Starsze Materiały

polmaratonradom
 

6. Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 przeszedł już do historii. Pozostały zdjęcia i wspomnienia.

27 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Ale warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić do mi­nio­nego week­endu, aby po­dzię­kować tym, bez któ­rych ta im­preza by się nie od­była. Wielu z nas pewnie nie zdaje sobie sprawy z...

 

VI Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 — uruchomiliśmy zapisy

18 stycznia on Aktualne, polmaratonradom

W dniu dzi­siej­szym uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku od­bę­dzie się 24 czerwca. Jako im­prezy to­wa­rzy­szące 23 czerwca (so­bota) ro­ze­grane zo­staną biegi dzieci i...

 

Podsumowania i podziękowania po V Półmaratonie Radom…

04 lipca on Aktualne, polmaratonradom

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM’76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mo­wania, podziękowania. Trasa – na tra­sie­mie­li­śmy­zor­ga­ni­zo­wane 8 punktów – 4 na­wad­niania (woda +...

 

Na gorąco wrażenia po „Dumnych Warchołach”

24 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka nas jutro 🙂 za­pra­szamy do oglą­dania zdjęć, pu­bli­ku­jemy już ob­szerne al­bumy na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku,...

 

Utrudnienia w ruchu, objazdy autobusów

21 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w dniu 25 czerwca 2017 roku (nie­dziela) w go­dzi­nach około 9:00–13:20 będą wpro­wa­dzane zmiany w ruchu....

 

Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76FAQ

20 czerwca on Aktualne, imprezy, polmaratonradom

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was dział naj­czę­ściej za­da­wa­nych pytań i od­po­wiedzi na nie: 1) Czy moja opłata jest już zaksięgowana? Lista...

 

Po spotkaniu organizacyjnym, apelujemy o pomoc

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Po wtor­kowym ze­braniu or­ga­ni­za­cyjnym przed naj­waż­niejszą w roku im­prezą bie­gową przez nas or­ga­ni­zo­waną, na­suwa sie jedno...

 

Spotkanie Organizacyjne Półmaratonu

12 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

SPO­TKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE PÓŁ­MA­RA­TONU! WTOREK 13 CZERWCA G.18.00 W PSP NR 1 przy ul.Odrodzenia 37 (tam gdzie zwykle), ZA­PRA­SZAMY WSZYST­KICH CHCĄ­CYCH POMÓC PRZY OR­GA­NI­ZACJI PÓŁ­MA­RA­TONU. Wcze­śniej jest spo­tkanie z opie­ku­nami wo­lon­ta­riatu,...

 

Ostatnie dni niższej opłaty startowej na półmaraton

08 maja on Aktualne, polmaratonradom

UWAGA! JESZCZE TYLKO TY­DZIEŃ OBO­WIĄ­ZY­WANIA NIŻEJ OPŁATY STAR­TOWEJ! DO 5.PÓŁMARATONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA’76 ! NIE ZWLEKAJ! ZA­PISZ SIĘ TERAZ! Po re­je­stracji od razu otrzy­mu­jecie link do płat­ności on­line, można za­płacić kartą...

 

Przedłużyliśmy termin najniższej opłaty startowej

15 marca on Aktualne, polmaratonradom

UWAGA! Przy­chy­lając się do wa­szych próśb, wła­śnie prze­dłu­ży­liśmy termin naj­niż­szej opłaty star­towej, która i tak jest jedną z naj­niż­szych w Polsce na im­prezy po­dobnej rangi, do 15 kwietnia 2017. Zwol­ni­liśmy...

 

V Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 — uruchomiliśmy zapisy

21 grudnia on Aktualne, polmaratonradom

25 CZERWCA 2017 od­bę­dzie się V PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA ’76. Wła­śnie uru­cho­mi­liśmy za­pisy! Go­rąco za­chę­camy, by za­klepać sobie start już teraz! 🙂 W ra­mach im­prezy, w przed­dzień od­będą się Biegi...

 

Zapraszamy na wywiad po Półmaratonie Radomskiego Czerwca 76

23 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Za­pra­szamy na wy­wiad z Ta­de­uszem Kraską, Pre­zesem Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! or­ga­ni­za­tora 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, udzie­lo­nego por­ta­lowi bie­go­wemu cza​sna​bie​ganie​.pl … http://​cza​sna​bie​ganie​.pl/​i​m​p​r​e​z​y​,​e​l​-​d​o​r​a​d​o​-​w​-​r​a​d​o​m​i​u​-​t​y​l​k​o​-​d​l​a​-​p​o​l​s​k​i​c​h​-​b​i​e​g​a​c​z​y​,​a​r​t​y​k​u​l​,​6​9​5​2​4​6​,​1​,​1​2​6​4​2​.html Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 stał się jednym z naj­le­piej...

 

Taka Nagroda! ;)

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

O tym że warto uczest­ni­czyć w so­bot­nich bie­gach, mó­wi­liśmy już wiele razy.. Nie­zde­cy­do­wa­nych, prze­kona może widok jednej z wielu na­gród, jakie cze­kają na lo­sowo wy­ty­po­wa­nych uczest­ników 2,5KM Biegu — Dumne...

 

Materiał filmowy o radomskich bębniarzach

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Skoro już mó­wimy o ra­dom­skich bęb­nia­rzach, przy­po­mnijmy sobie ma­te­riał fil­mowy, wy­emi­to­wany w lo­kal­nych te­le­wi­zyj­nych wia­do­mo­ściach, (w Te­le­dzien­niku Dami ) przed jedną z edycji. Nic nie stracił na ak­tu­al­ności, z bie­giem...

 

Koszulki dla naszych bębniarzy ;)

16 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca, do tej pory za­pisał się w pa­mięci uczest­ni­czą­cych w nim bie­gaczy, jako im­preza wzbu­dza­jąca za­in­te­re­so­wanie ki­biców, którzy żywo do­pin­gują za­wod­ników na trasie. Po­ma­gają w tym znacznie zor­ga­ni­zo­wane...

 

Moc ATRAKCJI już w sobotę na stadionie Mosir!

16 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

MOC ATRAKCJI DLA MA­ŁYCH I DU­ŻYCH, PRZY OKAZJI BIEGÓW DZIECI I BIEGU RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY JUŻ W SO­BOTĘ 18 CZERWCA OD G.16.00! WRAZ Z FIRMĄ KLAUN POLSKA, PRZY­GO­TO­WA­LIŚMY CAŁY...

 

Aktualny plakat Półmaratonu do pobrania

15 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z ak­tu­alnym pla­katem 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76, można też po­brać wersję pdf (format B2) lub jpg na dysk. Linki do po­brania poniżej: PO­BIERZ PLAKAT (PDF) PO­BIERZ...

 

Najlepszy Radomianin, Najlepsza Radomianka

15 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Miło nam po­in­for­mować, o przy­znaniu spe­cjalnej na­grody fi­nan­sowej, w ka­te­gorii „Naj­lepszy Ra­do­mianin, Naj­lepsza Ra­do­mianka” ufun­do­wanej przez Pre­zy­denta Miasta Ra­domia, w wy­so­kości 1000zł. W Ra­domiu na­grody za­wsze były dość wy­sokie, w...

 

Nagrody finansowe i rzeczowe już w sobotnich biegach!

10 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Czy wiecie, że nawet w so­botnim Biegu Ra­dości — Dumne War­choły, na naj­lep­szych na mecie cze­kają atrak­cyjne na­grody fi­nan­sowe? I to osobno dla Pań jak i Panów! 500,300 i 200zł...

 

Radomianie pamiętają o wydarzeniach czerwcowych 1976 roku

08 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Uczcij pa­mięć uczest­ników Wy­da­rzeń Czerw­co­wych 1976, uczest­ni­cząc w nie­zwy­kłym biegu! W so­botę 18 czerwca, na sta­dionie Mosir, przy ul.Narutowicza 9, od­bę­dzie się dwu i pół ki­lo­me­trowy, BIEG RA­DOŚCI — DUMNE...