Starsze Materiały

Bez kategorii
 

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

20 stycznia on Aktualne, Bez kategorii, tropemwilczym, WOŚP

Za nami ko­lejny Bieg dla WOŚP zor­ga­ni­zo­wany przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. Ubie­gło­roczna de­cyzja o prze­nie­sieniu biegu do cen­trum miasta i po­pro­wa­dzeniu trasy przez tunel świetlny była strzałem w dzie­siątkę. Wy­starczy spoj­rzeć...

 

Razem Dla Marka — Biegi Charytatywne

07 listopada on Bez kategorii

12.30 — bieg dzieci 0-​10lat — dy­stans 200m ; 12.40 — bieg mło­dzie­żowy 11-​15lat — dy­stans — 400m; 12.50 — bieg do­ro­słych 16-​99lat — dy­stans — 400m; Za­pisy do biegów...

 

XIV Radomski Maraton Trzeźwości — 70-​TADKA

11 października on Aktualne, Bez kategorii, maratonradom

Za­le­dwie kilka dni dzieli nas od waż­nego wy­da­rzenia bie­go­wego, jakim jest Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Te­go­roczna 14-​ta już edycja ma cha­rakter wy­jąt­kowy, al­bo­wiem termin tego wy­da­rzenia wy­pada do­kładnie w dniu moich...

 

Biegniemy dla Zosi

01 kwietnia on Aktualne, Bez kategorii, imprezy

Or­ga­ni­zu­jemy ko­lejny bieg cha­ry­ta­tywny. Tym razem po­bie­gniemy dla Zosi — małej ra­do­mianki, której leu­ko­dy­strofia za­brała spraw­ność. Ro­dzice na różne spo­soby walczą o po­wrót Zosi do pełnej spraw­ności, ale do tego...

 

Bieg WOŚP 2019 — Policz się z cukrzycą

06 grudnia on Bez kategorii, WOŚP

Już dziś (6.12) o godz. 18:00 zo­staną uru­cho­mione za­pisy do Biegu WOŚP 2019, a w nim wiele nie­spo­dzianek Nowa atrak­cyjna trasa (2 x tunel świetlny) na 2 pę­tlach, nowa for­muła...

 

Biegniemy dla Franka

23 listopada on Aktualne, Bez kategorii, Bieg Mikołajkowy

Nad­chodzą Mi­ko­łajki i jak już wiecie wy­bra­liśmy jedną ro­dzinę, której wspólnie po­mo­żemy w ra­mach akcji Świą­teczna Paczka. Jednak z do­świad­czenia wiemy, że Wasze serca są WIELKIE ❤️ i że na...

 

PODSUMOWANIE XIII RADOMSKIEGO MARATONU TRZEŹWOŚCI

18 października on Bez kategorii, maratonradom

Warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić wspo­mnie­niami do mi­nio­nego week­endu, po­nieważ dużo się wtedy działo w wy­miarze spor­towym w na­szym mie­ście i jego oko­licy. W so­botę, wzorem naj­więk­szych ma­ra­tonów na...

Trasy biegów XIV Radomskiego Maratonu Trzeźwości

12 października on Bez kategorii

Za­pra­szamy do za­po­znania się z trasą 70 KM, MA­RA­TONU, PÓŁ­MA­RA­TONU oraz BIEGU 10KM, które od­będą się 20.10.2019 roku w ra­mach XIV Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeźwości. Trasa Pół­ma­ra­tonu (1x pętla) i Ma­ra­tonu...

 

Wyjście do teatru — Cafe Sax

05 września on Bez kategorii

Ko­chani!!! Tak jak za­po­wiadał, tak też zrobił Dzięki uprzej­mości i za­an­ga­żo­waniu na­szego ko­legi Wojtka Łu­gow­skiego or­ga­ni­zu­jemy dla członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! wspólne wyj­ście do Te­atru w Ra­domiu na sztukę „CAFE...

 

Sylwetki Członków Stowarzyszenia Biegiem Radom!

07 sierpnia on Aktualne, Bez kategorii

Nasze Sto­wa­rzy­szenie ma już 6 lat i coraz więcej członków. W związku z tym chcie­li­byśmy za­pre­zen­tować syl­wetki osób two­rzą­cych sto­wa­rzy­szenie na na­szej stronie in­ter­ne­towej. Dla­tego pro­simy wszyst­kich członków Sto­wa­rzy­szenia o...

 

Wyniki „Biegiem po Plantach” — drugiego biegu Grand Prix Radom 2013

02 maja on Bez kategorii

WY­NIKI „Bie­giem po Plan­tach” 28-​04-​2013 (po po­praw­kach 5.05.2013) LP Nr Imię Na­zwisko Ka­te­goria Czas 1 47 Mi­chał Ja­gieło M20 14:36 2 7 Łu­kasz Pa­wiński M20 14:42 3 387 Bar­tło­miej Wójcik...

PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76 zapisz się do 10 Maja tylko za 30zł!

30 kwietnia on Bez kategorii

Go­rąco za­chęcam do wzięcia udziału w naj­waż­niej­szej ra­dom­skiej im­prezie czerwca, choć chyba bar­dziej na­le­ża­łoby po­wie­dzieć lata, albo nawet se­zonu — Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca ’76 który od­bę­dzie się już 23 czerwca...

 

Biegiem Radom! na otwartym spotkaniu z władzami miasta w sprawie budżetu obywatelskiego

26 kwietnia on Bez kategorii

Po­je­dyncza osoba, ma dużo mniejsze szanse, by jej głos zo­stał usły­szany, a temat który jej zda­niem jest warty za­in­te­re­so­wania zo­stał pod­jęty. Dużo większą siłę prze­bicia, ma grupa osób, np. nasze...