AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
DSC_0807  

Udany wyjazd do Słowenii na Ljubljanski Maraton

05 listopada on Aktualne  

Le­dwie kilka dni temu wró­ci­liśmy z ko­lejnej im­prezy za­gra­nicznej, na którą zor­ga­ni­zo­wa­liśmy wspólny wy­jazd, czas więc naj­wyższy opu­bli­kować drobne pod­su­mo­wanie i opo­wie­dzenie jak to się udało ;) Jak za­wsze zna­ko­micie, z taką ekipą jak nasi człon­kowie, wszystko udaje się nie­za­wodnie ;) Zwie­dzi­liśmy ka­wałek pięknej Sło­wenii, po­zna­liśmy no­wych ludzi, spró­bo­wa­liśmy no­wych smaków, no i wzię­liśmy udział 23. Lju­bl­jan­skim Ma­ra­tonie :) Więk­szość ko­le­żanek i ko­legów brała udział w kró­lew­skim dy­stansie (29 osób) kilku wy­brało krótsze, bo był także pół­ma­raton i 10KM. Po­niżej wybór zdjęć, oraz wy­niki na­szych ko­le­żanek i ko­legów.. Więcej fotek w na­szej ga­lerii zdjęć i w części „Filmy” Ko­niecznie zobaczcie.

WY­NIKI:

MA­RATON 42.195KM

1. Osiński Rafał 02:50:07
2. Wa­śniewska Ka­ro­lina 02:53:05
3. Grabda Karol 02:57:21
4. Rusak Sła­womir 03:13:23
5. Woj­tu­niak Rafał 03:15:10
6. Po­łoński An­drzej 03:20:43
7. Go­łąbek Henryk 03:23:06
8. Skobel To­masz 03:23:13
9. Lutek Ra­do­sław 03:32:24
10. Puszka Ja­ro­sław 03:41:43
11. Bor­kowski Jerzy 03:41:44
12. Jo­zwik Marek 03:44:52
13. Mo­rawski Mi­ro­sław 03:50:39
14. Sie­lecka Re­nata 03:55:57
15. Go­muła Grze­gorz 04:04:28
16. Bo­jara Ro­bert 04:10:29
17. Or­czy­kowski Da­riusza 04:13:13
18. Brze­zinski Wal­demar 04:13:41
19. Orlik Se­ba­stian 04:14:53
20. Czekaj Woj­ciech 04:17:01
21. Woj­tu­niak Ja­ro­sław 04:21:59
22. Spu­towski Jerzy 04:22:22
23. Wie­czorek Paweł 04:30:28
24. Fajdek Stefan 04:33:57
25. Brzeska Jo­lanta 04:34:00
26. Brzeski Mi­ro­sław 04:33:59
27. Kraska Ta­deusz 04:45:17
28. Kar­czewski An­drzej 04:45:19
29. Go­łąbek Piotr 04:48:29
Flickr Album Gal­lery Po­wered By: We­blizar
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)