AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
3BIEGAMY-PO-PLANTACH  

Biegamy po Plantach - dziś drugi bieg Grand Prix Radomia 2013

28 kwietnia on imprezy   Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Nie­dziela 28 kwietnia, dzień w którym za­pla­no­wano ro­ze­granie dru­giego biegu z cyklu Grand Prix Ra­domia 2013 w bie­gach ulicz­nych, przy­wi­tała nas nie­zbyt przy­jazną ku temu po­godą. Od rana cał­kiem mocno pa­dało, nie prze­stra­szyło to jednak pa­sjo­natów bie­gania, którzy mimo deszczu przy­byli w oko­lice sta­dionu Mosir, przy Na­ru­to­wicza. Zo­stali wy­na­gro­dzeni za upór, bo tuż przed roz­po­czę­ciem pierw­szych biegów, dla dzieci i mło­dzieży, prze­stało padać, i oprócz chłod­nego ale za to rześ­kiego po­wie­trza, nic już bie­ga­jącym nie prze­szka­dzało w rywalizacji.

Dużą atrakcją dla bie­gaczy, było umiej­sco­wienie Startu i Mety, na pięknym nowym sta­dionie im. Mar­szałka Jó­zefa Pił­sud­skiego (bar­dziej znanym jako sta­dion Mosir). Moż­li­wość fi­ni­szo­wania na takim obiekcie, na pewno dzia­łało mo­bi­li­zu­jąco, pod­no­sząc atrak­cyj­ność biegu. Trasa biegła czę­ściowo po bieżni sta­dionu, na­stępnie wzdłuż alejek par­ko­wych na Plan­tach, koń­cząc się znów na bieżni. Jedna pętla li­czyła nie­całe 1500m, Pa­nowie mieli do prze­bie­gnięcia trzy, zaś Panie dwa okrą­żenia. Wśród ko­biet, jako pierwsza na mecie za­mel­do­wała się trium­fa­torka ubie­gło­rocz­nego cyklu Grand Prix — Ka­ro­lina Wa­śniewska. Drugie miejsce, ze sporą stratą 36 se­kund za­jęła Mi­lena Czubak, zaś trzecie Kinga Brzo­skie­wicz.
W ry­wa­li­zacji męż­czyzn, z wy­ni­kiem 14.36 zwy­ciężył Mi­chał Ja­giełło, kilka se­kund póź­niej, jako drugi linię mety minął Łu­kasz Pa­wiński (UKS Technik Radom), i tuż za nim Bar­tło­miej Wójcik (ZTE Radom).

Do­kładne wy­niki znaj­dziecie TUTAJ.

Już dziś za­pra­szamy, na ko­lejny bieg z cyklu Grand Prix Ra­domia. Już 19 maja 2013 „Bie­giem wokół Po­łu­dnia”. Zapraszamy!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)