Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / PODSTAWOWE INFORMACJE
OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Bieg Papieski

16 marca on Aktualne

Wi­tajcie! W tym ciężkim dla nas wszyst­kich czasie za­gro­żenia COVID-​19 pra­gniemy odro­binę roz­po­go­dzić na­stroje i przy­cho­dzimy do Was z cu­downą pro­po­zycją. Cie­kawi Was co to takiego? Za nieco ponad dwa...

 

Zapisz się na wszystkie biegi 2020 TANIEJ! TYLKO DO JUTRA!

28 lutego on Aktualne

Jeśli za­pi­szesz się już dziś, masz szansę trochę za­osz­czę­dzić 😉 Do 29 lu­tego obo­wią­zują pro­mo­cyjne stawki opłat na więk­szość na­szych biegów, po co czekać, za­pisz się na wszystkie (trzeba za­pi­sywać...

 

7 dni do zamknięcia zapisu „Tropem Wilczym”

19 lutego on Aktualne

TROPEM WIL­CZYM — Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wyklętych Jeszcze tylko przez ty­dzień moż­liwe bę­dzie do­ko­nanie zgło­szenia elek­tro­nicz­nego do biegu głów­nego na dy­stansie 10km. Zgło­szenie elek­tro­niczne to — gwa­rancja udziału, niższa opłata...

 

Ostatnie wolne miejsca na Bieg Tropem Wilczym

18 lutego on Aktualne

Nie­spełna 2 ty­go­dnie po­zo­stało do ko­lejnej edycji Biegu Tropem Wilczym. Nie ma co od­kładać de­cyzji star­towej. Ak­tu­alny stan zgło­szeń jest znacznie wyższy od ubie­gło­rocz­nego i wiele wska­zuje na to, że...

 

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

20 stycznia on Aktualne, Bez kategorii, tropemwilczym, WOŚP

Za nami ko­lejny Bieg dla WOŚP zor­ga­ni­zo­wany przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. Ubie­gło­roczna de­cyzja o prze­nie­sieniu biegu do cen­trum miasta i po­pro­wa­dzeniu trasy przez tunel świetlny była strzałem w dzie­siątkę. Wy­starczy spoj­rzeć...

 

BIEGOWY OPŁATEK WIGILIJNY – niedziela 22 grudnia 2019

12 grudnia on Aktualne

Tra­dy­cyjnie za­pra­szamy wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania do udziału we wspólnym bie­gowym opłatku. Spo­ty­kamy się 22 grudnia na obiekcie kortów te­ni­so­wych MOSiR-​u przy ul. Bul­wa­rowej, skąd o godz. 07:00 wy­ru­szymy tempem ko­le­żeń­skim...

 

Bieg Mikołajkowy — impreza niezwykła

25 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Zbli­ża­jąca się wiel­kimi kro­kami nasza ostatnia te­go­roczna im­preza bie­gowa za­po­wiada się nie­zwykle atrak­cyjnie. Szcze­gólnie za­do­wo­leni po­winni być naj­młodsi uczest­nicy Mi­ko­łaj­ko­wych Biegów. Mamy bo­wiem dla nich piękne oko­licz­no­ściowe ko­szulki i me­dale....

 

Wyniki Tryptyku Radomskiego

24 listopada on Aktualne, Wyniki

Kamil Wal­czyk zwy­cięzcą Tryp­tyku Ra­dom­skiego! Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych przy­po­mi­namy, że Tryptyk Ra­domski to cykl 3 biegów: Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja — 10 km, Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca oraz Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Wszystkie...

 

Razem Dla Marka — Biegi Charytatywne

07 listopada on Bez kategorii

12.30 — bieg dzieci 0-​10lat — dy­stans 200m ; 12.40 — bieg mło­dzie­żowy 11-​15lat — dy­stans — 400m; 12.50 — bieg do­ro­słych 16-​99lat — dy­stans — 400m; Za­pisy do biegów...

 

XIV Radomski Maraton Trzeźwości — 70-​TADKA

11 października on Aktualne, Bez kategorii, maratonradom

Za­le­dwie kilka dni dzieli nas od waż­nego wy­da­rzenia bie­go­wego, jakim jest Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Te­go­roczna 14-​ta już edycja ma cha­rakter wy­jąt­kowy, al­bo­wiem termin tego wy­da­rzenia wy­pada do­kładnie w dniu moich...

 

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca’76 — wszystkim należą się brawa

23 czerwca on Aktualne

Emocje opadły już na dobre, tem­pe­ra­tura także nieco zma­lała, więc „na chłodno” wra­camy do VII Pół­ma­ra­tonu Czerwca’76. Im­prezę na pewno można uznać za udaną, a to, że w na­prawdę zwrot­ni­ko­wych...

 

Ryga za nami, a co na jesień? Zapraszamy do Kiszyniowa i Werony.

28 maja on Aktualne, wyjazdy

Czas mknie nie­ubła­ganie. Ledwo wró­ci­liśmy z Rygi – czas na pro­po­zycję jesienną. Ki­szy­niów – 29 wrze­śnia – chęt­nych nie­wielu (kil­ka­na­ście osób). Pro­po­zycja: in­dy­wi­du­alna im­preza ze wspar­ciem na miejscu ko­legi ks.A.Chruślaka....

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Biegiem Radom! — 11.05.2019

25 kwietnia on Aktualne

Ser­decznie za­pra­szamy na Walne Ze­branie Spra­woz­dawcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!, które do­bę­dzie się 11 maja 2019r. o go­dzinie 10.00 w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej w Ra­domiu — ul. Od­ro­dzenia 37. Drugi termin...

 

Biegniemy dla Zosi

01 kwietnia on Aktualne, Bez kategorii, imprezy

Or­ga­ni­zu­jemy ko­lejny bieg cha­ry­ta­tywny. Tym razem po­bie­gniemy dla Zosi — małej ra­do­mianki, której leu­ko­dy­strofia za­brała spraw­ność. Ro­dzice na różne spo­soby walczą o po­wrót Zosi do pełnej spraw­ności, ale do tego...

 

Podsumowanie IV Biegu Tropem Wilczym

05 marca on Aktualne, tropemwilczym

Ko­lejny bieg Tropem Wil­czym już za nami. Piękna po­goda, niby jeszcze zi­mowa, ale już jakby de­li­katnie wio­senna spra­wiła, że w nie­dzielne przed­po­łu­dnie na te­renie Le­śnego Ośrodka Edu­ka­cyj­nego w Je­dlni Let­nisku...

 

IV Bieg Tropem Wilczym — zaprasza do puszczy!

23 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Już tylko 6 ty­godni po­zo­stało do ko­lejnej na­szej im­prezy. 3-​go marca po­bie­gniemy w IV Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Tropem Wil­czym. Termin tej edycji jest zgodny z ter­minem kra­jowym i...

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom