieg na sym­bo­licznym dy­stansie, a wła­ściwie to kilka biegów, po­nieważ były Biegi Dzieci, a także biegi w ka­te­gorii Se­nior oraz We­teran. Piękna, sło­neczna po­goda zgro­ma­dziła na bie­gach i to­wa­rzy­szącym mu pik­niku wielu Ra­do­mian, którzy tym razem w parku na Mi­cha­łowie ak­tywnie spę­dzili pierwszą część dnia. Za­równo biegi dzieci, jak i biegi do­ro­słych po­prze­dziła dy­na­miczna roz­grzewka za­pre­zen­to­wana przez Sylwię Sochę i jej Studio ESFIT. Na­to­miast ekipa Wo­do­ciągów Miej­skich ser­wo­wała dobrą wodę prosto z kranu. Bieg Śnia­da­niowy był je­dynie wstępem do tego, co działo się w nie­dzielę. Tego dnia od wcze­snych go­dzin po­ran­nych do Le­śnego Ośrodka Edu­ka­cyj­nego im. red. An­drzeja Za­lew­skiego w Je­dlni Let­nisku, który w tym roku udo­stępnił nam swój teren, za­częli przy­bywać bie­gacze, by w pięknej sce­nerii Puszczy Ko­zie­nic­kiej po­konać jeden z 3 dy­stansów: 10 km, pół­ma­raton lub ma­raton. A po­goda tego dnia była iście baj­kowa – zresztą jak i sam kra­jo­braz puszczy. Bez­chmurne niebo, przy­grze­wa­jące od rana sło­neczko, przy którym li­ście mie­niły się nie­po­wta­rzal­nymi ko­lo­rami źółci i czer­wieni – jednym słowem praw­dziwa polska złota je­sień. I mimo, że jeszcze nie­spełna 3 ty­go­dnie wcze­śniej na trasie ma­ra­tonu stra­szyły nas wielkie błot­niste ka­łuże, to w nie­dzielę trasa oka­zała się wy­jąt­kowo przy­jemna. Nic dziw­nego, że fre­kwencja tego dnia mile nas za­sko­czyła. Wszystkie biegi ukoń­czyło w sumie 356 osób, czyli mamy ko­lejny re­kord fre­kwencji w tym roku. Naj­lepsi w tym dniu oka­zali się: Rafał Czar­necki, który na tej trudnej cros­sowej trasie prze­biegł ma­raton z czasem 2:52:15, a wśród ko­biet Ka­ro­lina Wa­śniewska, która ukoń­czyła ma­raton w 3:10:40. W pół­ma­ra­tonie zwy­ciężył Paweł Kosek z czasem 1:18:29, a wśród ko­biet naj­szyb­ciej po­biegła Lidia Czar­necka, która osią­gnęła wynik 1:36:00. W biegu na 10 km naj­lepszy okazał się Ma­teusz Ka­czor z wy­ni­kiem 33:44, a wśród ko­biet Kinga Ja­gieło z wy­ni­kiem 44:39.

Dzięki uprzej­mości go­spo­darzy ośrodka po biegu każdy z bie­gaczy mógł się po­silić przy grillu i od­po­cząć po biegu. Zresztą po­goda sprzy­jała po­ga­duszkom na świeżym po­wie­trzu, więc każdy kto wy­brał tego dnia ak­tywne spę­dzanie czasu na Ma­ra­tonie Trzeź­wości, na pewno tego nie żałował.

Leśny Ośrodek Edu­ka­cyjny zna­ko­micie spraw­dził się jako miejsce or­ga­ni­zacji im­prez bie­go­wych. Oczy­wi­ście nie by­łoby to moż­liwe bez życz­li­wości i wsparcia za­równo kie­row­nictwa Nad­le­śnictwa Radom z nad­le­śni­czym Jac­kiem Ka­raś­kie­wi­czem na czele, jak i pra­cow­ników z Panią Klaudią Alek­san­derek. Na­leży rów­nież pod­kre­ślić opiekę i pomoc w każdej po­trzebie za­łogi Le­śnego Ośrodka kie­ro­wa­nego przez Panią Ber­nardę Ze­garek. DZIĘ­KU­JEMY i li­czymy na dalszą współpracę.

Ale to wszystko nie by­łoby moż­liwe, gdyby nie nasi spon­sorzy i partnerzy:

 • Nad­le­śnictwo Radom – nasz współorganizator
 • Leśny Ośrodek Edu­ka­cyjny im.red. Sta­ni­sława Za­lew­skiego w Je­dlni Let­nisko – go­spo­darz obiektów na te­renie któ­rego zor­ga­ni­zo­wano kom­pletne za­plecze lo­gi­styczne im­prezy, oraz miejsce Startu/​Mety wszyst­kich biegów.
 • Firma Zbyszko – jak zwykle nie­za­wodny pro­du­cent wód i na­pojów izo­to­nicz­nych dla biegaczy
 • Firma Janhas – dzięki której bie­gacze mogli po­silić się po biegu pyszną kieł­baską i ka­szanką z grilla
 • Pie­karnia Wacyn – za­pew­niła pyszne bułki dla wolontariatu
 • Wo­do­ciągi Miej­skie z dyr. Zbysz­kiem Gło­gow­skim — ogromny wkład or­ga­ni­zację po­lowej umywalni
 • Darek Or­czy­kowski, Henio Go­łąbek, Adam Imiołek , Sławek Jończyk

Wielkie po­dzię­ko­wania kie­ru­jemy rów­nież do wo­lon­ta­riatu, który po­magał przy or­ga­ni­zacji biegów za­równo w so­bot­nich jak i nie­dziel­nych. Dziękujemy:

 • Pani Jo­annie Ka­li­szew­skiej z nie­za­wodnym wo­lon­ta­riatem ze SP nr 34 za pomoc w za­bez­pie­czaniu trasy biegów so­bot­nich i jak za­wsze wspa­niały doping
 • Pani Anecie Al­ber­skiej z grupą wo­lon­ta­riuszy przy ZSO w Je­dlni Letnisko
 • Grupie wo­lon­ta­riatu z IV LO im. Ty­tusa Cha­łu­biń­skiego z Panią Anną Iwańczyk-​Górką.
 • CKZiU za ma­saże, które nie­jed­nego ma­ra­toń­czyka po­sta­wiły po biegu na nogi
 • Stu­dentom UTH z Panią Anetą Mu­siał na czele
 • VII Je­dleń­skiemu Szcze­powi Harcerzy
 • Wo­lon­ta­riu­szom ze Sto­wa­rzy­szenia Cen­trum Mło­dzieży „Arka”
 • Ro­dzinno – ko­le­żeń­skim te­amom wo­lon­ta­riuszy z An­to­niówki i Je­dlni Letnisko
 • Wszystkim Wo­lon­ta­riu­szom, którzy cier­pliwie, do ostat­niego za­wod­nika trwali na swoich sta­no­wi­skach pod­czas nie­dziel­nych biegów
 • Wszystkim, którzy zor­ga­ni­zo­wali pomoc w trans­porcie wolontariuszy
 • Wit­kowi Kor­cza­kowi, Dar­kowi Or­czy­kow­skiemu, Ar­kowi Cho­ro­siowi, Hu­ber­towi Krasce, Ada­mowi Imioł­kowi – za ogromną pracę wło­żoną w ozna­ko­wanie i uprząt­nięcie trasy, która była wy­ko­nana tak so­lidnie, że nikt się nie zgubił

Wielkie po­dzię­ko­wania kie­ru­jemy rów­nież w stronę au­tora tras, Pre­zesa Ta­de­usza Kraski, który nie­jed­no­krotnie w sa­mot­ności po­ko­nywał róż­no­rakie ścieżki puszczy, aby w koń­cowym efekcie wy­brać dla nas te naj­bar­dziej urokliwe.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

 • (wymagane)