Starsze Materiały

WOŚP
 

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

20 stycznia on Aktualne, Bez kategorii, tropemwilczym, WOŚP

Za nami ko­lejny Bieg dla WOŚP zor­ga­ni­zo­wany przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. Ubie­gło­roczna de­cyzja o prze­nie­sieniu biegu do cen­trum miasta i po­pro­wa­dzeniu trasy przez tunel świetlny była strzałem w dzie­siątkę. Wy­starczy spoj­rzeć...

 

Bieg WOŚP 2019 — Policz się z cukrzycą

06 grudnia on Bez kategorii, WOŚP

Już dziś (6.12) o godz. 18:00 zo­staną uru­cho­mione za­pisy do Biegu WOŚP 2019, a w nim wiele nie­spo­dzianek Nowa atrak­cyjna trasa (2 x tunel świetlny) na 2 pę­tlach, nowa for­muła...

 

Bieg dla WOŚP – Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy. To był udany debiut!

16 stycznia on Aktualne, WOŚP

Mimo obaw — ko­lejny (9) nasz bieg dla WOŚP, a jed­no­cze­śnie de­biu­tancki w swojej for­mule mo­żemy śmiało pod­su­mować jako im­prezę udaną. Or­ga­ni­za­cyjnie – z pew­no­ścią jest kilka ele­mentów do po­prawy,...

 

WOŚP — policz się z cukrzycą

22 grudnia on Aktualne, WOŚP

Tak jak wspo­mi­na­liśmy wcze­śniej, w roku 2018 zmie­niamy lo­ka­li­zację oraz cha­rakter biegu w ra­mach Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Tym razem pro­po­nu­jemy Wam bieg w ra­mach akcji „Po­licz się z cu­krzycą...

 

25 Final WOŚP — podsumowanie

16 stycznia on Aktualne, imprezy, WOŚP, Wyniki

Przy­go­to­wa­liśmy dla Was pod­su­mo­wanie 25 Fi­nału Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Oto wy­niki so­bot­nich biegów nad za­lewem MOSiR Borki. Po­niżej ta­belki z wy­ni­kami w ka­te­gorii Ko­biet, Męż­czyzn i Dzieci. Ser­decznie dzię­ku­jemy...

 

14 stycznia 2017 — Borki — 25 Finał WOŚP

04 stycznia on Aktualne, imprezy, WOŚP

Im­preza: 25 Finał WOŚP Cel: Po­parcie idei Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy, wsparcie fi­nan­sowe uzy­skane ze zbiórki „opłaty startowej” Miejsce i czas: Zalew Borki, so­bota 14 stycznia 2017 roku, od go­dziny...