Starsze Materiały

maratonradom
 

XIV Radomski Maraton Trzeźwości — 70-​TADKA

11 października on Aktualne, Bez kategorii, maratonradom

Za­le­dwie kilka dni dzieli nas od waż­nego wy­da­rzenia bie­go­wego, jakim jest Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Te­go­roczna 14-​ta już edycja ma cha­rakter wy­jąt­kowy, al­bo­wiem termin tego wy­da­rzenia wy­pada do­kładnie w dniu moich...

 

PODSUMOWANIE XIII RADOMSKIEGO MARATONU TRZEŹWOŚCI

18 października on Bez kategorii, maratonradom

Warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić wspo­mnie­niami do mi­nio­nego week­endu, po­nieważ dużo się wtedy działo w wy­miarze spor­towym w na­szym mie­ście i jego oko­licy. W so­botę, wzorem naj­więk­szych ma­ra­tonów na...

 

XIII Radomski Maraton Trzeźwości — start zapisów

29 stycznia on Aktualne, maratonradom

Ko­lejne za­pisy zo­stały uru­cho­mione. Tym razem za­pra­szamy na XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, który w tym roku od­bę­dzie się 14-​go paź­dzier­nika. Termin je­sienny – bę­dzie można po­dzi­wiać ko­lory pol­skiej złotej je­sieni...

 

Podsumowanie 12 RMT

08 września on Aktualne, maratonradom

Ka­ro­lina Wa­śniewska i Rafał Czar­necki zwy­cięz­cami XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeźwości. Bardzo dobre wa­runki po­go­dowe pa­no­wały pod­czas nie­dziel­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości, któ­rego or­ga­ni­za­torem było Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, we współ­pracy z Pu­bliczną...

 

W niedzielę Zapraszamy do Puszczy Kozienieckiej!

31 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – za­pra­szamy do Puszczy Kozienickiej Kilka dni po­zo­stało do ko­lej­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Im­preza ta jest naj­starszą ra­domską cy­kliczną im­prezą bie­gową. Po pierw­szych dzie­sięciu edy­cjach or­ga­ni­zo­wa­nych...

 

W najbliższą niedzielę startuje XII Radomski Maraton Trzeźwości

29 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – Puszcza Ko­zie­nicka za­prasza. Le­dwie prze­brzmiały echa Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, a już wcho­dzimy w je­sienny sezon bie­gowy. Czy je­sienny? – to się okaże. W ubie­głym roku...

 

Upalny XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI… (podsumowanie)

08 września on Aktualne, maratonradom

Upalny XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… (pod­su­mo­wanie) 4 wrze­śnia od­była się ko­lejna –już XI — edycja Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. XI edycja, ale jakże różna od po­przed­nich, roz­gry­wa­nych do­tych­czas wokół za­lewu Borki...

 

WYNIKIXI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

05 września on Aktualne, maratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z wy­ni­kami XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Pre­zen­to­wane tu dla wszyst­kich biegów — Ma­ra­tonu, Pół­ma­ra­tonu i Biegu 10KM. https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​x​i-rmt Do po­brania jako pliki pdf: MA­RATON: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​6​/​0​9​/​w​y​n​i​k​i​M​a​r​a​t​o​n.pdf PÓŁ­MA­RATON:...

 

ZAPRASZAMY DO BIURA ZAWODÓW!

03 września on Aktualne, maratonradom

ZA­PRA­SZAMY DO BIURA ZA­WODÓW! JESZCZE DZIŚ MOŻNA SIĘ ZA­PISAĆ! DLA PIERW­SZYCH 10 OSÓB NA KAŻDYM DY­STANSIE MAMY NIE­SPO­DZIANKĘ — „STAR­TOWE” W WY­SO­KOŚCI OD­PO­WIEDNIO 50ZŁ (MA­RATON) 40ZŁ (PÓŁ­MA­RATON, 10KM) czyli w...

 

DACIE RADĘ — BIEGACZE ZAPRASZAJĄ DO PUSZCZY !

25 sierpnia on Aktualne, maratonradom

DACIE RADĘ — BIE­GACZE ZA­PRA­SZAJĄ DO PUSZCZY ! Te­go­roczny Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, od­bę­dzie się 4 wrze­śnia, a więc już za kilka dni i za­po­wiada się nie­zwykle cie­kawie. Zmie­niony — termin,...

 

XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI, JUŻ ZA 14DNI!

21 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, JUŻ ZA 14DNI! JEŚLI JESZCZE SIĘ NIE ZA­PI­SAŁEŚ, ZRÓB TO KO­NIECZNIE TERAZ! Oprócz dy­stansu ma­ra­toń­skiego mamy także Pół­ma­raton i no­wość, BIEG 10KM. Do tego ostat­niego obo­wią­zuje...

 

Radomski Maraton Trzeźwości — nowe rozdanie..

10 sierpnia on Aktualne, maratonradom

Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – nowe roz­danie. Zgodnie z wcze­śniej­szymi za­po­wie­dziami, do­tych­cza­sowe 10 edycji Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości za­mknęło etap roz­gry­wania tej im­prezy nad ra­dom­skim za­lewem Borki. Po­cząwszy od tego roku zmie­niamy...

 

Zapoznaj się z trasą XII Maratonu Trzeźwości

19 lipca on Aktualne, maratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z trasą MA­RA­TONU i PÓŁ­MA­RA­TONU, oraz BIEGU 10KM w ra­mach XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości, po­ka­za­nych tutaj na mapie go­ogle, dzięki czemu mo­żemy do­wolnie po­więk­szać i prze­suwać...

 

Ruszyły Zapisy do XI Radomskiego Maratonu Trzeźwości

13 stycznia on Aktualne, maratonradom

ZA­PISY TUTAJ! Ru­szyły za­pisy do XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Mamy nowe roz­danie tej im­prezy - – nowa trasa — Puszcza Ko­zie­nicka – nowy termin — 4 wrze­śnia roz­po­czy­na­liśmy w grudniu...

 

X RMT — pożegnanie z Borkami

19 listopada on Aktualne, maratonradom

15 li­sto­pada 2015 roku – wpi­su­jemy tę datę do Ra­dom­skiej Kro­niki Bie­gowej i do­da­jemy przy niej notkę, że była to 10 edycja Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości i że ten ju­bi­leusz za­koń­czył...

 

10. RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI – NIECO WSPOMNIEŃ.

19 listopada on Aktualne, maratonradom

10. RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – NIECO WSPO­MNIEŃ. Ju­bi­le­uszowy 10.Radomski Ma­raton Trzeź­wości prze­szedł do hi­storii. Im­preza dla mnie wy­jąt­kowa, kawał mo­jego życia – tak bie­go­wego, jak i trzeź­wo­ścio­wego. Tak nie­dawno, za­le­dwie...

 

X Maraton Trzeźwości –WYNIKI

18 listopada on Aktualne, maratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się, z wynikami. MI­NI­MA­RATON MA­RATON PÓŁ­MA­RATON MA­RATON KOBIETY PÓŁ­MA­RATON KOBIETY KA­TE­GORIA PO­WIAT RADOM KA­TE­GORIA CZŁON­KOWIE BIE­GIEM RADOM! Wy­niki mo­żemy zna­leźć także na stro­nach firmy po­miaru czasu —...

 

Dziękujemy za udział w naszej imprezie

18 listopada on Aktualne, maratonradom

X RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… Dzię­ku­jemy wszystkim uczest­nikom, szcze­gólnie przy­jezdnym, za od­wie­dzenie na­szego miasta, i udział w na­szej im­prezie. Mamy na­dzieję że się (jak co roku) po­do­bało.. mimo coraz trud­niej­szej po­gody...

 

15 listopada — Jubileuszowy 10. Radomski Maraton Trzeźwości.

14 listopada on Aktualne, maratonradom

Re­kor­dowa liczba 400 za­wod­ników wy­star­tuje w ju­bi­le­uszowym 10.Maratonie Trzeź­wości. Limit w ma­ra­tonie i pół­ma­ra­tonie (350 zaw.) zo­stał wy­czer­pany. Wielu chęt­nych nie­stety spóź­niło się z de­cyzją startu i po­zo­stała im je­dynie...