AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
WOSP_strona  

Bieg WOŚP 2019 — Policz się z cukrzycą

06 grudnia on Bez kategorii, WOŚP  

Już dziś (6.12) o godz. 18:00 zo­staną uru­cho­mione za­pisy do Biegu WOŚP 2019, a w nim wiele nie­spo­dzianek Nowa atrak­cyjna trasa (2 x tunel świetlny) na 2 pę­tlach, nowa for­muła za­pisów, złote nu­mery, ob­ni­żona dolna gra­nica wieku uczest­ników — nie warto zwlekać z za­pi­sami! Tym­czasem za­chę­camy do za­po­znania się z re­gu­la­minem biegu:
RE­GU­LAMIN
Bieg WOŚP „Po­licz się z cu­krzycą i ucz się pierw­szej po­mocy”
I. OR­GA­NI­ZATOR
1.Organizatorem Biegu WOŚP jest Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”
II. CEL
1. Pro­pa­go­wanie akcji „Po­licz się z cu­krzycą i ucz się pierw­szej po­mocy”
2. Po­pu­la­ry­zacja wiedzy na temat cu­krzycy i nauki pierw­szej po­mocy.
3. Pro­pa­go­wanie zdro­wego i ak­tyw­nego stylu życia.
4. Zbiórka opłat star­to­wych na zakup pomp in­su­li­no­wych dla ko­biet w ciąży i wsparcie na­uczania pierw­szej po­mocy.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg od­bę­dzie się w dniu 13 stycznia 2019 r. alej­kami Parku im. T. Ko­ściuszki i uli­cami Ra­domia.
2. Start biegu na­stąpi o go­dzinie 16.00, a za­koń­czenie biegu o go­dzinie 17.00.
3. Start i meta biegu zlo­ka­li­zo­wane będą na ulicy Że­rom­skiego w re­jonie Placu Kon­sty­tucji.
4. Trasa biegu – Że­rom­skiego, Wi­tolda, Plac Ja­giel­loński, Focha, Ki­liń­skiego, Nie­dzia­łow­skiego, alejka par­kowa wzdłuż ul. Sło­wac­kiego, środ­kowa alejka par­kowa, Al. im. bi­skupa Chrapka, Że­rom­skiego. Szcze­gó­łowa trasa biegu znaj­duje się na stronie www​.bie​giem​radom​.pl
5.Długość trasy: 5km (2 okrą­żenia).
6. Trasa bę­dzie ozna­czona ta­śmami, ba­rier­kami ochron­nymi oraz za­bez­pie­czona przez wo­lon­ta­riuszy.
IV. ZA­SADY UCZEST­NICTWA
1. W Biegu WOŚP mogą wziąć udział za­wod­nicy ma­jący ukoń­czone 10 lat.
2. Każdy uczestnik bio­rący udział w Biegu WOŚP musi zo­stać zwe­ry­fi­ko­wany w Biurze Za­wodów.
3. Za­wod­nicy nie­peł­no­letni muszą po­siadać pi­semną zgodę ro­dzica lub opie­kuna praw­nego na udział w biegu.
4. Wszyscy uczest­nicy Biegu WOŚP są zo­bo­wią­zani do sto­so­wania się do po­leceń osób od­po­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo, służb po­rząd­ko­wych oraz ob­sługi z ra­mienia Or­ga­ni­za­tora.
5. De­cyzje ob­sługi me­dycznej co do kon­ty­nu­owania biegu są osta­teczne i nie­zmienne.
V. ZGŁO­SZENIA I OPŁATA STAR­TOWA
1. Zgło­szenia do Biegu WOŚP będą przyj­mo­wane po­przez for­mu­larz zgło­sze­niowy do­stępny na stronie in­ter­ne­towej www​.bie​giem​radom​.pl , https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​b​i​e​g​-​w​o​p​-2019
2. Zgło­szenia on-​line będą przyj­mo­wane do dnia 9 stycznia 2019r. Po tym ter­minie, je­żeli nie zo­stanie osią­gnięty limit uczest­ników, do­dat­kowe zgło­szenia będą przyj­mo­wane w go­dzi­nach pracy Biura Za­wodów.
3. Za zgło­szenie uważa się łączne do­peł­nienie wszyst­kich po­niż­szych czyn­ności:
– pra­wi­dłowe wy­peł­nienie for­mu­larza zgło­sze­nio­wego oraz ure­gu­lo­wanie opłaty star­towej.
4. Limit uczest­ników w Biegu WOŚP wy­nosi 500 osób. Or­ga­ni­zator za­strzega sobie prawo wcze­śniej­szego za­mknięcia za­pisów w przy­padku wy­peł­nienia li­mitu zgło­szeń.
5. Wy­so­kość opłaty star­towej za udział w Biegu WOŚP uza­leż­niona jest od ko­lej­ności zgło­szenia i wy­nosi :
1250: 30 zł, 251400: 40zł, 401500: 50 zł, biuro za­wodów – 70zł.
Złoty imienny numer star­towy + spe­cjalna imienna ko­szulka – 100zł ( termin zgło­szeń do 6 stycznia 2019 r.) Opłata star­towa jest prze­zna­czona na zakup pomp in­su­li­no­wych dla ko­biet w ciąży.
6. Or­ga­ni­za­torzy nie wy­sta­wiają faktur VAT.
7. Do­wodem sku­tecznej re­je­stracji jest email z po­twier­dze­niem re­je­stracji.
8. Opłata raz uisz­czona nie pod­lega zwro­towi. Nie ma moż­li­wości prze­nie­sienia raz wnie­sionej opłaty na in­nego uczest­nika.
9. W ra­mach opłaty star­towej każdy uczestnik biegu otrzy­muje:
a. numer star­towy z czte­rema agraf­kami,
b. pa­miąt­kową ko­szulkę Biegu WOŚP,
c. medal, oraz na­poje na mecie,
d. go­rący po­czę­stunek przez Pie­karnię „Czas na chleb” przy­go­to­wany i tam wy­da­wany (Curie Skło­dow­skiej 4)
VI. BIURO ZA­WODÓW – we­ry­fi­kacja, od­biór pa­kietów star­to­wych
Biuro Za­wodów: lo­ka­li­zacja, go­dziny pracy
11 stycznia (piątek) w g.17:0020:00 ; 12 stycznia (so­bota) w g.10.0015.00 w lo­kalu Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” przy ul. Trau­gutta 4648
13 stycznia (nie­dziela) w go­dzi­nach 12:0015:00 w lo­kalu Pie­karni „Czas na chleb” ul. Curie Skło­dow­skiej 4.
Pod­czas od­bioru pa­kietu za­wod­nicy i opie­ku­nowie nie­let­nich muszą po­siadać do­ku­ment ze zdję­ciem celem we­ry­fi­kacji da­nych oso­bo­wych.
VII. KLA­SY­FI­KACJE I NA­GRODY
Z uwagi na cha­ry­ta­tywny cha­rakter Biegu WOŚP Or­ga­ni­zator ogra­ni­czył ilość ka­te­gorii wie­ko­wych oraz przy­znał sym­bo­liczne wy­róż­nienia w po­staci pu­charów dla każ­dych pierw­szych 3 za­wod­ników (za­wod­ni­czek) w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach.
Za­wod­nicy wy­róż­nieni w ka­te­gorii ge­ne­ralnej nie będą uwzględ­niani przy wy­róż­nie­niach w po­zo­sta­łych ka­te­go­riach.
Ka­te­gorie wie­kowe :
– Ka­te­goria ge­ne­ralna ko­biet, Ka­te­goria ge­ne­ralna męż­czyzn,
– Ka­te­goria ju­nior – dziew­częta , Ka­te­goria ju­nior – chłopcy — za­wod­nicy w wieku 1015 lat,
– Ka­te­goria se­nior – ko­biety, Ka­te­goria se­nior męż­czyźni – za­wod­nicy w wieku 1649 lat,
– Ka­te­goria we­teran – ko­biety , Ka­te­goria we­teran męż­czyźni – 50 i więcej lat.
VIII. PO­STA­NO­WIENIA KOŃ­COWE
1. Wszyst­kich uczest­ników Biegu WOŚP obo­wią­zuje ni­niejszy re­gu­lamin.
2. Każdy uczestnik zo­bo­wią­zany jest wy­star­tować w otrzy­manej pa­miąt­kowej ko­szulce WOŚP oraz do umiesz­czenia nu­meru star­to­wego z przodu na wy­so­kości klatki pier­siowej.
3. Or­ga­ni­zator za­pewnia opiekę me­dyczną na trasie i mecie biegu.
4. Or­ga­ni­zator za­pewnia szatnie oraz de­pozyt w po­bliżu startu i mety biegu (ul. Curie Skło­dow­skiej 4).
5. Or­ga­ni­zator nie od­po­wiada za rzeczy zgu­bione w trakcie im­prezy.
6. Bieg od­bę­dzie się bez względu na wa­runki at­mos­fe­ryczne.
7. Uczest­nicy biegu biorą udział w za­wo­dach na własną od­po­wie­dzial­ność i wska­zane jest ubez­pie­czenie na
własny koszt od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­padków.
8. W spra­wach nie­ob­ję­tych re­gu­la­minem roz­strzyga Organizator.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)