Starsze Materiały

biegkonstytucji
 

Dziękujemy!

15 listopada on biegkonstytucji, biegniepodleglosci

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości prze­szedł już do hi­storii. Jednak warto jeszcze choć na chwilę do niego po­wrócić choćby po to, aby po­dzię­kować tym, bez udziału któ­rych ten bieg by się...

 

Bieg Konstytucji 3-​Maja – strzał w „10

26 kwietnia on Aktualne, biegkonstytucji

Ob­ser­wując listę zgło­szeń do te­go­rocznej edycji Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja można stwier­dzić, że wpro­wa­dzenie przez or­ga­ni­za­tora im­prezy dru­giego dy­stansu – 10 ki­lo­me­trów – oka­zało się przy­sło­wiowym strzałem w dziesiątkę. Już obecnie...

 

Bieg Konstytucji 3 Maja — pierwszy bieg Tryptyku Radomskiego

06 kwietnia on Aktualne, biegkonstytucji

Już 3 maja w Ra­domiu od­bę­dzie się ko­lejna im­preza bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! Za oknami po­ja­wiły się pierwsze pro­myki wio­sen­nego słońca. W związku z tym warto za­pla­nować ten...

 

Wystartowały zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja

21 stycznia on Aktualne, biegkonstytucji

Od kilku dni za­sy­pu­jemy Was in­for­ma­cjami o no­wych za­pi­sach na nasze biegi, więc dziś nie mogło być ina­czej. Spe­cjalnie dla Was uru­cho­mi­liśmy za­pisy na Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja.Przypominamy, że w...

 

Zapraszamy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

01 maja on Aktualne, biegkonstytucji

Nie­wiele czasu po­zo­stało do Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja w Ra­domiu, za­chę­camy ostat­nich nie­zde­cy­do­wa­nych, do wzięcia udziału w tej im­prezie. Te­go­roczne za­wody wraz z nami or­ga­ni­zuje ra­domski MOSiR, a wspiera fi­nan­sowo Gmina...

 

Wyniki Biegu Konstytucji 3 Maja w Radomiu

03 maja on Aktualne, biegkonstytucji

Za­pra­szamy do za­po­znania się z nie­ofi­cjal­nymi wy­ni­kami, Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja w Ra­domiu. Wkrótce także do po­brania dyplomy. WY­NIKI...

 

Radom w Biegu Flagi i Biegu Konstytucji 3-​Maja.

14 kwietnia on Aktualne, biegkonstytucji

Po udanym ubie­gło­rocznym de­biucie, w tym roku po­nownie bie­gowo uczcimy Święto Kon­sty­tucji 3-​Maja. Poza Bie­giem Flagi, oraz szkol­nymi bie­gami szta­fe­to­wymi wpro­wa­dzi­liśmy do pro­gramu im­prezy Bieg Kon­sty­tucji na dy­stansie 5 ki­lo­me­trów....

 

Zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

23 marca on Aktualne, biegkonstytucji

RU­SZYŁY ZA­PISY DO BIEGU KON­STY­TUCJI 3 MAJA W RA­DOMIU — za­chę­camy do wcze­snego za­pi­sy­wania się, to jedna z cie­kaw­szych na­szych im­prez na mapie roz­gry­wa­nych w Ra­domiu biegów. Nie może was...