AKTUALNE

AKTUALNE

Znaj­dziesz tu wszystkie bie­żące i ak­tu­alne informacje.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Bieg WOŚP 2019 - Policz się z cukrzycą

Bieg WOŚP 2019 — Po­licz się z cukrzycą

Gru­dzień 6th, 2018

Już dziś (6.12) o godz. 18:00 zo­staną uru­cho­mione za­pisy do Biegu WOŚP 2019, a w nim wiele nie­spodzi[…]

Biegniemy dla Franka

Bie­gniemy dla Franka

Li­stopad 23rd, 2018

Nad­chodzą Mi­ko­łajki i jak już wiecie wy­bra­liśmy jedną ro­dzinę, której wspólnie po­mo­żemy w ra­mach akc[…]

Biegiem ze Szlachetną Paczką

Bie­giem ze Szla­chetną Paczką

Li­stopad 20th, 2018

Po­dobnie jak w la­tach ubie­głych rów­nież w tym roku nasze Sto­wa­rzy­szenie włącza się w przed­świą­teczną[…]

Dziękujemy!

Dzię­ku­jemy!

Li­stopad 15th, 2018

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości prze­szedł już do hi­storii. Jednak warto jeszcze choć na chwilę do ni[…]

No thumbnail available

Li­stopad 8th, 2018

[…]

No thumbnail available
No thumbnail available
Dodatkowa pula zgłoszeń na VI Radomski Bieg Niepodległości

Do­dat­kowa pula zgło­szeń na VI Ra­domski Bieg Niepodległości

Li­stopad 6th, 2018

Z uwagi na ma­sowe zgło­szenia w ostat­nich dniach, po­sta­no­wi­liśmy zwięk­szyć pulę zgło­szeń VI Ra­dom­skie[…]

Biegiem Radom w Słowenii - zwiedzamy Lublanę i Expo maratonu
Biegiem Radom w Słowenii - zwiedzamy Triglavski Park Narodowy
Udany wyjazd do Słowenii na Ljubljanski Maraton

Udany wy­jazd do Sło­wenii na Lju­bl­janski Maraton

Li­stopad 5th, 2018

Le­dwie kilka dni temu wró­ci­liśmy z ko­lejnej im­prezy za­gra­nicznej, na którą zor­ga­ni­zo­wa­liśmy wspólny […]

VI Radomski Bieg Niepodległości – już niebawem

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości – już niebawem

Paź­dziernik 25th, 2018

Jeszcze nie uci­chły echa nio­sące się po ostat­niej im­prezie or­ga­ni­zo­wanej przez Sto­wa­rzy­szenie „Biegi[…]

PODSUMOWANIE XIII RADOMSKIEGO MARATONU TRZEŹWOŚCI

POD­SU­MO­WANIE XIII RA­DOM­SKIEGO MA­RA­TONU TRZEŹWOŚCI

Paź­dziernik 18th, 2018

Warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić wspo­mnie­niami do mi­nio­nego week­endu, po­nieważ dużo się wtedy d[…]

No thumbnail available

Trasy biegów XIII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeźwości

Paź­dziernik 12th, 2018

Za­pra­szamy do za­po­znania się z trasą MA­RA­TONU, PÓŁ­MA­RA­TONU oraz BIEGU 10KM, które od­będą się 14.10.2[…]

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

Uro­czyste otwarcie nowej sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Paź­dziernik 12th, 2018

Wczoraj miało miejsce uro­czyste otwarcie nowej sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — Chrzestnym[…]