AKTUALNE

AKTUALNE

Znaj­dziesz tu wszystkie bie­żące i ak­tu­alne informacje.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Wyjazd do Luksemburga - podsumowanie

Wy­jazd do Luk­sem­burga — podsumowanie

Maj 16th, 2018

Już po raz 12 Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! zor­ga­ni­zo­wało wy­jazd na za­gra­niczny ma­raton, w którym […]

Bieg Konstytucji 3-Maja – strzał w „10”

Bieg Kon­sty­tucji 3-​Maja – strzał w „10

Kwie­cień 26th, 2018

Ob­ser­wując listę zgło­szeń do te­go­rocznej edycji Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja można stwier­dzić, że wprowa[…]

Bieg Konstytucji 3 Maja - pierwszy bieg Tryptyku Radomskiego

Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja — pierwszy bieg Tryp­tyku Radomskiego

Kwie­cień 6th, 2018

Już 3 maja w Ra­domiu od­bę­dzie się ko­lejna im­preza bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem […]

Ma­rzec 29th, 2018

Ser­decznie za­pra­szamy na Walne Ze­branie Sprawozdawczo-​Wyborcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!, które […]

III Bieg Tropem Wilczym za nami

III Bieg Tropem Wil­czym za nami

Luty 27th, 2018

Wspa­niała sło­neczna, acz­kol­wiek bardzo mroźna po­goda nie od­stra­szyła bie­gaczy, którzy 25 lu­tego licz[…]

TROPEM WILCZYM – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rekordowa frekwencja.

TROPEM WIL­CZYM – Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych. Re­kor­dowa frekwencja.

Luty 24th, 2018

Ko­lejna te­go­roczna im­preza bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – Tropem Wilcz[…]

Bieg Tropem Wilczym - możliwość dodatkowych zapisów

Bieg Tropem Wil­czym — moż­li­wość do­dat­ko­wych zapisów

Luty 16th, 2018

Jeśli nie zdą­żyłeś się za­pisać na nasz bieg Tropem Wil­czym, to mamy dla Ciebie dobrą in­for­mację. Będ[…]

Trasa biegu Tropem Wilczym

Trasa biegu Tropem Wilczym

Luty 6th, 2018

Ci, którzy zde­cy­do­wali się do nas do­łą­czyć na so­botnim i nie­dzielnym tre­ningu, mogli za­po­znać się z […]

Rozpoznanie trasy biegu Tropem Wilczym

Roz­po­znanie trasy biegu Tropem Wilczym

Luty 1st, 2018

UWAGA! Jeśli chcecie po­znać trasę biegu Tropem Wil­czym, który od­bę­dzie się już za 3 ty­go­dnie, to w n[…]

VI Radomski Bieg Niepodległości - Naradowy Bieg 100-lecia Odzsykania Przez Polskę Niepodległości

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości — Na­ra­dowy Bieg 100-​lecia Od­zsy­kania Przez Polskę Niepodległości

Sty­czeń 31st, 2018

Bieg Nie­pod­le­głości w tym roku wy­jąt­kowy, po­nieważ po­łą­czony z Na­ro­dowym Bie­giem Stu­lecia Od­zy­skania[…]

XIII Radomski Maraton Trzeźwości - start zapisów

XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — start zapisów

Sty­czeń 29th, 2018

Ko­lejne za­pisy zo­stały uru­cho­mione. Tym razem za­pra­szamy na XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, który […]

Tropem Wilczym – zaprasza!

Tropem Wil­czym – zaprasza!

Sty­czeń 27th, 2018

Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało do ko­lej­nego na­szego biegu. Już 25-​go lu­tego w pięknej sce­nerii Pusz[…]

Helios partneren Biegu Wilczym Tropem

He­lios part­neren Biegu Wil­czym Tropem

Sty­czeń 25th, 2018

Kino He­lios zo­stało part­nerem Biegu Tropem Wil­czym. W związku z tym mamy dla Was ko­lejny kon­kurs. Wś[…]

Wystartowały zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja

Wy­star­to­wały za­pisy na Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja

Sty­czeń 21st, 2018

Od kilku dni za­sy­pu­jemy Was in­for­ma­cjami o no­wych za­pi­sach na nasze biegi, więc dziś nie mogło być i[…]

VI Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - uruchomiliśmy zapisy

VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 — uru­cho­mi­liśmy zapisy

Sty­czeń 18th, 2018

W dniu dzi­siej­szym uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku o[…]