AKTUALNE

AKTUALNE

Znaj­dziesz tu wszystkie bie­żące i ak­tu­alne informacje.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Pielgrzymka Biegowa 11-13.sierpnia - jeszcze tylko kilka dni do zamknięcia zgłoszeń!

Piel­grzymka Bie­gowa 1113.sierpnia — jeszcze tylko kilka dni do za­mknięcia zgłoszeń!

Li­piec 5th, 2017

PIEL­GRZYMKA BIE­GOWA RADOMJASNA GÓRA 1113 SIERPNIA. Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało, kiedy już 6-​ty […]

Podsumowania i podziękowania po V Półmaratonie Radom...

Pod­su­mo­wania i po­dzię­ko­wania po V Pół­ma­ra­tonie Radom…

Li­piec 4th, 2017

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mowa[…]

Na gorąco wrażenia po "Dumnych Warchołach"

Na go­rąco wra­żenia po „Dum­nych Warchołach”

Czer­wiec 24th, 2017

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka na[…]

Utrudnienia w ruchu, objazdy autobusów

Utrud­nienia w ruchu, ob­jazdy autobusów

Czer­wiec 21st, 2017

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w […]

Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - FAQ

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76FAQ

Czer­wiec 20th, 2017

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was […]

Nasi sponsorzy, partnerzy, współorganizatorzy, patroni medialni.

Nasi spon­sorzy, part­nerzy, współ­or­ga­ni­za­torzy, pa­troni medialni.

Czer­wiec 19th, 2017

Drodzy Bie­gacze! Wie­lo­krotnie do­sta­wa­liśmy od Was opinie zwrotne wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie do­ty­czące o[…]

Dochód z Biegu Radości dla Stowarzyszenia "Radomski Czerwiec 76"

Do­chód z Biegu Ra­dości dla Sto­wa­rzy­szenia „Ra­domski Czer­wiec 76

Czer­wiec 19th, 2017

Przed nami 41. rocz­nica Ra­dom­skiego Pro­testu Ro­bot­ni­czego Czer­wiec ‘76, a wraz z nią także szereg im[…]

Po spotkaniu organizacyjnym, apelujemy o pomoc

Po spo­tkaniu or­ga­ni­za­cyjnym, ape­lu­jemy o pomoc

Czer­wiec 17th, 2017

Po wtor­kowym ze­braniu or­ga­ni­za­cyjnym przed naj­waż­niejszą w roku im­prezą bie­gową przez nas or­ga­ni­zowa[…]

Spotkanie Organizacyjne Półmaratonu

Spo­tkanie Or­ga­ni­za­cyjne Półmaratonu

Czer­wiec 12th, 2017

SPO­TKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE PÓŁ­MA­RA­TONU! WTOREK 13 CZERWCA G.18.00 W PSP NR 1 przy ul.Odrodzenia 37 (tam[…]

Z sukcesami na maratonie w Rumunii

Z suk­ce­sami na ma­ra­tonie w Rumunii

Maj 30th, 2017

Ju­bi­le­uszowy dzie­siąty wy­jazd Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na za­gra­niczną im­prezę bie­gową, okazał s[…]

Biegiem Radom! na Biegu Pilicy w Białobrzegach

Bie­giem Radom! na Biegu Pi­licy w Białobrzegach

Maj 17th, 2017

W ostatnią nie­dzielę, na 2.Biegu Pi­licy w Bia­ło­brze­gach, pewnie z racji bli­skiej od­le­głości od nasze[…]

Ostatnie dni niższej opłaty startowej na półmaraton

Ostatnie dni niż­szej opłaty star­towej na półmaraton

Maj 8th, 2017

UWAGA! JESZCZE TYLKO TY­DZIEŃ OBO­WIĄ­ZY­WANIA NIŻEJ OPŁATY STAR­TOWEJ! DO 5.PÓŁMARATONU RA­DOM­SKIEGO CZ[…]

Zapraszamy na Walne Zebranie Biegiem Radom! w sobotę 3 czerwca 2017

Za­pra­szamy na Walne Ze­branie Bie­giem Radom! w so­botę 3 czerwca 2017

Maj 4th, 2017

Za­pra­szamy wszyst­kich członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na walne ze­branie, które od­bę­dzie się w[…]

Polecamy Festiwal Biegowy Osiedla Południe 27.05.2017

Po­le­camy Fe­stiwal Bie­gowy Osiedla Po­łu­dnie 27.05.2017

Maj 4th, 2017

Po­le­camy! Za­pra­szamy! Po raz czwarty na osiedlu Po­łu­dnie można wziąć udział w cie­kawej im­prezie bie[…]

Zapraszamy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

Za­pra­szamy na Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja w Radomiu

Maj 1st, 2017

Nie­wiele czasu po­zo­stało do Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja w Ra­domiu, za­chę­camy ostat­nich nie­zde­cy­do­wa­nych[…]