AKTUALNE

AKTUALNE

Znaj­dziesz tu wszystkie bie­żące i ak­tu­alne informacje.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

OPŁATEK BIEGOWY! z BIEGIEM RADOM!

OPŁATEK BIE­GOWY! z BIE­GIEM RADOM!

Gru­dzień 8th, 2017

ZA­PRA­SZAMY NA WI­GI­LIJNY OPŁATEK BIE­GOWY! z BIE­GIEM RADOM! W nie­dzielę 17 grudnia o g. 10.00 w MOSIR […]

O Biegu Mikołajkowym i nie tylko...

O Biegu Mi­ko­łaj­kowym i nie tylko…

Gru­dzień 5th, 2017

O Biegu Mi­ko­łaj­kowym i nie tylko – słów parę. Bieg Mi­ko­łaj­kowy za nami. Myślę, że była to jedna z f[…]

Włącz się do pomocy!

Włącz się do pomocy!

Li­stopad 26th, 2017

Szla­chetna Paczka to akcja po­mocy po­trze­bu­jącym ro­dzinom, do której może włą­czyć się każdy z nas. Ka[…]

Przyłącz sie do akcji

Przy­łącz sie do akcji

Li­stopad 25th, 2017

Mi­ko­łajki już nie­bawem. A w związku z tym, jak in­for­mo­wa­liśmy Was już wcze­śniej, 3 grudnia or­ga­nizuj[…]

Aktualności Biegu Niepodległości

Ak­tu­al­ności Biegu Niepodległości

Paź­dziernik 6th, 2017

Nie­wiele ponad mie­siąc po­zo­stał, do waż­nego na na­szej mapie biegów — Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głośc[…]

W sobotę 30 września, zapraszamy na Piknik Przyjaciół

W so­botę 30 wrze­śnia, za­pra­szamy na Piknik Przyjaciół

Wrze­sień 26th, 2017

30 wrze­śnia (so­bota) o g.14.00 spo­ty­kamy się na Pik­niku Przy­ja­ciół. W Ośrodku MOSiR Borki go­ścić będ[…]

Podsumowanie 12 RMT

Pod­su­mo­wanie 12 RMT

Wrze­sień 8th, 2017

Ka­ro­lina Wa­śniewska i Rafał Czar­necki zwy­cięz­cami XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Bardzo dobre[…]

W niedzielę Zapraszamy do Puszczy Kozienieckiej!

W nie­dzielę Za­pra­szamy do Puszczy Kozienieckiej!

Sier­pień 31st, 2017

XII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – za­pra­szamy do Puszczy Ko­zie­nic­kiej Kilka dni po­zo­stało do ko­lejne[…]

W najbliższą niedzielę startuje XII Radomski Maraton Trzeźwości

W naj­bliższą nie­dzielę star­tuje XII Ra­domski Ma­raton Trzeźwości

Sier­pień 29th, 2017

XII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – Puszcza Ko­zie­nicka za­prasza. Le­dwie prze­brzmiały echa Pół­ma­ra­tonu[…]

Pielgrzymka Biegowa 11-13.sierpnia - jeszcze tylko kilka dni do zamknięcia zgłoszeń!

Piel­grzymka Bie­gowa 1113.sierpnia — jeszcze tylko kilka dni do za­mknięcia zgłoszeń!

Li­piec 5th, 2017

PIEL­GRZYMKA BIE­GOWA RADOMJASNA GÓRA 1113 SIERPNIA. Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało, kiedy już 6-​ty […]

Podsumowania i podziękowania po V Półmaratonie Radom...

Pod­su­mo­wania i po­dzię­ko­wania po V Pół­ma­ra­tonie Radom…

Li­piec 4th, 2017

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mowa[…]

Na gorąco wrażenia po "Dumnych Warchołach"

Na go­rąco wra­żenia po „Dum­nych Warchołach”

Czer­wiec 24th, 2017

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka na[…]

Utrudnienia w ruchu, objazdy autobusów

Utrud­nienia w ruchu, ob­jazdy autobusów

Czer­wiec 21st, 2017

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w […]

Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - FAQ

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76FAQ

Czer­wiec 20th, 2017

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was […]

Nasi sponsorzy, partnerzy, współorganizatorzy, patroni medialni.

Nasi spon­sorzy, part­nerzy, współ­or­ga­ni­za­torzy, pa­troni medialni.

Czer­wiec 19th, 2017

Drodzy Bie­gacze! Wie­lo­krotnie do­sta­wa­liśmy od Was opinie zwrotne wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie do­ty­czące o[…]