AKTUALNE

AKTUALNE

Znaj­dziesz tu wszystkie bie­żące i ak­tu­alne informacje.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Aktualności Biegu Niepodległości

Ak­tu­al­ności Biegu Niepodległości

Paź­dziernik 6th, 2017

Nie­wiele ponad mie­siąc po­zo­stał, do waż­nego na na­szej mapie biegów — Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głośc[…]

W sobotę 30 września, zapraszamy na Piknik Przyjaciół

W so­botę 30 wrze­śnia, za­pra­szamy na Piknik Przyjaciół

Wrze­sień 26th, 2017

30 wrze­śnia (so­bota) o g.14.00 spo­ty­kamy się na Pik­niku Przy­ja­ciół. W Ośrodku MOSiR Borki go­ścić będ[…]

Podsumowanie 12 RMT

Pod­su­mo­wanie 12 RMT

Wrze­sień 8th, 2017

Ka­ro­lina Wa­śniewska i Rafał Czar­necki zwy­cięz­cami XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Bardzo dobre[…]

W niedzielę Zapraszamy do Puszczy Kozienieckiej!

W nie­dzielę Za­pra­szamy do Puszczy Kozienieckiej!

Sier­pień 31st, 2017

XII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – za­pra­szamy do Puszczy Ko­zie­nic­kiej Kilka dni po­zo­stało do ko­lejne[…]

W najbliższą niedzielę startuje XII Radomski Maraton Trzeźwości

W naj­bliższą nie­dzielę star­tuje XII Ra­domski Ma­raton Trzeźwości

Sier­pień 29th, 2017

XII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – Puszcza Ko­zie­nicka za­prasza. Le­dwie prze­brzmiały echa Pół­ma­ra­tonu[…]

Pielgrzymka Biegowa 11-13.sierpnia - jeszcze tylko kilka dni do zamknięcia zgłoszeń!

Piel­grzymka Bie­gowa 1113.sierpnia — jeszcze tylko kilka dni do za­mknięcia zgłoszeń!

Li­piec 5th, 2017

PIEL­GRZYMKA BIE­GOWA RADOMJASNA GÓRA 1113 SIERPNIA. Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało, kiedy już 6-​ty […]

Podsumowania i podziękowania po V Półmaratonie Radom...

Pod­su­mo­wania i po­dzię­ko­wania po V Pół­ma­ra­tonie Radom…

Li­piec 4th, 2017

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mowa[…]

Na gorąco wrażenia po "Dumnych Warchołach"

Na go­rąco wra­żenia po „Dum­nych Warchołach”

Czer­wiec 24th, 2017

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka na[…]

Utrudnienia w ruchu, objazdy autobusów

Utrud­nienia w ruchu, ob­jazdy autobusów

Czer­wiec 21st, 2017

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w […]

Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - FAQ

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76FAQ

Czer­wiec 20th, 2017

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was […]

Nasi sponsorzy, partnerzy, współorganizatorzy, patroni medialni.

Nasi spon­sorzy, part­nerzy, współ­or­ga­ni­za­torzy, pa­troni medialni.

Czer­wiec 19th, 2017

Drodzy Bie­gacze! Wie­lo­krotnie do­sta­wa­liśmy od Was opinie zwrotne wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie do­ty­czące o[…]

Dochód z Biegu Radości dla Stowarzyszenia "Radomski Czerwiec 76"

Do­chód z Biegu Ra­dości dla Sto­wa­rzy­szenia „Ra­domski Czer­wiec 76

Czer­wiec 19th, 2017

Przed nami 41. rocz­nica Ra­dom­skiego Pro­testu Ro­bot­ni­czego Czer­wiec ‘76, a wraz z nią także szereg im[…]

Po spotkaniu organizacyjnym, apelujemy o pomoc

Po spo­tkaniu or­ga­ni­za­cyjnym, ape­lu­jemy o pomoc

Czer­wiec 17th, 2017

Po wtor­kowym ze­braniu or­ga­ni­za­cyjnym przed naj­waż­niejszą w roku im­prezą bie­gową przez nas or­ga­ni­zowa[…]

Spotkanie Organizacyjne Półmaratonu

Spo­tkanie Or­ga­ni­za­cyjne Półmaratonu

Czer­wiec 12th, 2017

SPO­TKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE PÓŁ­MA­RA­TONU! WTOREK 13 CZERWCA G.18.00 W PSP NR 1 przy ul.Odrodzenia 37 (tam[…]

Z sukcesami na maratonie w Rumunii

Z suk­ce­sami na ma­ra­tonie w Rumunii

Maj 30th, 2017

Ju­bi­le­uszowy dzie­siąty wy­jazd Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na za­gra­niczną im­prezę bie­gową, okazał s[…]