Starsze Materiały

imprezy
 

Biegniemy dla Zosi

01 kwietnia on Aktualne, Bez kategorii, imprezy

Or­ga­ni­zu­jemy ko­lejny bieg cha­ry­ta­tywny. Tym razem po­bie­gniemy dla Zosi — małej ra­do­mianki, której leu­ko­dy­strofia za­brała spraw­ność. Ro­dzice na różne spo­soby walczą o po­wrót Zosi do pełnej spraw­ności, ale do tego...

 

BIEGOWY OPŁATEK WIGILIJNY – niedziela 23 grudnia

12 grudnia on Aktualne, imprezy

Tra­dy­cyjnie za­pra­szamy wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania do udziału we wspólnym bie­gowym opłatku. Spo­ty­kamy się na obiekcie kortów te­ni­so­wych MOSiR-​u przy ul. Bul­wa­rowej, skąd o g.09.00 wy­ru­szymy tempem ko­le­żeń­skim na ścieżkę wokół...

 

Ostatni tydzień zapisów na VII Diecezjalną Pielgrzymkę Biegową

03 lipca on imprezy, pielgrzymka

Sier­pień zbliża się wiel­kimi kro­kami, a wraz z nim VII Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa. I Ty mo­żesz wziąć w niej udział 😀 Po­zo­stało jeszcze kilka wol­nych miejsc, a za­pisy kończą się...

 

Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76FAQ

20 czerwca on Aktualne, imprezy, polmaratonradom

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was dział naj­czę­ściej za­da­wa­nych pytań i od­po­wiedzi na nie: 1) Czy moja opłata jest już zaksięgowana? Lista...

 

Nasi sponsorzy, partnerzy, współorganizatorzy, patroni medialni.

19 czerwca on Aktualne, imprezy

Drodzy Bie­gacze! Wie­lo­krotnie do­sta­wa­liśmy od Was opinie zwrotne wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie do­ty­czące or­ga­ni­zacji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Do­ty­czyły one wielu jego skła­do­wych, po­cząwszy od pracy biura, po ozna­czenie trasy, jej prze­bieg,...

 

Dochód z Biegu Radości dla Stowarzyszenia „Radomski Czerwiec 76

19 czerwca on Aktualne, imprezy

Przed nami 41. rocz­nica Ra­dom­skiego Pro­testu Ro­bot­ni­czego Czer­wiec ‘76, a wraz z nią także szereg im­prez to­wa­rzy­szą­cych, upa­mięt­nia­ją­cych bo­ha­terów tam­tych wy­da­rzeń, m.in. w piątek 23 czerwca w hali Miej­skiego Ośrodka...

 

25 Final WOŚP — podsumowanie

16 stycznia on Aktualne, imprezy, WOŚP, Wyniki

Przy­go­to­wa­liśmy dla Was pod­su­mo­wanie 25 Fi­nału Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Oto wy­niki so­bot­nich biegów nad za­lewem MOSiR Borki. Po­niżej ta­belki z wy­ni­kami w ka­te­gorii Ko­biet, Męż­czyzn i Dzieci. Ser­decznie dzię­ku­jemy...

 

14 stycznia 2017 — Borki — 25 Finał WOŚP

04 stycznia on Aktualne, imprezy, WOŚP

Im­preza: 25 Finał WOŚP Cel: Po­parcie idei Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy, wsparcie fi­nan­sowe uzy­skane ze zbiórki „opłaty startowej” Miejsce i czas: Zalew Borki, so­bota 14 stycznia 2017 roku, od go­dziny...

 

Zapraszamy na kolejną biegową akcję charytatywną!!

28 września on Aktualne, imprezy

Za­pra­szamy na ko­lejną bie­gową akcję cha­ry­ta­tywną!! Już w naj­bliższą so­botę w Je­dlni Let­nisko.. Bardzo za­an­ga­żo­wani w to przed­się­wzięcie są nasi ko­ledzy Pio­trek Gra­bowski i Witek Kor­czak, za­pra­szając ser­decznie na bie­ganie...

 

Zapraszamy do udziału w Grand Prix Pionek — 4 maja 2014

05 kwietnia on Aktualne, imprezy

Ser­decznie za­pra­szamy wszyst­kich bie­gaczy, ko­le­żanki i ko­legów, na in­au­gu­rację, pierwszy bieg Grand Prix Pionek, 4 maja 2014. Po­dobnie jak w ze­szłym roku, w tym samym miejscu, na tej samej trasie...

 

Biegamy po Plantach — dziś drugi bieg Grand Prix Radomia 2013

28 kwietnia on imprezy

Nie­dziela 28 kwietnia, dzień w którym za­pla­no­wano ro­ze­granie dru­giego biegu z cyklu Grand Prix Ra­domia 2013 w bie­gach ulicz­nych, przy­wi­tała nas nie­zbyt przy­jazną ku temu po­godą. Od rana cał­kiem mocno...

 

Biegiem Radom na Orlen Warsaw Marathon, daliśmy nieźle radę!

21 kwietnia on imprezy

Orlen Warsaw Ma­ra­thon już prze­szedł do hi­storii. Chłopcy dali radę, dzielnie re­pre­zen­tując nasze miasto, i sto­wa­rzy­szenie BIE­GIEM RADOM! Wy­niki myślę że niezłe, do­kładnie mo­żemy je zo­ba­czyć pod lin­kiem: http://​www​.do​mtel​-sport​.pl/​w​y​n​i​k​i​/​?​b​i​e​g​=​1​&​a​m​p​;co=9 Po...