AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
biegiem-radom-spotkanie-prezydent-wladze-miasta (3)  

Biegiem Radom! na otwartym spotkaniu z władzami miasta w sprawie budżetu obywatelskiego

26 kwietnia on Bez kategorii  

Po­je­dyncza osoba, ma dużo mniejsze szanse, by jej głos zo­stał usły­szany, a temat który jej zda­niem jest warty za­in­te­re­so­wania zo­stał pod­jęty. Dużo większą siłę prze­bicia, ma grupa osób, np. nasze sto­wa­rzy­szenie. Sta­ramy się wła­śnie, być głosem bie­gaczy, ra­do­mian w róż­nych in­sty­tu­cjach i na forum miasta Ra­domia. Nie mogło za­braknąć nas, na wczo­raj­szym ( czwartek 25 kwietnia 2013 ) otwartym spo­tkaniu, z wła­dzami miasta Ra­domia, Pre­zy­dentem An­drzejem Kosz­tow­nia­kiem, w sprawie bu­dżetu oby­wa­tel­skiego na rok 2014. Przed­sta­wiono na nim za­sady two­rzenia bu­dżetu oby­wa­tel­skiego, wsłu­chując się przy tym w uwagi ra­do­mian, i od­po­wia­dając na py­tania. Prezes Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom, Ta­deusz Kraska, po­ru­szył (po raz ko­lejny) między in­nymi temat utwo­rzenia ścieżek bie­go­wych, dla ra­do­mian ak­tywnie upra­wia­ją­cych ten ro­dzaj ak­tyw­ności fi­zycznej. Mamy na­dzieję, że tym razem nie skończy się na ga­daniu. Jest na to na­prawdę duża szansa! Jeśli chcesz aby i Twój głos, li­czył się bar­dziej, wstąp w nasze sze­regi. Zapraszamy!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)