AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Bieg Fitness Park Radom 17-11-2013  

Wyniki "Biegiem wokół zalewu" - Biegu Fitness Park zaliczanego do Grand Prix 2013 Radomia

22 listopada on Aktualne, Wyniki  

Bieg wokół za­lewu, był ostatnim z cyklu V Grand Prix Ra­domia w bie­gach ulicz­nych. Za­dbano o in­te­re­su­jącą oprawę, jak przy­stało na zwień­czenie se­zonu, współ­or­ga­ni­za­torem biegu był znany ra­domski fit­bes­sclub — Fit­ness Park, który świę­tował w ten sposób swoje uro­dziny. Pro­wa­dzona była zresztą też osobna kla­sy­fi­kacja — klu­bo­wi­czów. Tym razem ko­biety i męż­czyźni po­biegli wspólnie, mając do po­ko­nania dy­stans 5 ki­lo­me­trów. Wy­star­to­wała re­kor­dowa liczzba, ponad 160 osób. Od po­czątku na pro­wa­dzenie biegu wy­szła grupa mło­dych za­wod­ników ZTE Radom — Ma­teusz Ka­czor, Ma­teusz Dębski i Bar­tło­miej Wójcik. Lider kla­sy­fi­kacji ge­ne­ralnej, Mi­chał Ja­gieło tracił do mło­dych bie­gaczy kil­ka­na­ście se­kund i nie zdołał zmniej­szyć straty. Jako pierwszy linię mety minął Ka­czor, od­no­sząc ko­lejne w tym se­zonie zwy­cię­stwo, drugi Dębski, trzeci Wójcik. Wród pań, wy­grała Pau­lina Wa­śniewska, chwilę póź­niej na mecie jako druga za­mel­do­wała się Ka­ro­lina Wa­śniewska, trzecia już z dużo większą stratą, była An­ge­lika Dygas.

WY­NIKI

Męż­czyźni
Lp Imię Na­zwisko Nr Czas Ka­te­goria
1. Ma­teusz Ka­czor 79 16,01 M16
2. Ma­teusz Dębski 35 16,3 M16
3. Bar­tło­miej Wójcik 158 16,44 M16
4. Mi­chał Ja­gieło 47 17 M20
5. Adam Ko­byłka 81 17,15 M16
6. Łu­kasz Pa­wiński 7 17,2 M20
7. Paweł Ka­mu­siński 2 17,26 M30
8. An­drzej Le­śniewski 104 18,22 M50
9. Mi­ro­sław We­so­łowski 471 18,25 M16
10. To­masz Orman 493 18,26 M40
11. An­drzej Kac­przak 43 18,27 M40
12. Mi­chał Se­remak 22 18,4 M16
13. Artur Bła­siński 499 18,45 M30
14. Henryk Go­łąbek 44 18,5 M50
15. An­drzej Kar­li­kowski 71 18,5 M50
16. Grze­gorz To­karski 295 19,02 M16
17. Ar­ka­diusz Wierz­bicki 472 19,04 M16
18. Marcin Gałek 73 19,07 M30
19. Da­riusz Wziątek 8 19,19 M40
20. Marcin Ku­charski 48 19,28 M30
21. Ad­rian Szy­mański 174 19,45 M20
22. Karol No­wo­cień 155 19,54 M16
23. Mi­chał Ko­wal­czyk 187 19,55 M20
24. Ma­ciej Ku­charski 51 19,56 M20
25. Piotr Stanik 507 19,58 M20
26. Sła­womir Ku­biak 39 20,09 M30
27. Prze­my­sław Nowak 24 20,14 M20
28. Da­riusz Dębski 948 20,16 M40
29. Paweł Ko­siak 240 20,19 M30
30. Grze­gorz Bać­maga 397 20,27 M40
31. Igor Łu­ka­sie­wicz 519 20,28 M16
32. Bar­tosz Ma­zur­kie­wicz 175 20,35 M30
33. Paweł Górka 512 20,45 M30
34. Ja­ro­sław Puszka 184 20,59 M20
35. Ra­do­sław Lutek 23 21,01 M30
36. Ma­ciej Ma­tra­szek 190 21,04 M20
37. Marek Jóźwik 61 21,05 M30
38. Paweł Pa­welec 480 21,06 M40
39. Rafał Woj­tu­niak 45 21,11 M30
40. Edward Grud­niewski 38 21,13 M50
41. To­masz Wia­derny 80 21,16 M40
42. Sła­womir Woj­cie­szek 114 21,24 M20
43. Kacper Pająk 299 21,26 M16
44. Paweł Bródka 9 21,26 M30
45. Marcin Wil­czyński 86 21,28 M16
46. An­drzej Chmie­lecki 16 21,37 M40
47. Do­minik Kępski 498 21,38 M30
48. An­drzej Myrta 291 21,42 M30
49. Da­mian Bie­lenda 288 21,44 M16
50. Woj­ciech Czekaj 76 21,49 M50
51. Piotr Achrem­czyk 487 21,5 M50
52. Se­ba­stian Orlik 128 21,57 M30
53. Marcin Bo­ja­no­wicz 244 22,05 M20
54. Da­niel Bator 141 22,08 M20
55. An­drzej Po­łoński 78 22,1 M40
56. Marcin Po­rębski 168 22,12 M30
57. Kry­stian Wdowski 286 22,3 M30
58. Piotr Pu­dzia­nowski 481 22,31 M40
59. Ma­riusz Goź­dzik 62 22,31 M40
60. Do­minik Gryc 520 22,33 M20
61. Mi­ro­sław Mo­rawski 101 22,34 M40
62. Łu­kasz Wło­śiński 506 22,34 M20
63. Ma­riusz Żak 501 22,35 M16
64. Prze­my­sław Bu­kalski 296 22,36 M16
65. To­masz Wrochna 49 22,51 M30
66. Szymon Ku­ja­wiak 488 22,55 M16
67. Jerzy Bor­kowski 18 22,59 M60
68. Mi­chał No­wotnik 37 23,04 M30
69. Marek Mił­kowski 72 23,05 M50
70. Ja­ro­sław Wziątek 197 23,06 M30
71. Ja­ro­sław Woj­tu­niak 26 23,14 M30
72. Jerzy Sto­biecki 36 23,18 M40
73. Grze­gorz Go­muła 475 23,32 M50
74. Mi­chał Pająk 298 23,35 M40
75. to­masz My­śliński 232 23,48 M30
76. Ro­bert Kac­przak 494 23,55 M30
77. Darek Dziuk 152 24,05 M30
78. Paweł Gap­czyński 264 24,06 M40
79. Jakub Durak 300 24,1 M30
80. Krzysztof Pod­siadły 108 24,11 M40
81. Zbi­gniew Ja­kub­czyk 523 24,12 M40
82. Zbi­gniew Gło­gowski 290 24,14 M40
83. Mi­ro­sław Brzeski 131 24,2 M50
84. Nor­bert Pa­welec 180 24,22 M30
85. Artur Madej 160 24,27 M30
86. Mi­chał Orlik 63 24,42 M16
87. Łu­kasz Śmie­tanka 511 24,48 M30
88. Grze­gorz Bartnik 103 24,54 M30
89. Artur Tulej 280 25,01 M40
90. Ro­bert Bilski 259 25,08 M30
91. Karol Kacz­mar­czyk 517 25,14 M30
92. Win­centy Kor­czak 25 25,18 M50
93. Łu­kasz Kaim 202 25,23 M30
94. Woj­ciech Zbojna 496 25,3 M30
95. Woj­ciech Hoj­nacki 251 25,34 M30
96. Jerzy Więc­kowski 515 26,39 M40
97. Artur Wlazło 490 26,53 M30
98. Krzysztof Kicek 491 26,56 M60
99. Jerzy Ciu­cias 285 27,02 M30
100. Marek Stanke 500 27,07 M60
101. To­masz Gap­czyński 257 27,25 M30
102. Woj­ciech Ga­jewski 503 27,5 M16
103. Ma­rian Woź­niak 34 28,11 M60
104. Ta­deusz Ty­mirski 513 28,11 M60
105. Re­mi­giusz Wydra 105 28,26 M60
106. Karol Gre­gor­czyk 281 28,37 M30
107. Kamil Kośla 271 28,46 M20
108. Da­mian Włodek 229 28,47 M30
109. Mi­chał Sie­czyński 287 28,5 M20
110. Jacek Le­wan­dowski 266 28,52 M40
111. Ka­zi­mierz Surma 396 29,09 M60
112. Rafał Chmie­lecki 177 29,16 M30
113. Ma­riusz Sło­nina 220 29,16 M20
114. Zbi­gniew Gos 15 29,31 M30
115. Jan Bać­maga 87 29,32 M40
116. Marcin Rap­czyński 485 30,44 M30
117. Grze­gorz Ko­zera 495 30,51 M40
118. Ra­do­sław Ko­wal­czyk 204 31,05 M30
119. Krzysztof Ja­nikow 223 32,37 M18
120. Artur Czer­wiec 279 32,41 M30
121. Rafał Kryza 199 33,19 M30
122. Karol Gre­gor­czyk 281 33,28 M30
Ko­biety
Lp Imię Na­zwisko Nr Czas Ka­te­goria
1. Pau­lina Wa­śniewska 292 21,05 K16
2. Ka­ro­lina Wa­śniewska 1 21,07 K30
3. An­ge­lika Dygas 508 23,23 K20
4. Marta Stanik 510 23,29 K20
5. Mi­lena Czubak 225 23,45 K16
6. Mał­go­rzata Ciba 222 23,59 K16
7. Kinga Brzosz­kie­wicz 46 24,1 K20
8. Na­talia Go­spo­dar­czyk 77 24,19 K16
9. Agnieszka To­karska 219 25,38 K30
10. Alicja Ro­jecka 492 25,56 K30
11. Maria Piękoś 40 26,07 K30
12. Aneta Gab­czyńska 263 27,43 K30
13. Ta­tiana Ka­plińska 93 27,59 K30
14. Jo­lanta Brzeska 509 28,08 K50
15. Mo­nika Kępska 497 28,45 K30
16. Hanna Bor­kowska 21 28,45 K50
17. Marta Gajda Bławat 282 28,53 K30
18. Gra­żyna Stę­pień 64 28,55 K50
19. Agnieszka Ga­jewska 502 29,53 K30
20. Anna Orzeł 227 30,15 K40
21. Alicja Śle­dziona 550 30,16 K30
22. Mar­tyna Soł­śnia 482 30,42 K20
23. Agata Lu­dwińska 484 30,44 K30
24. Iza Ja­nikow 228 31 K40
25. Do­rota Glińska 205 31,07 K40
26. We­ro­nika Glińska 211 31,07 K16
27. Anna Zych 297 31,07 K50
28. Mar­lena Orlik 84 31,08 K16
29. Anita Krze­mińska 68 31,09 K30
30. Do­mi­nika No­wo­cień 233 32,03 K16
31. Mał­go­rzata Chmie­lecka 191 32,07 K40
32. Te­resa Go­łąbek 176 32,15 K50
33. Ewa Pawlak 272 32,41 K30
34. Elż­bieta Ko­pycka 203 32,44 K40
35. Na­tasza Ptak 476 32,59 K16
36. We­ro­nika Bor­ni­kowska 258 32,59 K16
37. Luiza Bin­kowska 486 32,18 K30
38. Anna Kryza 235 33,19 K30
39. Marta Sta­cho­wicz 505 33,21 K20
40. Te­resa Ki­siak 178 34,22 K60
41. Mo­nika No­wotnik 267 35,19 K30
42 Anna Sze­lą­gowska 262 35,2 K30
43 Pau­lina Woj­tu­niak 4 36,2 K16
44 Na­talia Woj­tu­niak 275 36,2 K20
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)