Starsze Materiały

tropemwilczym
 

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

20 stycznia on Aktualne, Bez kategorii, tropemwilczym, WOŚP

Za nami ko­lejny Bieg dla WOŚP zor­ga­ni­zo­wany przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. Ubie­gło­roczna de­cyzja o prze­nie­sieniu biegu do cen­trum miasta i po­pro­wa­dzeniu trasy przez tunel świetlny była strzałem w dzie­siątkę. Wy­starczy spoj­rzeć...

 

Podsumowanie IV Biegu Tropem Wilczym

05 marca on Aktualne, tropemwilczym

Ko­lejny bieg Tropem Wil­czym już za nami. Piękna po­goda, niby jeszcze zi­mowa, ale już jakby de­li­katnie wio­senna spra­wiła, że w nie­dzielne przed­po­łu­dnie na te­renie Le­śnego Ośrodka Edu­ka­cyj­nego w Je­dlni Let­nisku...

 

IV Bieg Tropem Wilczym — zaprasza do puszczy!

23 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Już tylko 6 ty­godni po­zo­stało do ko­lejnej na­szej im­prezy. 3-​go marca po­bie­gniemy w IV Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Tropem Wil­czym. Termin tej edycji jest zgodny z ter­minem kra­jowym i...

 

III Bieg Tropem Wilczym za nami

27 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Wspa­niała sło­neczna, acz­kol­wiek bardzo mroźna po­goda nie od­stra­szyła bie­gaczy, którzy 25 lu­tego licznie po­ja­wili się w Ko­złowie by w prze­pięknej zi­mowej sce­nerii Puszczy Ko­zie­nic­kiej uczcić pa­mięć Żoł­nierzy Wy­klę­tych. O go­dzinie...

 

TROPEM WILCZYM – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rekordowa frekwencja.

24 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Ko­lejna te­go­roczna im­preza bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – Tropem Wil­czym – Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych, no­tuje re­kor­dową fre­kwencję. Po­dobnie jak w Biegu dla WOŚP– jeszcze przed upływem ter­minu...

 

Bieg Tropem Wilczym — możliwość dodatkowych zapisów

16 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Jeśli nie zdą­żyłeś się za­pisać na nasz bieg Tropem Wil­czym, to mamy dla Ciebie dobrą in­for­mację. Bę­dzie moż­li­wość do­dat­ko­wych za­pisów Chcesz po­znać szcze­góły? Przyjdź na nasz nie­dzielny tre­ning 18.02 o...

 

Trasa biegu Tropem Wilczym

06 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Ci, którzy zde­cy­do­wali się do nas do­łą­czyć na so­botnim i nie­dzielnym tre­ningu, mogli za­po­znać się z trasą biegu Tropem Wil­czym oso­bi­ście. A dla tych, którzy z róż­nych względów nie mogli...

 

Rozpoznanie trasy biegu Tropem Wilczym

01 lutego on Aktualne, tropemwilczym

UWAGA! Jeśli chcecie po­znać trasę biegu Tropem Wil­czym, który od­bę­dzie się już za 3 ty­go­dnie, to w naj­bliższy weekend bę­dzie ku temu okazja. Nasze week­en­dowe tre­ningi w ten weekend od­będą...

 

Tropem Wilczym – zaprasza!

27 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało do ko­lej­nego na­szego biegu. Już 25-​go lu­tego w pięknej sce­nerii Puszczy Ko­zie­nic­kiej po­bie­gniemy Tropem Wil­czym – Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych. Jak z pew­no­ścią wielu z Was za­uwa­żyło...

 

Helios partneren Biegu Wilczym Tropem

25 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Kino He­lios zo­stało part­nerem Biegu Tropem Wil­czym. W związku z tym mamy dla Was ko­lejny kon­kurs. Wśród osób za­pi­sa­nych na nasz bieg Tropem Wil­czym, który od­bę­dzie się 25 lu­tego, roz­lo­su­jemy...

 

III Bieg Tropem Wilczym

02 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Spie­szymy z in­for­macją, że już dziś uru­cho­mi­liśmy dla Was za­pisy na ko­lejny te­go­roczny bieg. Tym razem Bieg Wil­czym Tropem od­bę­dzie się u nas ty­dzień wcze­śniej od ogól­no­pol­skiego ter­minu tego biegu...

 

Wyniki II Biegu Tropem Wilczym

26 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Przed­sta­wiamy nie­ofi­cjalne wy­niki II BIEGU TROPEM WILCZYM OPEN OPEN KO­BIETY OPEN MĘŻ­CZYŹNI...

 

Korekta trasy Biegu Wilczym Tropem

24 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Nie­ko­rzystna po­goda spra­wiła, że spora część trasy biegu „Wil­czym Tropem” nie na­daje się do prze­pro­wa­dzenia ry­wa­li­zacji. Ko­nieczna jest ko­rekta trasy, którą mo­żecie zo­ba­czyć na mapie. Wielka Góra naj­większa atrakcja trasy...

 

Niedzielny trening trasą Biegu Wilczym Tropem

03 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Za­pra­szamy na nie­dzielny tre­ning, który po­pro­wa­dzimy 10 — ki­lo­me­trową trasą Biegu Wil­czym Tropem. Te­go­roczna trasa nieco od­biega od tej z ubie­głego roku i pro­wadzi szla­kiem dy­szki z Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Termin...

 

II Bieg Tropem Wilczym — uruchomiliśmy zapisy!

14 grudnia on Aktualne, tropemwilczym

Za­pra­szamy na ko­lejną, drugą edycję Ra­dom­skiego Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wil­czym. Bieg od­bę­dzie się po­dobnie jak w ze­szłym roku, w Puszczy Ko­zie­nic­kiej, ze startem w Ko­złowie. Uru­cho­mi­liśmy za­pisy,...

 

Podsumowanie „Wilczym Tropem” — Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

02 marca on Aktualne, tropemwilczym

Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Wil­czym Tropem Wiele obaw to­wa­rzy­szyło or­ga­ni­zacji tej na­szej nowej inicjatywie. Późna pod­jęta de­cyzja, niosła za sobą kon­se­kwencje w po­staci braku spon­so­ringu, zde­cy­do­wanie wyż­szej cenie za­kupu...

 

Dwa tygodnie do Biegu Wilczym Tropem

15 lutego on Aktualne, tropemwilczym

Już za nie­całe dwa ty­go­dnie spo­ty­kamy się w Ko­złowie na Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Wil­czym Tropem. Można się jeszcze za­pisać. Po­le­camy!...

 

Uruchomiliśmy Zapisy na Bieg Tropem Wilczym

18 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Za­chę­camy do wzięcia udziału https://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2105 PO­NIŻEJ FRAG­MENT RE­GU­LA­MINU DOT. OPŁAT: VI. OPŁATY 1. Opłata star­towa w sys­temie Da­ta­Sport za udział w biegu na 10 km wynosi: –wpłata do 25 lutego–35...

 

Radomski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych — Tropem Wilczym

16 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

W imieniu Fun­dacji Wol­ność i De­mo­kracja oraz Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom za­pra­szamy na ra­domską edycję im­prezy do Puszczy Ko­zie­nic­kiej — Ko­złów! Od go­dziny 9:00 do go­dziny 14:00 na te­renie Puszczy Ko­zie­nic­kiej...