AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
VI RBN_small  

VI Radomski Bieg Niepodległości – już niebawem

25 października on Aktualne, biegniepodleglosci  

Jeszcze nie uci­chły echa nio­sące się po ostat­niej im­prezie or­ga­ni­zo­wanej przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – Ma­ra­tonie Trzeź­wości – a już za nie­spełna trzy ty­go­dnie ko­lejne bie­gowe wy­zwanie — 6.Radomski Bieg Nie­pod­le­głości. Or­ga­ni­za­to­rami tej wy­jąt­kowej im­prezy są: Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” oraz MOSiR Radom. Pa­tronat nad Ra­dom­skim Bie­giem Nie­pod­le­głości objął Pre­zy­dent Miasta Radomia.

Im­preza wy­jąt­kowa, gdyż przy­pa­da­jąca w 100-​lecie od­zy­skania przez nasz kraj niepodległości.

11 li­sto­pada o go­dzinie – 11.11 ze sta­dionu MOSiR-​u wy­star­tuje Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka – bieg z ate­stem PZLA na dy­stansie 10 ki­lo­me­trów, skła­da­jący się z dwóch 5-​cio ki­lo­me­tro­wych pętli z metą rów­nież na stadionie.

Uczest­nicy Nie­pod­le­gło­ściowej Dy­szki otrzy­mają oko­licz­no­ściowe me­dale, ko­szulki oraz pa­miąt­kowe szklanki – oczy­wi­ście ufun­do­wane przez hutę szkła Trend­Glass,
a po biegu go­rący po­siłek. Dla naj­lep­szych prze­wi­dziano pu­chary, na­grody fi­nan­sowe oraz na­grody rze­czowe. W biegu mogą wy­star­tować osoby, które ukoń­czyły 15 rok życia. Zgodnie z re­gu­la­minem za­wodów naj­młodsi (ka­te­goria wie­kowa 1519 lat) oraz se­niorzy (pow. 65 roku życia) są zwol­nieni zo­stali z opłaty startowej.

Ser­decznie za­pra­szamy miesz­kańców Ziemi Ra­dom­skiej do bie­go­wego uczczenia -
w tym szcze­gólnym ju­bi­le­uszowym roku — na­szego Święta Narodowego.

Mamy na­dzieję, że tak jak we wszyst­kich do­tych­cza­so­wych te­go­rocz­nych im­pre­zach bie­go­wych or­ga­ni­zo­wa­nych przez nasze Sto­wa­rzy­szenie, rów­nież w Biegu Nie­pod­le­głości za­no­tu­jemy re­kor­dową frekwencję.

Do Nie­pod­le­gło­ściowej Dy­szki można zgła­szać się elek­tro­nicznie lub w biurze zawodów:

- elek­tro­nicznie do dnia 08.11.2018 – www​.bie​giem​radom​.pl.
– biuro za­wodów – 09.11 (piątek) — godz. 18.0020.00; 10.11 (so­bota) – godz. 10.0015.00 – w lo­kalu Sto­wa­rzy­szenia ul.Traugutta 4648;
– biuro za­wodów – 11.11 (niedz.) – godz. 8.3010.30 – w hali MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9.

Ta­deusz Kraska -
Prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”
504 574 021

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)