AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
polmaraton-radomskiego-czerwca-2013  

PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA '76 zapisz się do 10 Maja tylko za 30zł!

30 kwietnia on Bez kategorii   Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Go­rąco za­chęcam do wzięcia udziału w naj­waż­niej­szej ra­dom­skiej im­prezie czerwca, choć chyba bar­dziej na­le­ża­łoby po­wie­dzieć lata, albo nawet se­zonu — Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca ’76 który od­bę­dzie się już 23 czerwca 2013 roku.

W związku z tym, że nie­którym spra­wiało kłopot zna­le­zienie konta po­da­jemy jego numer, dane do wpłaty, oraz prze­dłu­żamy do dnia 10 Maja, pierwszy termin do wno­szenia opłaty, która w tym pierw­szym ter­minie, wy­nosi tylko 30zł. Aby za­pisać się kliknij link: ZA­PISY

Opłatę prze­lewem na­leży wpłacać na konto:

Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” ul. Vietha 90, 26600 Radom.

BANK BGŻSA

Nr konta: 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250

ty­tułem – opłata star­towa : półmaraton/​bieg cha­ry­ta­tywny, na­zwisko i imię zawodnika.

Go­rąco za­chę­camy do wzięcia udziału w tak ważnej dla ra­dom­skich bie­gaczy im­prezie, wiele atrakcji, różne biegi dla mniej wpra­wio­nych, i gwa­ran­to­wane emocje, na wy­ma­ga­jącym dy­stansie pół­ma­ra­tonu. Warto po­kazać pa­sjo­natom bie­gania z in­nych miast, że warto do nas przy­jeż­dżać. Po­le­camy! Więcej szcze­gółów na stronie http://​po​lma​ra​ton​radom​.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)