AKTUALNE

AKTUALNE

Znaj­dziesz tu wszystkie bie­żące i ak­tu­alne informacje.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Bieg Tropem Wilczym - możliwość dodatkowych zapisów

Bieg Tropem Wil­czym — moż­li­wość do­dat­ko­wych zapisów

Luty 16th, 2018

Jeśli nie zdą­żyłeś się za­pisać na nasz bieg Tropem Wil­czym, to mamy dla Ciebie dobrą in­for­mację. Będ[…]

Trasa biegu Tropem Wilczym

Trasa biegu Tropem Wilczym

Luty 6th, 2018

Ci, którzy zde­cy­do­wali się do nas do­łą­czyć na so­botnim i nie­dzielnym tre­ningu, mogli za­po­znać się z […]

Rozpoznanie trasy biegu Tropem Wilczym

Roz­po­znanie trasy biegu Tropem Wilczym

Luty 1st, 2018

UWAGA! Jeśli chcecie po­znać trasę biegu Tropem Wil­czym, który od­bę­dzie się już za 3 ty­go­dnie, to w n[…]

VI Radomski Bieg Niepodległości - Naradowy Bieg 100-lecia Odzsykania Przez Polskę Niepodległości

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości — Na­ra­dowy Bieg 100-​lecia Od­zsy­kania Przez Polskę Niepodległości

Sty­czeń 31st, 2018

Bieg Nie­pod­le­głości w tym roku wy­jąt­kowy, po­nieważ po­łą­czony z Na­ro­dowym Bie­giem Stu­lecia Od­zy­skania[…]

XIII Radomski Maraton Trzeźwości - start zapisów

XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — start zapisów

Sty­czeń 29th, 2018

Ko­lejne za­pisy zo­stały uru­cho­mione. Tym razem za­pra­szamy na XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, który […]

Tropem Wilczym – zaprasza!

Tropem Wil­czym – zaprasza!

Sty­czeń 27th, 2018

Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało do ko­lej­nego na­szego biegu. Już 25-​go lu­tego w pięknej sce­nerii Pusz[…]

Helios partneren Biegu Wilczym Tropem

He­lios part­neren Biegu Wil­czym Tropem

Sty­czeń 25th, 2018

Kino He­lios zo­stało part­nerem Biegu Tropem Wil­czym. W związku z tym mamy dla Was ko­lejny kon­kurs. Wś[…]

Wystartowały zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja

Wy­star­to­wały za­pisy na Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja

Sty­czeń 21st, 2018

Od kilku dni za­sy­pu­jemy Was in­for­ma­cjami o no­wych za­pi­sach na nasze biegi, więc dziś nie mogło być i[…]

VI Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - uruchomiliśmy zapisy

VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 — uru­cho­mi­liśmy zapisy

Sty­czeń 18th, 2018

W dniu dzi­siej­szym uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku o[…]

Bieg dla WOŚP – Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy. To był udany debiut!

Bieg dla WOŚP – Po­licz się z cu­krzycą i ucz się pierw­szej po­mocy. To był udany debiut!

Sty­czeń 16th, 2018

Mimo obaw — ko­lejny (9) nasz bieg dla WOŚP, a jed­no­cze­śnie de­biu­tancki w swojej for­mule mo­żemy śmiał[…]

III Bieg Tropem Wilczym

III Bieg Tropem Wilczym

Sty­czeń 2nd, 2018

Spie­szymy z in­for­macją, że już dziś uru­cho­mi­liśmy dla Was za­pisy na ko­lejny te­go­roczny bieg. Tym raz[…]

WOŚP - policz się z cukrzycą

WOŚP — po­licz się z cukrzycą

Gru­dzień 22nd, 2017

Tak jak wspo­mi­na­liśmy wcze­śniej, w roku 2018 zmie­niamy lo­ka­li­zację oraz cha­rakter biegu w ra­mach Wie[…]

OPŁATEK BIEGOWY! z BIEGIEM RADOM!

OPŁATEK BIE­GOWY! z BIE­GIEM RADOM!

Gru­dzień 8th, 2017

ZA­PRA­SZAMY NA WI­GI­LIJNY OPŁATEK BIE­GOWY! z BIE­GIEM RADOM! W nie­dzielę 17 grudnia o g. 10.00 w MOSIR […]

O Biegu Mikołajkowym i nie tylko...

O Biegu Mi­ko­łaj­kowym i nie tylko…

Gru­dzień 5th, 2017

O Biegu Mi­ko­łaj­kowym i nie tylko – słów parę. Bieg Mi­ko­łaj­kowy za nami. Myślę, że była to jedna z f[…]

Włącz się do pomocy!

Włącz się do pomocy!

Li­stopad 26th, 2017

Szla­chetna Paczka to akcja po­mocy po­trze­bu­jącym ro­dzinom, do której może włą­czyć się każdy z nas. Ka[…]