Zgła­szam się do udziału w IV Piel­grzymce Bie­gowej Radom — Czę­sto­chowa 2015:
Imię i na­zwisko

Podaj swój nr Pesel (po­trzebny do ubez­pie­czenia)

Podaj swój adres za­miesz­kania (do ubez­pie­czenia)

Podaj swój adres email

Podaj swój nr te­le­fonu

Podaj roz­miar ko­szulki (S, M, L, XL, XXL)

Jeśli chcesz dodaj ja­kieś uwagi