AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
biegiem-radom-na-orlen-warsaw-marathon-warszawa-maraton (3)  

Biegiem Radom na Orlen Warsaw Marathon, daliśmy nieźle radę!

21 kwietnia on imprezy   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Orlen Warsaw Ma­ra­thon już prze­szedł do hi­storii. Chłopcy dali radę, dzielnie re­pre­zen­tując nasze miasto, i sto­wa­rzy­szenie BIE­GIEM RADOM! Wy­niki myślę że niezłe, do­kładnie mo­żemy je zo­ba­czyć pod lin­kiem: http://​www​.do​mtel​-sport​.pl/​w​y​n​i​k​i​/​?​b​i​e​g​=​1​&​a​m​p​;co=9 Po sko­rzy­staniu z wy­szu­ki­warki, i wpi­saniu słowa Radom, wi­dzimy że naj­lep­szym ra­do­mia­ninem był skla­sy­fi­ko­wany na 64 miejscu: nr star­towy 3898 ko­lega KA­MU­SIŃSKI Paweł UKS TECHNIK RADOM (POL) 1980 58 M-​30 (20) 02:51:53 .Z kolei nasz ko­lega ze sto­wa­rzy­szenia — na miejscu 240 nr star­towy 1915 KAR­LI­KOWSKI An­drzej Bie­giem Radom (POL) 1956 234 M-​50 (24) 03:07:37 Gra­tu­lu­jemy! W ma­ra­tonie, z wy­ni­kiem 2:09:02 zwy­ciężył Etiop­czyk Sisay Iemma Ka­saye. Naj­szyb­ciej spo­śród Po­laków dy­stans 42 km 195 m po­konał Ar­ka­diusz Gar­dzie­lewski i zo­stał tym samym mi­strzem kraju. Ukoń­czył on bieg na 8-​mym miejscu z czasem 2:13.43, zaś na dzie­wiątym — jego klu­bowy ko­lega (WKS Śląsk Wro­cław), Błażej Brze­ziński — 2:13.56. Też gra­tu­lu­jemy! Na fot­kach ekipa Bie­giem Radom, już po ma­ra­tonie. Prawda że po nich nie widać? ;) Wielkie emocje za nami, czas wrócić do bie­żą­cych spraw, za­pra­szamy za ty­dzień, na nasz mały, ale dla nas równie ważny, bo nasz ra­domski, bieg z cyklu Grand Prix. Pa­mię­tajcie w nie­dzielę rano 28 kwietnia w Parku Planty!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)