Starsze Materiały

Posts Tagged: biegi w Radomiu
 

Wyniki po trzech biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

30 maja on Aktualne, Wyniki

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...

 

Wyniki "Biegiem wokół Południa" V Grand Prix Radomia

20 maja on Aktualne

Nie­ofi­cjalne wy­niki (za­miesz­czamy mimo pew­nego nie­do­pra­co­wania, bo wiemy, że wszyscy go­rącz­kowo ich ocze­kują). V Grand Prix Ra­domia — „Bie­giem wokół Południa” Miejsce NR Na­zwisko i imię Miej­sco­wość Klub Ka­te­goria Czas...

 

"Biegiem wokół Południa" trzeci bieg Grand Prix Radom 2013 już za nami!

19 maja on Aktualne

W nie­dzielę 19 Maja na te­renie Parku Po­łu­dnie, oraz na ścieżce ro­we­rowej oka­la­jącej całe osiedle, przy­szło nam uczest­ni­czyć, w pięknym spor­towym wi­do­wisku — trzecim już biegu, z cyklu V Grand...

 

Wyniki po dwóch biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

08 maja on Aktualne, Wyniki

M I E J S C E N U M E R Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K O Ś C I U S Z K I B O...

 

Wyniki "Biegiem po Plantach" - drugiego biegu Grand Prix Radom 2013

02 maja on Bez kategorii

WY­NIKI „Bie­giem po Plan­tach” 28-​04-​2013 (po po­praw­kach 5.05.2013) LP Nr Imię Na­zwisko Ka­te­goria Czas 1 47 Mi­chał Ja­gieło M20 14:36 2 7 Łu­kasz Pa­wiński M20 14:42 3 387 Bar­tło­miej Wójcik...

 

PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA '76 zapisz się do 10 Maja tylko za 30zł!

30 kwietnia on Bez kategorii

Go­rąco za­chęcam do wzięcia udziału w naj­waż­niej­szej ra­dom­skiej im­prezie czerwca, choć chyba bar­dziej na­le­ża­łoby po­wie­dzieć lata, albo nawet se­zonu — Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca ’76 który od­bę­dzie się już 23 czerwca...

 

Biegamy po Plantach - dziś drugi bieg Grand Prix Radomia 2013

28 kwietnia on imprezy

Nie­dziela 28 kwietnia, dzień w którym za­pla­no­wano ro­ze­granie dru­giego biegu z cyklu Grand Prix Ra­domia 2013 w bie­gach ulicz­nych, przy­wi­tała nas nie­zbyt przy­jazną ku temu po­godą. Od rana cał­kiem mocno...

 

Biegiem Radom na Orlen Warsaw Marathon, daliśmy nieźle radę!

21 kwietnia on imprezy

Orlen Warsaw Ma­ra­thon już prze­szedł do hi­storii. Chłopcy dali radę, dzielnie re­pre­zen­tując nasze miasto, i sto­wa­rzy­szenie BIE­GIEM RADOM! Wy­niki myślę że niezłe, do­kładnie mo­żemy je zo­ba­czyć pod lin­kiem: http://​www​.do​mtel​-sport​.pl/​w​y​n​i​k​i​/​?​b​i​e​g​=​1​&​a​m​p​;co=9 Po...