AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
VI RBN  

Dziękujemy!

15 listopada on biegkonstytucji, biegniepodleglosci  

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości prze­szedł już do hi­storii. Jednak warto jeszcze choć na chwilę do niego po­wrócić choćby po to, aby po­dzię­kować tym, bez udziału któ­rych ten bieg by się nie odbył.

Dla­tego ser­decznie dziękujemy:

 • Hucie Szkła Trend Glass — za piękne oko­licz­no­ściowe szklaneczki
 • Firmie Del­tamed – za ufun­do­wanie na­grody dla 100 osoby na mecie oraz za me­dyczne za­bez­pie­czenie trasy
 • Ser­wi­sowi Premio Cen­trum Gra­dowski za ufun­do­wanie na­gród dla „pe­cho­wych 13” oraz za wzmoc­nienie za­be­zb­pie­czenia me­dycz­nego biegu dwoma qu­adami ratowniczymi
 • Firmie Zbyszko – dzięki, której bie­gacze mogli uzu­pełnić bra­ku­jące płyny po biegu
 • Ma­sarni Janhas – za pyszną kieł­baskę, którą bie­gacze mogli się po­silić po biegu
 • Pie­karni Wacyn – za świeże bu­łeczki dla wolontariuszy
 • Skle­powi spor­to­wemu De­ca­thlon – za upo­minki dla najlepszych
 • Fit­ness Pla­ti­nium – za roz­grzewkę oraz kar­nety do klubu fit­ness dla najlepszych
 • Miej­skiemu Ośrod­kowi Sportu i Re­kre­acji — za współ­pracę w or­ga­ni­zacji imprezy
 • Służbom Straży Miej­skiej oraz Ko­men­dzie Miej­skiej Po­licji – za wzo­rowe za­bez­pie­czenie trasy
 • Lo­kalnym me­diom: TV Dami, Ze­br­raTV, Radio Plus Radom, Radio Eska, Radio VOX FM, Radio Re­kord, Ga­zeta Wy­borcza, Echo Dnia – za bie­żące in­for­macje, ob­szerne ga­lerie i wy­wiady – to dzięki Wam wiele osób usły­szało o na­szym biegu
 • Firmie Karen pro­du­cen­towi to­rebek oraz Basi Kacz­ma­rzyk — za po­mysł i wy­ko­nanie ory­gi­nal­nych opasek dla wolontariuszy.

Ogromne po­dzię­ko­wania kie­ru­jemy rów­nież w stronę na­szych wo­lon­ta­riuszy, wśród któ­rych są i tacy, którzy sami zre­zy­gno­wali z biegu, aby pomóc przy jego organizacji:

 • Cen­trum Mło­dzieży Arka
 • Pani Aneta Al­berska z grupą wo­lon­ta­riuszy przy ZSO Je­dlnia Letnisko
 • Pani Jo­anna Ka­li­szewska z nie­za­wodnym i coraz więk­szym wo­lon­ta­riatem z SP 34
 • Pani Anna Iwańczyk-​Górka z grupą wo­lon­ta­riuszy z IV LO im. Ty­tusa Cha­łu­biń­skiego w Radomiu
 • Wo­lon­ta­riusze ze Szla­chetnej Paczki
 • Krzysztof Pod­siadły, Da­riusz Wilk, An­drzej Po­łoński — to oni wy­ko­nali dla nas ty­siące zdjęć i kilka filmów, dzięki którym bieg na długo po­zo­stanie w na­szej pamięci
 • Ozna­ko­wanie i za­bez­pie­czenie trasy – to Win­centy Kor­czak, Jerzy Sto­biecki, Da­riusz Or­czy­kowski, Ar­ka­diusz Choroś, Artur Madej, Hu­bert Kraska, Max Ka­pusta, Ta­deusz Ty­mirski – oraz wielu in­nych, któ­rych nie sposób tu wy­mienić, a którzy chętnie od­po­wie­dzieli na naszą prośbę o fi­zyczne wsparcie w przy­go­to­waniu biegu
 • Przy­go­to­wanie sta­dionu (wy­strój, brama, de­ko­racje) – to wszystko za­sługa Ja­ro­sława Woj­tu­niaka i jego po­moc­ników z Je­dlni Let­nisko oraz ze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!
 • Biuro za­wodów to za­wsze chętne do po­mocy: Beata Mo­rawska, Ma­rzena Sobol, Mo­nika Pie­trzy­kowska z po­moc­ni­kami, Maria Wit­czak, Julia Woj­tu­niak, Mał­go­rzata Mi­chalska, Mi­cha­lina Sobol – to jej piękne wy­ko­nanie Ma­zurka Dą­brow­skiego mo­gli­ście usły­szeć przed startem biegu.

Dzię­ku­jemy wszystkim, którzy w ja­ki­kol­wiek sposób przy­czy­nili się do przy­go­to­wania tego wy­jąt­ko­wego biegu. Je­ste­ście WIELCY!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

 • (wymagane)