Radomski Bieg Niepodległości

Radomski Bieg Niepodległości

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Dziękujemy!

Dzię­ku­jemy!

Li­stopad 15th, 2018

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości prze­szedł już do hi­storii. Jednak warto jeszcze choć na chwilę do ni[…]

Dodatkowa pula zgłoszeń na VI Radomski Bieg Niepodległości

Do­dat­kowa pula zgło­szeń na VI Ra­domski Bieg Niepodległości

Li­stopad 6th, 2018

Z uwagi na ma­sowe zgło­szenia w ostat­nich dniach, po­sta­no­wi­liśmy zwięk­szyć pulę zgło­szeń VI Ra­dom­skie[…]

VI Radomski Bieg Niepodległości – już niebawem

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości – już niebawem

Paź­dziernik 25th, 2018

Jeszcze nie uci­chły echa nio­sące się po ostat­niej im­prezie or­ga­ni­zo­wanej przez Sto­wa­rzy­szenie „Biegi[…]

VI Radomski Bieg Niepodległości

VI Ra­domski Bieg Niepodległości

Sty­czeń 31st, 2018

Bieg Nie­pod­le­głości w tym roku wy­jąt­kowy, po­nieważ po­łą­czony z Na­ro­dowym Bie­giem Stu­lecia Od­zy­skania[…]

Aktualności Biegu Niepodległości

Ak­tu­al­ności Biegu Niepodległości

Paź­dziernik 6th, 2017

Nie­wiele ponad mie­siąc po­zo­stał, do waż­nego na na­szej mapie biegów — Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głośc[…]

Wyniki Radomskiego Biegu Niepodległości

Wy­niki Ra­dom­skiego Biegu Niepodległości

Li­stopad 12th, 2016

Wy­niki na stronie Spor­t­ma­niacs, z moż­li­wo­ścią po­brania in­dy­wi­du­al­nego dy­plomu i mię­dzy­czasa[…]

Zbiórka charytatywna w czasie Biegu Niepodległości

Zbiórka cha­ry­ta­tywna w czasie Biegu Niepodległości

Li­stopad 8th, 2016

Po­dobnie jak w po­przed­nich or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! im­pre­zach bie­go­wych, s[…]

Zapraszamy na Radomski Bieg Niepodległości

Za­pra­szamy na Ra­domski Bieg Niepodległości

Wrze­sień 13th, 2016

IV RA­DOMSKI BIEG NIE­POD­LE­GŁOŚCI — ZA­PISZ SIĘ! WEŹ UDZIAŁ! ZA­PRA­SZAMY! RÓW­NO­CZE­ŚNIE PRZY­PO­MI­NAMY, ŻE […]

UWAGA! Zmiany w Radomskim Biegu Niepodległości!

UWAGA! Zmiany w Ra­dom­skim Biegu Niepodległości!

Li­piec 13th, 2016

Jak za­pewne wszyscy wiedzą, w Dniu Nie­pod­le­głości 11 li­sto­pada, oprócz biegu pa­trio­tycz­nego dla wszy[…]

ZAPISY na IV Radomski Bieg Niepodległości

ZA­PISY na IV Ra­domski Bieg Niepodległości

Kwie­cień 2nd, 2016

Po­mimo, że do IV Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości jest jeszcze wiele czasu, po­le­camy za­pla­no­wanie i […]