Starsze Materiały

Aktualne
 

Helios partneren Biegu Wilczym Tropem

25 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Kino He­lios zo­stało part­nerem Biegu Tropem Wil­czym. W związku z tym mamy dla Was ko­lejny kon­kurs. Wśród osób za­pi­sa­nych na nasz bieg Tropem Wil­czym, który od­bę­dzie się 25 lu­tego, roz­lo­su­jemy...

 

Wystartowały zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja

21 stycznia on Aktualne, biegkonstytucji

Od kilku dni za­sy­pu­jemy Was in­for­ma­cjami o no­wych za­pi­sach na nasze biegi, więc dziś nie mogło być ina­czej. Spe­cjalnie dla Was uru­cho­mi­liśmy za­pisy na Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja.Przypominamy, że w...

 

VI Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 — uruchomiliśmy zapisy

18 stycznia on Aktualne, polmaratonradom

W dniu dzi­siej­szym uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku od­bę­dzie się 24 czerwca. Jako im­prezy to­wa­rzy­szące 23 czerwca (so­bota) ro­ze­grane zo­staną biegi dzieci i...

 

Bieg dla WOŚP – Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy. To był udany debiut!

16 stycznia on Aktualne, WOŚP

Mimo obaw — ko­lejny (9) nasz bieg dla WOŚP, a jed­no­cze­śnie de­biu­tancki w swojej for­mule mo­żemy śmiało pod­su­mować jako im­prezę udaną. Or­ga­ni­za­cyjnie – z pew­no­ścią jest kilka ele­mentów do po­prawy,...

 

III Bieg Tropem Wilczym

02 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Spie­szymy z in­for­macją, że już dziś uru­cho­mi­liśmy dla Was za­pisy na ko­lejny te­go­roczny bieg. Tym razem Bieg Wil­czym Tropem od­bę­dzie się u nas ty­dzień wcze­śniej od ogól­no­pol­skiego ter­minu tego biegu...

 

WOŚP — policz się z cukrzycą

22 grudnia on Aktualne, WOŚP

Tak jak wspo­mi­na­liśmy wcze­śniej, w roku 2018 zmie­niamy lo­ka­li­zację oraz cha­rakter biegu w ra­mach Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Tym razem pro­po­nu­jemy Wam bieg w ra­mach akcji „Po­licz się z cu­krzycą...

 

OPŁATEK BIEGOWY! z BIEGIEM RADOM!

08 grudnia on Aktualne

ZA­PRA­SZAMY NA WI­GI­LIJNY OPŁATEK BIE­GOWY! z BIE­GIEM RADOM! W nie­dzielę 17 grudnia o g. 10.00 w MOSIR Borki. Wcze­śniej pro­po­nu­jemy tre­ning trasą do­okoła za­lewu (od g. 8.30–9.45)i, do­piero póź­niej spo­tkanie...

 

O Biegu Mikołajkowym i nie tylko…

05 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

O Biegu Mi­ko­łaj­kowym i nie tylko – słów parę. Bieg Mi­ko­łaj­kowy za nami. Myślę, że była to jedna z faj­niej­szych te­go­rocz­nych im­prez. Kilka go­dzin za­bawy w do­bo­rowym to­wa­rzy­stwie – bie­gaczy,...

 

Włącz się do pomocy!

26 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Szla­chetna Paczka to akcja po­mocy po­trze­bu­jącym ro­dzinom, do której może włą­czyć się każdy z nas. Każdy nawet naj­drob­niejszy gest po­mocy jest mile wi­dziany i bardzo po­trzebny. Jak co roku wy­bra­liśmy...

 

Przyłącz sie do akcji

25 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Mi­ko­łajki już nie­bawem. A w związku z tym, jak in­for­mo­wa­liśmy Was już wcze­śniej, 3 grudnia or­ga­ni­zu­jemy ostatnią w tym roku bie­gową im­prezę, pod­czas której po­dobnie jak w la­tach ubie­głych bę­dziemy...

 

Aktualności Biegu Niepodległości

06 października on Aktualne, biegniepodleglosci

Nie­wiele ponad mie­siąc po­zo­stał, do waż­nego na na­szej mapie biegów — Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości! Mamy dla was nie­spo­dziankę! Mimo nie­wy­gó­ro­wanej opłaty star­towej, w pa­kiecie otrzy­macie także ko­szulkę! .. o ile...

 

W sobotę 30 września, zapraszamy na Piknik Przyjaciół

26 września on Aktualne

30 wrze­śnia (so­bota) o g.14.00 spo­ty­kamy się na Pik­niku Przy­ja­ciół. W Ośrodku MOSiR Borki go­ścić bę­dziemy nasz wo­lon­ta­riat, spon­sorów, współ­or­ga­ni­za­torów. Za­pra­szamy oczy­wi­ście członków Sto­wa­rzy­szenia, gdyż pełnić bę­dziemy ho­nory go­spo­darza. Prze­wi­dziane...

 

Podsumowanie 12 RMT

08 września on Aktualne, maratonradom

Ka­ro­lina Wa­śniewska i Rafał Czar­necki zwy­cięz­cami XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeźwości. Bardzo dobre wa­runki po­go­dowe pa­no­wały pod­czas nie­dziel­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości, któ­rego or­ga­ni­za­torem było Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, we współ­pracy z Pu­bliczną...

 

W niedzielę Zapraszamy do Puszczy Kozienieckiej!

31 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – za­pra­szamy do Puszczy Kozienickiej Kilka dni po­zo­stało do ko­lej­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Im­preza ta jest naj­starszą ra­domską cy­kliczną im­prezą bie­gową. Po pierw­szych dzie­sięciu edy­cjach or­ga­ni­zo­wa­nych...

 

W najbliższą niedzielę startuje XII Radomski Maraton Trzeźwości

29 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – Puszcza Ko­zie­nicka za­prasza. Le­dwie prze­brzmiały echa Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, a już wcho­dzimy w je­sienny sezon bie­gowy. Czy je­sienny? – to się okaże. W ubie­głym roku...

 

Pielgrzymka Biegowa 1113.sierpnia — jeszcze tylko kilka dni do zamknięcia zgłoszeń!

05 lipca on Aktualne

PIEL­GRZYMKA BIE­GOWA RADOM – JASNA GÓRA 11–13 SIERPNIA. Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało, kiedy już 6-​ty raz wy­ru­szymy na swo­iste bie­gowe re­ko­lekcje. Te­go­roczny termin jest wy­jąt­kowo do­godny – wy­ru­szamy w piątek, aby...

 

Podsumowania i podziękowania po V Półmaratonie Radom…

04 lipca on Aktualne, polmaratonradom

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM’76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mo­wania, podziękowania. Trasa – na tra­sie­mie­li­śmy­zor­ga­ni­zo­wane 8 punktów – 4 na­wad­niania (woda +...

 

Na gorąco wrażenia po „Dumnych Warchołach”

24 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka nas jutro 🙂 za­pra­szamy do oglą­dania zdjęć, pu­bli­ku­jemy już ob­szerne al­bumy na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku,...

 

Utrudnienia w ruchu, objazdy autobusów

21 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w dniu 25 czerwca 2017 roku (nie­dziela) w go­dzi­nach około 9:00–13:20 będą wpro­wa­dzane zmiany w ruchu....

 

Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76FAQ

20 czerwca on Aktualne, imprezy, polmaratonradom

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was dział naj­czę­ściej za­da­wa­nych pytań i od­po­wiedzi na nie: 1) Czy moja opłata jest już zaksięgowana? Lista...