Starsze Materiały

wyjazdy
 

Ryga za nami, a co na jesień? Zapraszamy do Kiszyniowa i Werony.

28 maja on Aktualne, wyjazdy

Czas mknie nie­ubła­ganie. Ledwo wró­ci­liśmy z Rygi – czas na pro­po­zycję jesienną. Ki­szy­niów – 29 wrze­śnia – chęt­nych nie­wielu (kil­ka­na­ście osób). Pro­po­zycja: in­dy­wi­du­alna im­preza ze wspar­ciem na miejscu ko­legi ks.A.Chruślaka....

Wyjazd Biegiem Radom na Luxembourgh Marathon — zwiedzanie miasta

08 listopada on wyjazdy

...

Wyjazd Biegiem Radom na Luxembourgh Marathon — na maratonie

08 listopada on wyjazdy

...

 

Biegiem Radom w Słowenii — zwiedzamy Lublanę i Expo maratonu

05 listopada on wyjazdy

...

 

Biegiem Radom w Słowenii — zwiedzamy Triglavski Park Narodowy

05 listopada on wyjazdy

...

 

Wyjazd na Volkswagen 23rd Ljubljana Marathon

20 lipca on Aktualne, wyjazdy

Tra­dy­cyjnie już na je­sień pla­nu­jemy ko­lejny wy­jazd na za­gra­niczny ma­raton. Tym razem wybór padł na Volks­wagen 23rd Lju­bl­jana Ma­ra­thon, który od­bę­dzie się 28 paź­dzier­nika 2018 roku. Poza dy­stansem ma­ra­toń­skim do...

 

Z sukcesami na maratonie w Rumunii

30 maja on Aktualne, wyjazdy

Ju­bi­le­uszowy dzie­siąty wy­jazd Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na za­gra­niczną im­prezę bie­gową, okazał się wy­jąt­kowo udany, zwie­dzi­liśmy in­te­re­su­jące miasto w Ru­munii, po­zna­liśmy cie­ka­wych ludzi, w końcu od­nie­śliśmy jako grupa bie­gowa wielki sukces...

 

Jedziemy do Rumunii!!

25 marca on Aktualne, wyjazdy

Za­pra­szamy (na razie to pro­po­zycja, ale z ga­tunku ta­kich „nie do od­rzu­cenia” 😉 ) do wspól­nego wy­jazdu, jak co roku na wiosnę, na za­gra­niczny ma­raton. Tym razem, je­dziemy do Rumunii!...

 

Maraton w Pradze już za nami!

09 maja on Aktualne, wyjazdy

Ko­lejny udany zor­ga­ni­zo­wany wy­jazd, na za­gra­niczną im­prezę bie­gową już za nami. Tym razem celem po­dróży była czeska Praga, i znany w Eu­ropie „Prague Ma­ra­thon” Jak zwykle oprócz wy­miaru spor­to­wego, li­czyła...