AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
GRAND-PRIX-RADOMIA-2013  

Podsumowanie - Wyniki Grand Prix Radomia 2013

21 grudnia on Aktualne, Wyniki  

Wraz z bie­giem wokół za­lewu Borki, za­koń­czyły się zma­gania bie­gaczy, w cyklu Grand Prix Ra­domia 2013. Przy­szedł czas na pod­su­mo­wanie i ogło­szenie wy­ników. Wśród Pań bez­kon­ku­ren­cyjna była Ka­ro­lina Wa­śniewska, która była na czele ta­beli nie­prze­rwanie, od po­czątku im­prezy, w kwietniu. Po­dobnie wśród Panów, już od dru­giego biegu na czoło stawki bie­gaczy wy­sunął się Mi­chał Ja­gieło, i nie oddał pro­wa­dzenia aż do ostat­niego biegu. W cyklu Grand Prix ważna była sys­te­ma­tycz­ność, „od­pusz­czenie” sobie jed­nego biegu, za­zwy­czaj skut­ko­wało po­grze­ba­niem szans na dobry wynik. Za­chę­camy do za­po­znania się z ta­belą, i od­szu­kania swojego/​znajomych re­zul­tatów. Wszystkim Go­rąco Gratulujemy!

For­muła bie­gania po par­kach Ra­domia, za każdym razem w innym, bardzo spodo­bała się uczest­nikom, mie­liśmy dzięki okazję po­znać uroki róż­nych miejsc, do upra­wiania tego sportu, czy to wy­czy­nowo, czy tylko re­kre­acyjnie w Ra­domiu. W przy­szłym roku pla­no­wana jest nowa for­muła, trochę zmian, mamy na­dzieję na lepsze, już teraz ser­decznie za­pra­szamy na przy­szło­roczny cykl za­wodów Grand Prix Ra­domia 2014.


Pod­su­mo­wanie — Wy­niki Grand Prix Ra­domia 2013.

MĘŻ­CZYŹNI


Open
1. Ja­gieło Mi­chał (Lu­bienia) — 503 pkt.
2. Ka­czor Ma­teusz (UKS Sta­rówka) — 468
3. Dębski Ma­teusz (ZTE Radom) — 462

Ka­te­goria M16
1. Wójcik Bar­tło­miej (UKS Technik Radom) — 432
2. Ko­byłka Adam (UKS Technik Radom) — 398
3. We­so­łowski Mi­ro­sław — 249

Ka­te­goria M20
1. Pa­wiński Łu­kasz (UKS Technik Radom) — 418
2. Ku­charski Ma­ciej (Je­dlińsk) — 359
3. Nowak Prze­my­sław (Radom) — 290

Ka­te­goria M30
1. Gałek Marcin (Zdzie­chów) — 407
2. Ku­biak Sła­womir (Radom) — 365
3. Ku­charski Marcin (Radom) — 331

Ka­te­goria M40
1. Kac­przak An­drzej (Radom) — 363
2. Wziątek Da­riusz (Radom) — 321
3. Bać­maga Grze­gorz (Bie­giem Radom!) — 276

Ka­te­goria M50
1. Le­śniewski An­drzej (Po­li­tech. Warsz.) — 461
2. Go­łąbek Henryk (Mleczków) — 431
3. Grud­niewski Edward (Na Zdrowie Ko­zie­nice) — 252

Ka­te­goria M60
1. Bor­kowski Jerzy (Bie­giem Radom!) — 199
2. Woź­niak Ma­rian (Radom) — 52
3. Wydra Re­mi­giusz — 26

KO­BIETY


Open
1. Wa­śniewska Ka­ro­lina (Radom) — 178 pkt.
2. Czubak Mi­lena (Radom) — 160
3. Brzosz­kie­wicz Kinga (Sta­ra­cho­wice) — 153

Ka­te­goria K16
1. Go­spo­dar­czyk Na­talia (Radom) — 121
2. Ciba Mał­gorzta — 98
3. Orlik Mar­lena (Radom) — 62
. Goź­dzik Ga­briela (RLTL ZTE Radom) — 62
Ka­te­goria K20

Ka­te­goria K30
1. Piękoś Maria (Radom) — 121
2. Ka­plińska Ta­tiana — 79
3. Krze­mińska Anita (Radom) — 28

Ka­te­goria K40
1. Rdzanek — Ry­chlicka Al­dona (Au­gu­stów) — 68
2. Chmie­lecka Mał­go­rzata — 30

Ka­te­goria K50
1. Bor­kowska Hanna (Radom) — 83
2. Go­łąbek Te­resa — 32
3. Nie­wia­domska Bar­bara (Radom) — 11

Ka­te­goria K60
1. Ki­siak Te­resa (Radom) — 18

MĘŻ­CZYŹNI
M
I
E
J
S
C
E
N
U
M
E
R
Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K
O
Ś
C
I
U
S
Z
K
I
B
O
N
U
S
P
L
A
N
T
Y
B
O
N
U
S
P
O
Ł
U
D
N
I
E
B
O
N
U
S
L
E
Ś
N
I
C
Z
Ó
W
K
A
B
O
N
U
S
S
T
A
R
Y
O
G
R
Ó
D
B
O
N
U
S
Z
A
L
E
W
B
O
N
U
S
R
A
Z
E
M
1 47 Ja­gieło Michał Lu­bienia Lu­bienia M20 61 6 70 15 71 10 55 10 74 6 119 6 503
2 79 Ka­czor Mateusz Radom UKS
Starówka
M16 64 15 73 15 57 15 77 15 122 15 468
3 35 Dębski Ma­teusz Radom ZTE Radom M16 59 6 66 4 70 6 30 76 12 121 12 462
4 42 Le­śniewski Andrzej Zwoleń Po­li­tech.
Warsz.
M50 57 6 64 6 64 6 54 6 71 6 115 6 461
5 387 Wójcik Bar­tło­miej UKS
Technik
Radom
M16 68 10 67 4 56 12 75 10 120 10 432
6 44 Go­łąbek Henryk Mleczków Bie­giem
Radom!
M50 54 4 60 4 63 4 51 4 70 4 109 4 431
7 7 Pa­wiński Łukasz Radom UKS
Technik
Radom
M20 60 4 69 12 69 6 73 4 117 4 418
8 73 Gałek Marcin Zdzie­chów
k Radomia
Bie­giem
Radom!
M30 50 4 56 4 61 2 46 4 67 6 105 2 407
9 81 Ko­byłka Adam Ru­sinów UKS
Technik
Radom
M16 58 4 67 6 59 2 72 6 118 6 398
10 39 Ku­biak Sławomir Radom M30 44 55 2 58 42 2 63 2 97 365
11 43 Kac­przak Andrzej Radom M40 48 2 61 6 65 6 53 6 112 4 363
12 51 Ku­charski Maciej Je­dlińsk M20 46 46 49 47 6 64 2 99 359
13 48 Ku­charski Marcin Radom M30 35 36 33 49 6 65 4 103 331
14 8 Wziątek Da­riusz Radom M40 48 2 50 43 4 62 6 104 2 321
15 23 Lutek Ra­do­sław Radom M30 38 38 36 37 53 88 290
16 24 Nowak Prze­my­sław Radom M20 43 49 54 44 4 96 290
17 184 Puszka Ja­ro­sław Do­ma­niów M20 32 45 30 35 55 89 286
18 128 Orlik Se­ba­stian Radom Bie­giem
Radom!
M30 39 44 44 33 45 71 276
19 83 Bać­maga Grzegorz Radom Bie­giem
Radom!
M40 51 6 57 4 61 4 93 276
20 2 Ka­mu­siński Paweł Radom UKS
Technik
Radom
M30 63 12 68 6 116 6 271
21 61 Jóźwik Marek Radom M30 24 37 31 39 47 86 264
22 45 Woj­tu­niak Rafał Ma­łę­czyn Bie­giem
Radom!
M30 36 43 38 60 84 261
23 38 Grud­niewski Edward Ko­zie­nice Na Zdrowie
Kozienice
M50 40 34 45 50 83 252
24 14 Górka Paweł Radom M30 28 32 41 59 90 250
25 171 We­so­łowski Mirosław M16 52 6 69 4 114 4 249
26 41 Dębski Da­riusz Radom Bie­giem
Radom!
M40 41 50 4 52 95 242
27 86 Wil­czyński Marcin Radom M16 25 33 26 31 44 78 237
28 71 Kar­li­kowski Andrzej Radom Bie­giem
Radom!
M50 52 2 53 2 108 2 219
29 76 Czekaj Woj­ciech Radom Bie­giem
Radom!
M50 37 39 2 52 2 73 205
30 18 Bor­kowski Jerzy Radom Bie­giem
Radom!
M60 30 6 25 6 24 6 34 6 56 6 199
31 13 Łojek Nor­bert Ostro­wiec Święto– krzyski Bie­giem
Radom!
M20 56 2 62 6 66 4 196
32 78 Po­łoński Andrzej Radom Bie­giem
Radom!
M40 20 30 28 46 2 68 194
33 175 Ma­zur­kie­wicz Bartosz Je­dlnia–
Letnisko
M30 47 2 53 91 193
34 22 Se­remak Michał Janów M16 42 38 111 2 193
35 16 Chmie­lecki Andrzej Radom M40 27 15 34 36 77 189
36 19 La­sota Grzegorz Radom M30 53 6 57 6 62 4 188
37 190 Ma­tra­szek Maciej Radom M20 40 2 58 87 187
38 101 Mo­rawski Mirosław Radom Bie­giem
Radom!
M40 23 31 28 41 62 185
39 26 Woj­tu­niak Jarosław Ma­łę­czyn Bie­giem
Radom!
M30 29 24 39 30 52 174
40 188 Wierz­bicki Arkadiusz M16 66 106 172
41 195 Woj­cie­szek Sławomir Radom M20 32 56 81 169
42 172 To­karski Grzegorz UKS
Technik
Radom
M16 58 107 165
43 37 No­wotnik Michał Radom Bie­giem
Radom!
M30 18 20 32 39 55 164
44 80 Wia­derny Tomasz Radom M40 42 37 82 161
45 166 Krzosek Da­mian Radom RLTL
ZTE
Radom
M16 62 10 72 12 156
46 187 Ko­wal­czyk Michał Radom Bie­giem
Radom!
M20 55 100 155
47 155 No­wo­cień Karol M16 50 4 101 155
48 70 Papis Jakub Ru­sinów M20 34 54 4 60 2 154
49 72 Mił­kowski Marek Radom M50 33 29 2 35 54 153
50 9 Bródka Paweł Radom Fe­stiwal Biegowy M30 40 34 79 153
51 62 Goź­dzik Mariusz Radom M40 13 14 22 37 64 150
52 174 Szy­mański Adrian M20 43 102 2 147
53 197 Wziątek Ja­ro­sław Radom M30 11 18 21 38 53 141
54 49 Wrochna To­masz Radom M30 22 21 29 58 130
55 108 Pod­siadły Krzysztof Radom VEGE
RUNNERS
M30 27 29 23 43 122
56 3 Ry­chlicki Waldemar M40 41 41 36 2 120
57 88 Ką­dziela Konrad M20 48 24 48 120
58 15 Żak Ma­riusz UKS
Technik
Radom
M16 59 60 119
59 189 Bie­lenda Damian M16 45 74 119
60 58 Bu­kalski Przemysław M16 57 59 116
61 132 Wdowski Kry­stian M30 49 66 115
62 164 Popis Piotr Pionki MORT! M40 49 4 56 2 111
63 141 Bator Da­niel M20 11 31 69 111
64 152 Dziuk Da­riusz Radom M30 19 23 19 46 107
65 199 Kryza Rafał Bie­giem
Radom!
M30 26 25 25 28 2 106
66 67 Ku­ja­wiak Szymon Ce­re­kiew M16 17 16 13 57 103
67 63 Orlik Mi­chał Radom M16 7 27 7 24 37 102
68 36 Sto­biecki Jerzy Radom Bie­giem
Radom!
M40 8 13 12 17 51 101
69 25 Kor­czak Wincenty An­to­niówka Bie­giem
Radom!
M50 11 15 16 9 14 31 96
70 168 Po­rębski Marcin M30 26 67 93
71 140 Kac­przak Robert M30 43 47 90
72 159 Po­su­niak Kacper M20 20 23 42 85
73 180 Pa­welec Norbert M30 18 27 39 84
74 181 Pie­trasik Piotr Radom M30 31 42 73
75 156 Czer­wiec Artur M30 35 9 26 3 73
76 160 Madej Artur M40 27 38 65
77 34 Woź­niak Marian Radom M60 7 4 6 4 5 6 20 52
78 131 Brzeski Mi­ro­sław Radom M50 12 40 52
79 145 Fa­bi­szewski Artur M30 8 20 20 48
80 27 Małek Ar­ka­diusz Radom PMP PO­LAND M40 15 18 11 44
81 60 Czubek Adam Ce­re­kiew M40 21 21 42
82 103 Bartnik Grze­gorz M30 3 35 38
83 106 Bal­cerek Wiktor M16 19 18 37
84 110 Wię­ca­szek Jarosław M50 16 19 35
85 97 Socha Nor­bert M30 14 21 35
86 29 Or­czy­kowski Dariusz Radom Bie­giem
Radom!
M40 9 4 7 12 32
87 87 Bać­maga Jan Ma­zow­szany M40 6 3 11 8 28
88 105 Wydra Re­mi­giusz Radom M60 4 4 18 26
89 130 Ja­worski Marcin Radom M30 14 9 23
90 135 Sie­czyński Michał M30 7 14 21
91 396 Surma Ka­zi­mierz M60 2 4 12 18
92 173 Kar­kosa Przemysław M30 8 9 17
93 15 Gos Zbi­gniew M30 3 5 9 17
94 177 Chmie­lecki Rafał M20 2 4 11 17
95 66 Imiołek Adam Je­dlanka M40 4 6 10
96 31 Ku­ja­wiak Mirosław Radom M40 5 2 1 8
KO­BIETY
M
I
E
J
S
C
E
N
U
M
E
R
Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K
O
Ś
C
I
U
S
Z
K
I
B
O
N
U
S
P
L
A
N
T
Y
B
O
N
U
S
P
O
Ł
U
D
N
I
E
B
O
N
U
S
L
E
Ś
N
I
C
Z
Ó
W
K
A
B
O
N
U
S
S
T
A
R
Y
O
G
R
Ó
D
B
O
N
U
S
Z
A
L
E
W
B
O
N
U
S
R
A
Z
E
M
1 1 Wa­śniewska Karolina Radom Bie­giem
Radom!
K30 12 15 15 15 13 15 23 15 43 12 178
2 157 Czubak Mi­lena Radom RLTL ZTE Radom K16 11 12 14 12 16 15 22 12 40 6 160
3 60 Brzosz­kie­wicz Kinga Sta­ra­cho­wice K20 8 6 13 10 11 10 15 12 20 6 38 4 153
4 46 Piękoś Maria Radom K30 5 6 10 6 10 6 12 6 18 6 34 2 121
4 40 Go­spo­dar­czyk Natalia Radom UKS Technik K16 10 10 12 6 13 6 19 6 37 2 121
6 111 Ciba Mał­go­rzata Radom K16 14 10 21 10 39 4 98
7 21 Bor­kowska Hanna Radom Bie­giem
Radom!
K50 6 4 5 6 6 6 11 6 29 4 83
8 85 Ka­plińska Tatiana Radom Bie­giem
Radom!
K30 7 4 11 4 17 4 32 79
9 52 Rdzanek-​Rychlicka Aldona Au­gu­stów K40 9 6 9 6 10 6 16 6 68
10 84 Orlik Mar­lena Radom K16 3 6 6 2 8 6 4 2 8 17 62
10 64 Góź­dzik Gabriela Radom RLTL ZTE Radom K16 8 4 7 4 12 27 62
12 176 Go­łąbek Teresa Radom Bie­giem Radom! K50 2 6 7 4 13 32
13 191 Chmie­lecka Małgorzata K40 3 4 5 4 14 30
13 367 No­wo­cień Dominika K16 13 2 15 30
15 4 Krze­mińska Anita Radom FIT­NESS PARK RADOM K30 4 4 4 16 28
16 69 Woj­tu­niak Natalia Ma­łę­czyn Bie­giem Radom! K16 1 4 2 5 4 10 1 27
17 167 Górka Mo­nika Radom K30 5 15 2 22
18 96 Pawlak Ewa K30 4 2 3 12 21
19 178 Ki­siak Teresa Radom K60 1 6 5 6 18
20 68 Nie­wia­domska Barbara Radom K50 2 2 3 4 11
21 153 Woj­tu­niak Paulina Ma­łę­czyn Bie­giem
Radom!
K16 1 2 2 1 1 2 9
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)