AKTUALNE

AKTUALNE

Znaj­dziesz tu wszystkie bie­żące i ak­tu­alne informacje.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

PODSUMOWANIE XIII RADOMSKIEGO MARATONU TRZEŹWOŚCI

POD­SU­MO­WANIE XIII RA­DOM­SKIEGO MA­RA­TONU TRZEŹWOŚCI

Paź­dziernik 18th, 2018

Warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić wspo­mnie­niami do mi­nio­nego week­endu, po­nieważ dużo się wtedy d[…]

No thumbnail available

Trasy biegów XIII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeźwości

Paź­dziernik 12th, 2018

Za­pra­szamy do za­po­znania się z trasą MA­RA­TONU, PÓŁ­MA­RA­TONU oraz BIEGU 10KM, które od­będą się 14.10.2[…]

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

Uro­czyste otwarcie nowej sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Paź­dziernik 12th, 2018

Wczoraj miało miejsce uro­czyste otwarcie nowej sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — Chrzestnym[…]

Wyjście do teatru - Cafe Sax

Wyj­ście do te­atru — Cafe Sax

Wrze­sień 5th, 2018

Ko­chani!!! Tak jak za­po­wiadał, tak też zrobił Dzięki uprzej­mości i za­an­ga­żo­waniu na­szego ko­legi Woj[…]

Sylwetki Członków Stowarzyszenia Biegiem Radom!

Syl­wetki Członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!

Sier­pień 7th, 2018

Nasze Sto­wa­rzy­szenie ma już 6 lat i coraz więcej członków. W związku z tym chcie­li­byśmy za­pre­zen­towa[…]

Wyjazd na Volkswagen 23rd Ljubljana Marathon

Wy­jazd na Volks­wagen 23rd Lju­bl­jana Marathon

Li­piec 20th, 2018

Tra­dy­cyjnie już na je­sień pla­nu­jemy ko­lejny wy­jazd na za­gra­niczny ma­raton. Tym razem wybór padł na V[…]

VII Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa - Spotkanie organizacyjne

VII Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa — Spo­tkanie organizacyjne

Li­piec 11th, 2018

Za­pisy na VII Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Bie­gową zo­stały za­mknięte. Fre­kwencja mile nas za­sko­czyła – za[…]

Ostatni tydzień zapisów na VII Diecezjalną Pielgrzymkę Biegową

Ostatni ty­dzień za­pisów na VII Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Biegową

Li­piec 3rd, 2018

Sier­pień zbliża się wiel­kimi kro­kami, a wraz z nim VII Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa. I Ty mo­żesz […]

Członkowie Stowarzyszenia Biegiem Radom!

Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!

Li­piec 2nd, 2018

Jak już pewnie za­uwa­ży­li­ście, nie­dawno Prezes po­sta­nowił od­nowić nasze klu­bowe stroje Po­do­bają się […]

6. Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 przeszedł już do historii. Pozostały zdjęcia i wspomnienia.

6. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł już do hi­storii. Po­zo­stały zdjęcia i wspomnienia.

Czer­wiec 27th, 2018

Ale warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić do mi­nio­nego week­endu, aby po­dzię­kować tym, bez któ­rych ta[…]

Wyjazd do Luksemburga - podsumowanie

Wy­jazd do Luk­sem­burga — podsumowanie

Maj 16th, 2018

Już po raz 12 Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! zor­ga­ni­zo­wało wy­jazd na za­gra­niczny ma­raton, w którym […]

Bieg Konstytucji 3-Maja – strzał w „10”

Bieg Kon­sty­tucji 3-​Maja – strzał w „10

Kwie­cień 26th, 2018

Ob­ser­wując listę zgło­szeń do te­go­rocznej edycji Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja można stwier­dzić, że wprowa[…]

Bieg Konstytucji 3 Maja - pierwszy bieg Tryptyku Radomskiego

Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja — pierwszy bieg Tryp­tyku Radomskiego

Kwie­cień 6th, 2018

Już 3 maja w Ra­domiu od­bę­dzie się ko­lejna im­preza bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem […]

Ma­rzec 29th, 2018

Ser­decznie za­pra­szamy na Walne Ze­branie Sprawozdawczo-​Wyborcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!, które […]

III Bieg Tropem Wilczym za nami

III Bieg Tropem Wil­czym za nami

Luty 27th, 2018

Wspa­niała sło­neczna, acz­kol­wiek bardzo mroźna po­goda nie od­stra­szyła bie­gaczy, którzy 25 lu­tego licz[…]